Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunalt lån (sosiallån)

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Som ei form for økonomisk stønad kan sosialtenesta gje lån. Lånet kan du berre få dersom du på søknadstidspunktet har midlar, eller har ei rett til midlar, som faktisk ikkje er tilgjengeleg. Det kan til dømes vere at du er i ferd med å selje bilen, leilegheita eller ventar på lønnsutbetaling eller dagpengar.

  Målgruppe

  Dei som mellombels er ute av stand til å betale for livsopphald, for eksempel mat, klede, husleige, straum osv., eller som treng økonomisk hjelp i ein vanskeleg situasjon.

  Kriterium/vilkår

  Grunnvilkåret for å få kommunalt lån er det samme som for økonomisk stønad elles. Lån kan gjevast til den som ikkje kan sørgje for livsopphaldet sitt sjølv eller som treng lån for å tilpasse seg ein vanskeleg livssituasjon. I tillegg skal det vere sannsynleg at søkjaren vil vere i stand til å betale tilbake lånet.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen vel sjølv om økonomisk stønad skal gjevast som lån. Sjå spesielt sosialtenestelova §§ 18, 19, 21 og kapittel 2.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Sosialtjenesteloven

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Ta kontakt med Nav for å få hjelp til å søkje om lånet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen (Nav) vil vurdere den økonomiske situasjonen din og kan foreslå fleire løysingar. Deretter blir det gjort eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått lånet eller ikkje og kva for vilkår som skal gjelde.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom det ikkje kan bli gjort vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om årsaka til det, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er statsforvaltaren. Før klagen blir send dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 18:19