01.07.22 fekk kommunen eit lovpålagd ansvar for å opprette ein rådgjevande eining for russaker. I Seljord er dette ansvaret lagt til avdeling for psykisk helse og rus. 

Den rådgjevande eininga for russaker skal ha ansvaret for å møte personar når oppmøte for eininga er satt som vilkår for ein bestemt strafferettsleg reaksjon, inkludera gjennomføring av ruskontroll dersom dette er satt som vilkår. Oppmøte og eventuell ruskontroll påleggas av politiet som vilkår for påtaleunnlating eller som vilkår for dom. 

Politiet formidlar informasjon til rådgjevande eining i kommunen om at ein person har fått ilagt nemnte vilkår. Eininga kallar inn personen til oppmøte og eventuell rustesting dersom dette er eit vilkår. Eininga si primære oppgåve er å gje generell informasjon, råd og rettleiing. Om personen samtykker til det, kan rådgjevande eining tilby helsehjelp og oppfølging av personens rusmiddelbruk. 

Kontakt
Seljord kommune, avdeling for psykisk helse og rus

Fagleg leiar:  Roar Finnebråten
Telefon: 413 56 840 
Epost: roar.finnebraten@seljord.kommune.no

SLT-koordinator: Sveinung Gåra
Mobil: 480 33 723
Epost: sveinung.gara@seljord.kommune.no