Kommunelege i inntil 100% fast stilling frå 20.03.20. Frist 31.01.2020.

Ledige stillingar ved Helseavdelinga Seljord kommune

Helseavdelinga i Seljord er ein stor og tverrfagleg kompetansebedrift. Eininga består av avdelingane legekontor, legevakt, fysioterapi, helsestasjon og psykisk helse og rus. Me har om lag 35 tilsette. Legekontoret deltek i Primærhelseteam, eit nasjonalt pilotprosjekt med fokus på tverrfagleg samarbeid. Helseavdelinga samarbeider også tett med resten av det kommunale tenestetibodet. Legevakta er eit interkommunalt samarbeid med Kviteseid kommune. Me har eit solid og godt arbeidsmiljø, og tilstrebar å ha eit sterkt fagleg fokus. Me er stolte av tenestene vi leverar. Me er og stolte av å kunne sei at me på trass av å vera ein liten kommune i distrikt, ikkje har hatt problem med å rekruttere dyktige og kvalifisera personell til stillingane me har hatt ledige. Me har no fleire stillingar ledige, og ynskjer at nettopp DU skal søke. Seljord kommune ligg i Vest-Telemark og er en liten kommune med ca. 3000 innbyggarar. Det er flott natur, og en ypparleg plass å bu dersom du ynskjer eit litt rolegare liv, med naturen rett utanfor døra.

Kommunelege i inntil 100% fast stilling frå 20.03.20

Søkjaren må ha fullført LIS1 utdanning eller gammal turnusordning. Den må vera spesialist i allmennmedisin eller under utdanning/oppstart til å bli spesialist i allmennmedisin. Det vil bli tilrettelagt for at legen kan ta vidareutdanninga her hjå oss. Fri med lønn til veiledningsgrupper, og elles fylgjer me ny utdannings/LIS3 struktur. Me har lang erfaring med å utdanne legar, og kontoret både likar, og er vant til å ha legar i utdanningsstillingar.

Legane er fastlønna, både ved legekontor og på legevakt. Legekontoret har 5 faste legestillingar og 2 LIS1 legar. Legevakta er 10-delt, med vakt på kveld og helg. Det er ein føresetnad at den som vert tilsett tek del i interkommunal legevakt. Me har faste fagmøte kvar veke, og er eit kontor med opne dører så langt det lar seg gjera. Det skal være lett å spørje, og lett å gje råd. Som tidlegare nevnt er me opptekne av å levere faglege gode tenester.

Vi ser etter personar med fylgjande personlege kvalifikasjonar

 • gode samarbeidsevner
 • fleksibilitet
 • sjølvstendigheit i arbeidet
 • gode skriftlege framstillingsevner

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 31.01.20. Spørsmål ang.stillingane kan rettast til Einingsleiar Aud Jonskås 35065267/90856853 eller Kommuneoverlege/fagleg leiar Kine Jordbakke 35065250

Sjukepleiar, to ledige stillingar. Frist 31.01.2020.

Ledige stillingar ved Helseavdelinga Seljord kommune

Helseavdelinga i Seljord er ein stor og tverrfagleg kompetansebedrift. Eininga består av avdelingane legekontor, legevakt, fysioterapi, helsestasjon og psykisk helse og rus. Me har om lag 35 tilsette. Legekontoret deltek i Primærhelseteam, eit nasjonalt pilotprosjekt med fokus på tverrfagleg samarbeid. Helseavdelinga samarbeider også tett med resten av det kommunale tenestetibodet. Legevakta er eit interkommunalt samarbeid med Kviteseid kommune. Me har eit solid og godt arbeidsmiljø, og tilstrebar å ha eit sterkt fagleg fokus. Me er stolte av tenestene vi leverar. Me er og stolte av å kunne sei at me på trass av å vera ein liten kommune i distrikt, ikkje har hatt problem med å rekruttere dyktige og kvalifisera personell til stillingane me har hatt ledige. Me har no fleire stillingar ledige, og ynskjer at nettopp DU skal søke. Seljord kommune ligg i Vest-Telemark og er en liten kommune med ca. 3000 innbyggarar. Det er flott natur, og en ypparleg plass å bu dersom du ynskjer eit litt rolegare liv, med naturen rett utanfor døra.

Sjukepleiar i om lag 60% fast stilling frå 01.04.20

Sjukepleiar i om lag 100% vikariat 14.05.20 – 27.01.21

Stillingane kan evnt delast i 80/80 i den perioden vikariatet varer.  Begge stillingane går i turnus, med arbeidsstad både legekontor og legevakt, vakt kvar 3.helg.

Som sjukepleiar ved legekontor og legevakt vil du få mange spennande og variera oppgåver. Oppgåvene bestend i arbeid både i ekspedisjon/telefon og på laboratorie, akuttrom/skadestoge.

Det er ynskjeleg med erfaring frå legekontor/legevakt. Det vert lagt vekt på evnen til å arbeide sjølvstendig og ha interesse for tverrfagleg samarbeid.

Vi ser etter personar med fylgjande personlege kvalifikasjonar

 • gode samarbeidsevner
 • fleksibilitet
 • sjølvstendigheit i arbeidet
 • gode skriftlege framstillingsevner

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 31.01.20. Spørsmål ang.stillingane kan rettast til Einingsleiar Aud Jonskås 35065267/90856853 eller Kommuneoverlege/fagleg leiar Kine Jordbakke 35065250

Sommarjobbar i kommunen. Frist 12.02.2020.

Har du lyst på ein spennande og meiningsfylt sommarjobb i 2020?

Sommarvikarar innan helse og omsorg:

Seljord kommune søkjer etter sjukepleiarar, vernepleiarar, sjukepleiarstudentar, vernepleiarstudentar, hjelpepleiarar, helsesekretærar, heimehjelperar, assistentar.  Aktuelle arbeidsstader er Nesbukti pleie- og omsorgssenter, tenester for funksjonshemma, legevakt, helsesenter, heimesjukepleia, heimehjelp, psykisk helse, Nestunet og Steinmoen bu- og servicesenter.

Hovudferieavviklinga vert frå veke 26 til og med 32 .Vi ynskjer primært søkjarar som kan arbeide heile hovudferieperioden. For sommarjobb på turnusarbeidsplassar er det arbeid annakvar helg. Sei frå om kva for veker du eventuelt ikkje kan jobbe.

Søkarar må vera fylt 18 år. For å vikariere i heimetenesta og i bustad for funksjonshemma, må søkarane ha sertifikat.
Det blir kravd helsefagleg utdanning for å arbeide i heimesjukepleie og legevaktteneste.

Sommarvikar innan reinhald:

Seljord kommune søkjer etter reinhaldarar med og utan fagbrev, for reinhald ved ulike arbeidsplassar i kommunen og arbeid på vaskeri/ mottakskjøkken.

Generelt:

Det blir stilt krav om godkjend politiattest for tilsetting innan helse og omsorg før tilsetting i sommarjobben, jamfør Helse- og omsorgstjenestelova § 5-4. Politiattesten kan ikkje vere eldre enn 3 månader når arbeidet tek til.

Vi tilbyr:

 • Verdifull arbeidserfaring
 • Spennende arbeidsoppgaver i godt arbeidsmiljø
 • Relevant praksis
 • Lønnskompensasjon for dokumenterte studieår

Løna fylgjer Hovudtariffavtala som gjeld for tilsette i kommunal sektor. Høgskulestudentar som jobbar innan relevante fagområde, vert løna etter lokal avtale, 20 000 kr over minstesatsen pr. dokumenterte studieår. Satsane gjeld frå 1.7.2019, og vil bli oppdaterte:

 • Etter 1. studieår: 321 500 kr i årsløn
 • Etter 2. studieår: 341 500 kr i årsløn
 • Etter 3. studieår: 361 500 kr i årsløn

I søknaden må du oppgje ditt telefonnummer og kva for arbeidsplass du søkjer. Dersom fleire arbeidsstader er aktuelle, må di prioritering koma fram. Dersom der er andre viktig opplysningar du har til arbeidsgjevar er det viktig at det kjem fram i søknaden

Elektronisk søknadsskjema     Søknadsfrist 12.02.2020.