Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan - rett til å fremje forslag

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Dersom du ønskjer å utvikle eit område eller ein eigedom, og kommunen ikkje allereie har ein plan for det området, har du rett til å fremje ditt eige forslag om regulering. Det blir kalla ei detaljregulering og må vere utarbeidt av fagkyndige. Planen gir grunnlag for å avklare kva byggjetiltak som kan gjennomførast i planområdet. Større byggjetiltak kan i hovudsak ikkje gjennomførast utan reguleringsplan.

  Målgruppe

  Private, tiltakshavarar, organisasjonar og andre styresmakter.

  Kriterium/vilkår

  Ein privat reguleringsplan må vere utarbeidt av fagkyndige.

  Pris for tenesta

  Kommunen kan krevje gebyr for private planforslag. Men kommunen har ein frist på seg for behandling av forslaget. Fristen er på 12 veker. Kommunen må tilbakebetale delar av gebyret ved lengre saksbehandlingstid enn 12 veker. 

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå spesielt 
   
  plan- og bygningslova §§ 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 12-8, 12-9, 12-10 og 12-11
   
  forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl.

  Lover

  Plan- og bygningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl

  Forskrift om konsekvensutredninger

  Kart- og planforskriften

  Retningslinjer

  Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

  Lovkommentar til plandelen i plan- og bygningslov

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Ein reguleringsplanprosess består av desse hovudtrinna:
  1. Sende planinitiativet til kommunen saman med førespurnad om oppstartsmøte. 
  2. Kunngjere i avis e.l. om at planarbeidet blir starta.
  3. Kommunen held oppstartsmøte.
  4. Periode med eventuelle konsekvensutgreiingar, risikoanalysar og høyringar.
  5. Endeleg planforslag blir sendt til kommunen.
  6. Kommunen behandlar planforslaget og fattar vedtak innan 12 veker frå dei mottok det.
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle forslaget innan 12 veker. Fristen begynner å springe når kommunen har motteke forslaget. Dersom planen ikkje oppfyller alle krava, og kommunen må etterspørje meir informasjon, vert fristen brote, og fortset igjen når kommunen har fått den etterspurte informasjonen.
   
  Behandlingstida blir avslutta når kommunen sender planen vidare til offentleg ettersyn.

  Klagemulighet

  Dersom kommunen stoppar planforslaget i oppstartsfasen, kan du krevje behandling av forslaget i kommunestyret.
  Dersom kommunen avslår det endelege forslaget i vedtak, og du meiner at det er grunnlaust, kan du krevje behandling av forslaget i kommunestyret.
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2021-08-12 14:40