Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du kan søkje kommunen om tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Føremålet er å fremje natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet i jordbruket og redusere forureininga ut over det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift. 

  Tilskot kan gå til
  • prosjektplanlegging
  • tiltak som varetek natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet
  • tiltak som hjelper til å hindre eller redusere forureining.

  Målgruppe

  Føretak eller eigarar som driv og/eller eig ein landbrukseigedom. Landbrukseigedommar som er eigde og blir drivne av stat, fylke eller kommune fell utanfor ordninga, med mindre tiltaket er eit fellestiltak der ein eller fleire landbrukseigedommar som har krav på tilskott, er med.

  Kriterium/vilkår

  Landbrukseigedomen må ha ein produksjon som er godkjent for tilskot.

  • Vilkåra i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot (§§ 2, 3 eller 4) må vere oppfylt.
  • Vilkåra i forskrift om gjødselsplanlegging må vere oppfylt.
  • Det skal førast journal over plantevernmiddel som blir brukt.
  • Det må leggjast fram eit kart over dei disponible areala for jordbruk, men også areal med kulturminne, område som er viktige for biologisk mangfald eller miljøvern.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  Kommunen disponerer ei årleg tilskottsramme frå Statsforvaltaren.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå jordlova §§ 3 og 18. Sjå også forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

  Lover

  Jordlova

  Forskrifter

  Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

  Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

  Retningslinjer

  Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) fra Landbruksdirektoratet

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Søknader skal sendast inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.
  Her er ein liten film som viser korleis du fyller inn det elektroniske skjemaet: Instruksjonsfilm for søkjar.
  Alle brev som gjeld søknaden vil bli send til innboksen din i Altinn.

  Skjema


 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen avgjer søknaden om tilskott og prioriterer søknader som ligg innafor tiltaksstrategien til kommunen. Har du fått innvilga tilskott, blir det utbetalt etter skriftleg oppmoding frå deg og når tiltaket har fått godkjent sluttrekneskapen. Du kan få utbetalt forskott på bakgrunn av godkjend dokumentasjon etter kvart som delar av tiltaket er utført.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen vil behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan én månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Statsforvaltaren. Før klagen blir send dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, vil saka bli send til statsforvaltaren.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 20:26