ID 360 - Lærar vaksenopplæringa 60 % fast stilling. Frist 14.5.21

Seljord vaksenopplæring tilbyr norskopplæring etter introduksjonslova og grunnskuleopplæring til vaksne.

Om stillinga

 • Seljord vaksenopplæring har ledig 60 % fast stilling som lærar

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent pedagogisk utdanning
 • Undervisningskompetanse i grunnskulefag
 • Erfaring frå grunnskuleopplæring

Det er ynskjeleg med utdanning i norsk som andrespråk. Den som blir tilsett må forplikte seg til å gjennomføre vidareutdanning i norsk som andrespråk om han/ho ikkje har utdanninga.

For stillinga blir det lagt vekt på høg relasjonskompetanse, gode samarbeidsevner og interesse for integrering av flyktningar.

Den som får tilbod om stilling må vise gyldig politiattest før tilsetting.

Vi tilbyr

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Pensjon via KLP/SPK
 • IA-bedrift

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med Wenche Heldal, på telefon 976 20 070 eller e-post wenche.heldal@seljord.kommune.no. Vi oppmodar spesielt søkjarar som er i undertal i kjønn, kultur og religion om å søke. Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle søkjarar.

Søknadsfrist: 14.05.2021

Vi vurderer berre søknader som kjem elektronisk. Søk via elektronisk søknadsskjemUtdanning og arbeidserfaring må registrerast i skjemaløysinga slik at informasjonen kjem med på utvida søkjarliste.

 

ID 361 - Lærar vaksenopplæringa inntil 60 % stilling vikariat. Frist 14.5.21

Seljord vaksenopplæring tilbyr norskopplæring etter introduksjonslova og grunnskuleopplæring til vaksne.

Om stillinga

 • Seljord vaksenopplæring har ledig  inntil 60 % stilling som lærar i vikariat

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent pedagogisk utdanning

Det er ynskjeleg med utdanning i norsk som andrespråk, og erfaring med undervisning av vaksne.

For stillinga blir det lagt vekt på høg relasjonskompetanse, gode samarbeidsevner og interesse for integrering av flyktningar.

Den som får tilbod om stilling må vise gyldig politiattest før tilsetting.

Vi tilbyr

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Pensjon via KLP/SPK
 • IA-bedrift

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med Wenche Heldal, på telefon 976 20 070 eller e-post wenche.heldal@seljord.kommune.no. Vi oppmodar spesielt søkjarar som er i undertal i kjønn, kultur og religion om å søke. Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle søkjarar.

Søknadsfrist: 14.05.2021

Vi vurderer berre søknader som kjem elektronisk. Søk via elektronisk søknadsskjemUtdanning og arbeidserfaring må registrerast i skjemaløysinga slik at informasjonen kjem med på utvida søkjarliste.

 

ID 362 - Vaksenopplæringa - tospråkleg assistent i swahili 100 % stilling - 3-årig engasjement. Frist 14.5.21

Seljord vaksenopplæring tilbyr norskopplæring etter introduksjonslova og grunnskuleopplæring til vaksne.

Om stillinga
Seljord vaksenopplæring har ledig 100 % stilling, 3-årig engasjement som tospråkleg assistent i swahili.

 

For stillinga som assistent gjeld:

 • Det er ikkje krav om formell kompetanse, men skulen ønskjer søkjarar som har relevant arbeidserfaring og høg relasjonskompetanse. Arbeidsoppgåver er knytt til enkeltelev.
 • For stillinga blir det lagt vekt på personlege eigenskapar og gode samarbeidsevner.
 • Den som får tilbod om stilling må vise gyldig politiattest før tilsetting.

Vi tilbyr

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Pensjon via KLP/SPK
 • IA-bedrift

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med Wenche Heldal, på telefon 976 20 070 eller e-post wenche.heldal@seljord.kommune.no. Vi oppmodar spesielt søkjarar som er i undertal i kjønn, kultur og religion om å søke. Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle søkjarar.

Søknadsfrist: 14.05.2021

Vi vurderer berre søknader som kjem elektronisk. Søk via elektronisk søknadsskjemUtdanning og arbeidserfaring må registrerast i skjemaløysinga slik at informasjonen kjem med på utvida søkjarliste.

ID 363 - 2. gongs utlysing - assisterande rektor Seljord barne- og ungdomsskule. Frist 20.5.21.

Skildring av eininga
Seljord barne- og ungdomsskule er ein 1.-10.skule med felles skuleleiing. Skulene ligg ved sidan av kvarandre i to avskilte bygg. Skulen har 299 elevar. Alle elevar har kvar sin iPad til bruk i undervisning. Skulen er med i inkluderande barnehage- og skulemiljø satsing og arbeider i lag med God skule ved Paul Viktor Wiker om å utvikle eit trygt og godt skulemiljø for alle elevar.

Om stillinga
Seljord barne- og ungdomsskule har 100% fast stilling som assisterande rektor med hovudansvar for ungdomstrinnet ledig frå 1.8.2021.

For stillinga som assisterande rektor gjeld:

 • Godkjent lærarutdanning eller tilsvarande erfaring frå undervisning i skulen
 • Relevant leiarutdanning innan skule, eventuelt leiarerfaring frå skule.

Personlege eigenskapar til assisterande rektor:

 • Du er ein tydeleg leiar som motiverer til felles innsats for elevar si læring og utvikling
 • Du har ein leiarstil som  er prega av involvering, tydeleg kommunikasjon og motivasjon
 • Du er god til å kommunisere med samarbeidspartnere i og utenfor skulen
 • Du kan bruke nynorsk, både skriftleg og munnleg.

For stillinga blir det også lagt vekt på faglege kvalifikasjonar, personlege eigenskapar og gode samarbeidsevner.

Dei som får tilbod om stilling må vise gyldig politiattest før tilsetting.

Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle søkjarar.

Vi tilbyr

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Pensjon via KLP/SPK
 • IA-bedrift

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med Kjersti Bollerud, på telefon 90 95 40 19 eller e-post kjersti.bollerud@seljord.kommune.no.

Vi oppmodar spesielt søkjarar som er i undertal i kjønn, kultur, religion om å søke.

Søknadsfrist: 20.05.2021

Vi vurderer berre søknader som kjem elektronisk. Søk via elektronisk søknadsskjemUtdanning og arbeidserfaring må registrerast i skjemaløysinga slik at informasjonen kjem med på utvida søkjarliste.

ID 364 Sommarvikar internpostbod. Frist 27.5.21

 

Seljord kommune treng ein vikar som kan køyre internpost rundt til kommunale lokasjonar i Seljord sentrum kvar dag frå 28.06.2021 - 16.07.2021. Arbeidstida er frå kl. 13:00 til 14:30 kvar dag. Vikaren må bruke eigen bil i jobben.

 

Vi søker etter ein person som:

 • Er ansvarsfull og serviceinnstilt

 • Har sertifikat og disponerer bil

Du får:

 • Løn etter Hovudtariffavtala

 • Pensjon gjennom KLP

 • Køyregodtgjersle etter statens satsar for dokumentert køyring

 • IA-avtale

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med organisasjons- og personalsjef Ingeborg Nenseter Jensen på tlf.: 47900119.

 

Søk via elektronisk søknadsskjem

Søknadsfrist: 27.05.2021

ID 365 Sommarvikar sentralbord. Frist 27.5.21.

 

Merkantil avdeling:
Sentralbordet er tilknytt personal og merkantil avdeling, som vert leia av organisasjons- og personalsjefen. Sentralbordet samarbeider tett med arkivmedarbeidarane.

Om stillinga:
Vi søker etter ein vikar til servicestilling knytt til sentralbordet på kommunehuset. Arbeidstida er frå kl. 9 til 14 kvar kvardag i veka. Tilsetting er ynskjeleg frå 19.07.2021 og varer til 06.08.2021. Opplæring blir gitt før oppstart.

Vi treng og tilkallingsvikar til denne stillinga.

Viktigaste arbeidsoppgåver er:

 • Yte service overfor kundar på telefon og i skranke
 • Daglege postoppgåver
 • Kopiere, makulere
 • Sal av lokale bøker og kart
 • Anna forefallande arbeid knytt til sentralbord, service og arkiv

Vi søker etter ein person som:

 • Er serviceinnstilt og samarbeidsvillig
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er fleksibel og ansvarleg
 • Har evna til å setje seg inn i nye ting
 • Taklar stress på ein god måte

Vi tilbyr:

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Pensjon hos KLP
 • IA-avtale
 • Trivelege kollegaer

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med organisasjons- og personalsjef, Ingeborg Nenseter Jensen  på telefon 47900119 eller e-postadresse ingeborg.nenseter@seljord.kommune.no.

Vi oppmodar spesielt kvalifiserte søkarar som er i undertal i kjøn, kultur, religion om å søke.

Seljord kommune tek berre imot elektroniske søknader. Søkaren må registrere relevant erfaring og utdanning inn i søknadsskjemaet.

Søk via elektronisk søknadsskjem

Søknadsfrist 27.05.2021

ID 366 - Open omsorg - sjukepleiar 100 % fast stilling. Frist 2.6.21

Seljord kommune har ledig ei fast 100 % stilling som sjukepleiar med for tida arbeid i heimesjukepleia. Oppstart i stillinga er satt til 23. august, men dette kan justerast.

Kommunen søkjer etter ein fagleg dyktig sjukepleiar som ynskjer å arbeide sjølvstendig og har gode samarbeidsevne. Me er ein teneste med høg fagleg kompetanse, og har eit mål om at innbyggarane skal kunne bu heime så lenge som mogeleg. Vår tanke er at dei som treng mest, skal få mest. Me har eit tett og godt tverrfagleg samarbeid i pleie og omsorgstenesta. Tenesta har eit godt arbeidsmiljø, der alle har ansvar for å bidra. Heimetenesta har sine lokale sentralt i Seljord, og ligg i same bygg som Nesbukti pleie og omsorgssenter. Open omsorg har i tillegg to butilbod med heildøgns omsorg, eit dagsenter og 15 omsorgsbustader. 

Arbeidsoppgåver:

 • Arbeidsoppgåvene omfattar grunnleggande faglege sjukepleiaroppgåver
 • Det vil vere varierande, utfordrande og lærerikt arbeid
 • Det vil bli to eller tredelt turnus med arbeid kvar 3.helg

Kvalifikasjonar:

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar.
 • Må beherske godt norsk skriftleg og munnleg.
 • Vere serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevne.
 • Forutan faglege kvalitetar vil erfaring og personlege eigenskapar bli vektlagt.
 • Sertifikat B (stillinga i heimetenesta)
 • Politiattest må leggjast fram ved tiltreding

Personlege eigenskapar:

 • Er trygg, tydeleg og triveleg
 • Visar respekt og omtanke for pasientar og kollegaer
 • Er effektiv, fleksibel og løysingsorientert
 • Tar sjølvstendig ansvar og likar å jobbe i team.
 • Har gode IKT- kunnskapar og kan tileigne deg fagsystem som til ei kvar tid brukast i Seljord kommune.

Vi tilbyr:

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • IA-bedrift
 • Pensjon via KLP/SP
 • Tilsetting på vanlege vilkår for kommunalt tilsette

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med Sigrid Kleivi Berge, på telefon  97 60 49 02 eller e-post sigrid.kleivi@seljord.kommune.no .

Søknadsfrist: 02.06.2021

Vi vurderer berre søknader som kjem elektronisk. Søk via elektronisk søknadsskjemUtdanning og arbeidserfaring må registrerast i skjemaløysinga slik at informasjonen kjem med på utvida søkjarliste.

 

Vest-Telemark PPT har ledig stilling som PP-rådgjevar, 100 % fast, frå 1.8.21. Frist 14.5.21

Telemark PPT IKS er ei interkommunal teneste for kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Vestfold-Telemark fylkeskommune. Kontorstaden ligg i Kviteseid sentrum. Kontoret har 7 fagstillingar i tillegg til dagleg leiar og merkantil.

Det er ledig 100 % fast stilling som PP-rådgjevar  f.o.m. 1.8.2021                                   

Vest-Telemark PPT arbeider med organisasjonsutvikling og individretta arbeid i barnehage samt i grunn- og vidaregåande skule. Jf. kap. 5 i opplæringslova og kap. 5 i barnehagelova.

Stillinga vil vere knytt opp til arbeid i grunn -og vidaregåande skule. Andre oppgåver kan bli tillagt stillinga på sikt.

Ønska kompetanse
Utdanning på Masternivå innafor spesialpedagogikk eller anna relevant utdanning.
Erfaring frå skule og/eller som PP-rådgjevar vil bli vektlagt, samt rettleiingskompetanse og god skriftleg framstillingsevne. I Vest-Telemark PPT nyttar ein nynorsk som skriftsspråk.
For søkjarar utan norsk som morsmål, er kravet C1 nivå i norsk i tillegg til kravet til å kunne nytte nynorsk som skriftsspråk.

Personlege eigenskapar

 • Gode analytiske evner, samt evne til refleksjon
 • Initiativrik, ansvarsfull og påliteleg
 • Evne til sjølvstendig, strukturert og målretta arbeid
 • Gode kommunikasjons -og samarbeidsevner

Krav til stillingane

 • Søkjaren er personleg eigna
 • Søkjaren har førarkort kl. B og nyttar eigen bil i tenesta
 • Søkjarar med relevant testkompetanse vil bli vektlagt
 • Søkjaren bidreg til å oppretthalde vårt gode arbeidsmiljø

For stillingane kan vi tilby

 • Utfordrande og varierte oppgåver innan organisasjonsutvikling og individretta arbeid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte og dedikerte medarbeidarar
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling gjennom intern/ekstern skolering/kurs
 • Fleksitid
 • Moglegheit for heimekontor
 • Kommunale vilkår, pensjon i KLP
 • Køyregodtgjering etter regulativ
 • Løn etter gjeldande tariff i kommunal sektor

Om oss
For tida har vi fokus på fagutvikling innan nevroaffektiv utviklingspsykologi. Utviklingsprogrammet starta haust 2019 med psykolog Susan Hart og Marie K Olsen, båe frå Danmark.
Det er etablert nettverk for barnehagar og skular saman med PPT på området «Regulering gjennom leik». Kontoret har og etablert nettverksgrupper for skular og barnehagar på andre område.
Internt har kontoret fokus på organisasjonsutvikling med særleg fokus på implementering av ny kunnskap både internt og eksternt. Overordna leiaransvar ved kontoret har dagleg leiar. I tillegg arbeidar vi med å utvikle medarbeidarstyrte møte på definerte område. For å få til dette treng me dedikerte, ansvarsfulle og engasjerte medarbeidarar.

Har du kompetansen vi ser etter og synest det høyrast spanande ut å arbeide hos oss; er du velkomen som søkjar!
Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju.
Dei som blir kalla inn til intervju må leggje fram rettkjende kopiar av vitnemål, attestar og referansar.
Politiattest ikkje eldre enn 3 månader må leggjast fram før tilsetting.
Tilsetting skjer etter gjeldande lovar, reglar og tariffavtaler

Spørsmål om stillingane kan rettast til dagleg leiar Sissel Bronken på telefon 35 06 83 00/ 409 20 833.

Send søknad med CV til Vest-Telemark PPT, Boks 43, 3836 Kviteseid eller på e-post til ppt@vest-telemark.no

Søknadsfrist: 14.5.2021.
Antatt dato for intervju: 21.5.2021.
Søkjarlista kan bli offentleggjort