Tenester

 • Heimesjukepleie
 • Praktisk bistand - heimehjelp
 • Praktisk bistand - opplæring
 • Privat heimehjelp
 • Brukarstyrt personleg assistent
 • Omsorgsløn
 • Tryggingsalarm
 • Matombringing
 • Omsorgsbustad
 • Støttekontakt
 • Avlastning
 • Individuell plan
 • Bu- og servisesenter
 • Langtidsopphald
 • Korttidsopphald
 • Rehabilitering i og utanfor institusjon
 • Dagopphald
 • Nattopphald
 • Tenester innan psykisk helse
 • Teneste rusomsorg 
 • Tilrettelagt transport (TT-kort)
 • Parkeringsløyve for rørslehemma
 • Ledsagerbevis (følgjekort)