Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve
Byggavfall - kjeldesortering
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Bygdeutviklingsmidlar
Barselgrupper
Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barnehageplass
Besøksheim/Å vere besøksheim
Bustønad
Bompengar - privat veg
Borgarleg vigsel
Brannvern og tilsyn
Brukarstyrt personleg assistanse
Buplikt ved kjøp av eigedom
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustadtilskot til utbetring/tilpassing

D
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skulesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdigheitsgaranti
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Ergoterapi
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farleg avfall
Fastlege
Fellingsløyve
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Forureina grunn - bygging og graving
Fosterheim/Å vere fosterheim
Førehandskonferanse
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Fri rettshjelp
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Følgjebevis for funksjonshemma

G
Gravferd
Grensejustering
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar
Heimehjelp
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom

I
Innbyggjarinitiativ
Innsynsrett i offentlege dokument
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester
Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre
Incestsenter

J
Jegerprøven

K
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kulturskule - opptak
Kommunal bustad
Klage til Sivilombodsmannen
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Krisesenter
Kulturminne - løyve til inngrep
Kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar

L
Legevakt
Legionellasmitte - førebyggjande tiltak
Leirskuleopphald
Leksehjelp i grunnskulen
Landbruksveg - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

M
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Matlevering
Matrikkel - retting
Mellombels botilbod
Midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nabovarsel - byggjesak
NAV

O
Omsorgslønn
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskolen
Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad

P
Permisjon frå grunnskuleopplæring
Parkeringsløyve for rørslehemma
Personvern – dine rettar
Pleie i livets sluttfase
PP-tenesta
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt langs veg
Returordningar for avfall
Renovasjon
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Rådgiving i skulen

S
Svangerskapsomsorg
Sjukeheim - langtidsopphald
Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samlivskurs
Samvære med born under offentleg omsorg
Serveringsløyve
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjølvbyggjar
Støttekontakt
Skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skogfond
Spelemidlar til idrettsanlegg
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar

T
Terminal pleie i heimen
Tilskott til etablering i eigen bustad
Tobakkssal - registrering og internkontroll
Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking
Tannhelseteneste
Tekniske hjelpemiddel - utlån

U
Ulykkesforsikring for elevar
Utsleppsløyve

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk rådgjeving
Økonomisk sosialhjelp