Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Helsestasjonen for barn følgjer barnet frå fødsel til skulealder. På helsestasjonen får du
  • Svangerskaps- og barselomsorg, blant anna tilbod om heimegjesting etter fødsel. Helsestasjonen vil også gi råd eller tilby kurs om foreldrerolla og om samliv. Du kan få prevensjonsrettleiing og rekvirering av prevensjonsmiddel.
  • Helseundersøkingar og vaksinasjon for barn frå dei er nyfødde til dei når skulealder.
  • Dersom du har barn med spesielle behov eller som er kronisk sjuke eller funksjonshemma, vil helsestasjonen samarbeide med anna helsepersonell for at barnet skal få det rette tilbodet.
  • Hjelp til god psykisk helse og førebygging av psykiske vanskar.
  Helsestasjonen har eit spesielt ansvar for å følgje med på barn og familiar i potensielt vanskelege livssituasjonar og vil sørgje for hjelp og oppfølging både til barn og foreldra deira.

  Målgruppe

  Gravide, barselkvinner, foreldre til nyfødde, barn i alderen 0-5 år. Barn og ungdomar opp til 20 år tilhøyrer også målgruppa for helsestasjonen, men som oftast gjennom skulehelsetenesta eller helsestasjon for ungdom. 

  Pris for tenesta

  Tenesta er gratis.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå blant anna

  Helse- og omsorgstenestelova § 3-1 og § 3-2
  Smittevernlova § 3-8
  Pasient- og brukarrettslova kapittel 7
  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Smittevernloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  Retningslinjer

  Helsestasjon 0-5 år

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for anten heimebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjonar og regelmessige kontrollar av barnet.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

  Du kan også klage til Statsforvaltaren i fylket ditt over uforsvarleg utføring av tenesta, utilstrekkeleg eller feil informasjon eller brot på teieplikta.

  Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-08-29 21:16
  Gyldig fra
  2011-04-19