Krisesenter

For å unngå at unødig frykt for smitte gjer at valdsutsette let vere å ta kontakt med eit krisesenter, er det viktig med god og målretta informasjon om at krisesentra følgjer dei tilrådde smittevernreglane.
Bufdir har difor i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, utarbeidd ein kort informasjonstekst om at krisesentra følgjer smittevernreglane. Denne er lagt ut på nettportalen dinutvei.no. Nettportalen er styresmaktene sin kanal for informasjon om hjelpetilbodet til valdsutsette og valdsutøvarar, inkludert kommunene sine krisesentertilbod. Informasjonsteksten er oversett til fleire språk.

https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/248-krisesenter-omtale

Sjå og Rutine for krisesentertilbod i Seljord kommune