Rådmann i Seljord. Frist 07.12.2020.

Seljord kommune ligg sentralt i hjartet av Telemark.  Her møtast E 134 og Rv 36, og den nye Mælefjelltunellen har gjort kommunen endå meir sentral. Kommunen har nesten 3000 innbyggjarar og omlag 390 tilsette. Kommunen husar sjøormen, Noregs einaste usynlege turistatttraksjon og er vertskap for Dyrsku’n, landets største landbruks- og handelsmesse som årleg samlar 90 000 menneske.

 

Seljord er ei kommune der kunst, kultur, idrett og tradisjon står sterkt, samtidig som kommunen har store verksemder innan IT, ingeniørfag, anleggs- og entreprenørverksemd. Seljord er eit handelssentrum i Vest-Telemark, og har eit aktivt jord- og skogbruk. Kommunen husar mange store arrangement i løpet av året, med utgangspunkt i Dyrskuplassen. Seljord har gode turmoglegheiter og fleire store campingplassar rundt Seljordsvatnet.

 

Seljord har eit godt utbygd barnehage- og grunnskuletilbod, vidaregåande skule, folkehøgskule, kulturskule og symjehall. Granvin kulturhus er ein sentral møtestad i bygda. Kommunen er vertskap for Distriktspsykiatrisk senter og Familievernkontoret for Øvre Telemark, og jordmorvakt for Vest-Telemark og kommunepsykologsamarbeidet er lagt til kommunen.

Vi ynskjer ein rådmann som vil spela på lag med heile Seljord-samfunnet for å gjere det til ein endå betre stad å bu, leve, arbeide og drive næring. Det er ein fordel med god forståing for bygder og bygdekultur. Du må ha eit hjarte for bygda og tenestene som vert levert, og vere oppriktig interessert og engasjert i lokalsamfunnet du er ein viktig del av.

Du må ha den rette kombinasjonen av faglege og personlege eigenskapar som trengst for å leie kommunen og samarbeide godt med innbyggjarar, medarbeidarar, tillitsvalte og politisk leiing. Du må gjennomføre politiske målsettingar og vedtak, legge til rette for gode politiske prosessar og godt utgreidde saker. Det er avgjerande å halde fram med den gode økonomistyringa og budsjettdisiplinen i organisasjonen.

I Seljord kommune er det kultur for samarbeid og rom for fagleg utvikling. Du må vidareutvikle organisasjonen og tenestene på lag med dei tilsette og arbeidstakarorganisasjonane. Du nyttar digitale løysingar klokt og forankrar og grunngjev endringar godt.

Seljord kommune ynskjer å bidra til ei berekraftig utvikling i brei forstand, og legg difor vekt på klima og miljø, førebyggjande arbeid, kultur og folkehelse. Som rådmann i Seljord må du også ha eit blikk for det som ikkje alltid kan målast eller reknast konkret på. Samfunnsoppdraget til kommunen går utover dei konkrete tenestene som skal leverast.

Seljord har som visjon å vere det gode vertskap. Rådmannen skal vere med å marknadsføre og representere kommunen utad på ein god måte. Dette gjeld overfor Seljord-samfunnet, Vest-Telemark og dei kommunane vi samhandlar med, fylkeskommunen, staten og dei ulike organisasjonar og aktørar ein kommune er i kontakt med.

Vi ser etter deg som både har utdanning på høgskule-/universitetsnivå, leiarerfaring og god kjennskap til kommunal verksemd og politiske prosessar. Du har god økonomisk forståing og kjennskap til kommuneøkonomi, kunnskap om offentleg forvaltning, lover og avtaler. God formuleringsevne både skriftleg og munnleg er viktig. Seljord har nynorsk som målform.

Vi ser etter ein leiar som er inkluderande og omgjengeleg. Du er ein trygg og tydeleg leiar, som har oversikt, viser tillit og gjev ansvar. Du ser mogelegheiter, men er ein positiv realist. Du har evne til å finne løysingar i krevjande situasjonar, du har humor og held på det gode humøret når det røyner på.

Den rette personen for Seljord vil få ei utfordrande stilling, med dedikerte og motiverte medarbeidarar og leiarar som står på for Seljord-samfunnet. Du vil òg få det administrative ansvaret for forvaltninga av sjøormen i Seljordsvatnet.

Oppstartstidspunkt 01.05.2021, eller etter nærare avtale.

For spørsmål om stillinga, kontakt ordførar Beate Marie Dahl Eide på tlf. 91739893 eller organisasjons- og personalsjef Ingeborg Nenseter Jensen på tlf. 47900119. 

Seljord kommune legg vekt på meiroffentlegheit, og søkjarliste vert gjort offentleg.

Seljord kommune tek berre imot elektroniske søknader. Søkaren må registrere relevant erfaring og utdanning inn i søknadsskjemaet.

Søk via elektronisk søknadsskjema

 

Søknadsfrist 07.12.2020

ID 333 – Seljord Helseavdeling – Ergoterapeut 20 % fast. Frist 24.11.20.

Seljord Helseavdeling består av avdelingane; legekontor, legevakt, fysioterapi, helsestasjon og psykisk helse og rus. Me er om lag 35 tilsette og har eit godt tverrfagleg miljø. Som ergoterapeut vil du ha eit nært samarbeid med fysioterapeutane og andre einingar i kommunen, ikkje minst open omsorg.

Vi søker etter ein ergoterapeut i 20% stilling.

Tilsettinga er ei nyoppretta fast stilling med start 1.desember 2020

Me søker deg som er

 • Utdanna ergoterapeut
 • Glad i å jobbe tverrfagleg
 • Likar å dele av din fagkompetanse

Me tilbyr:

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Pensjon via KLP
 • IA-bedrift

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med leiande kommunefysioterapeut Ragnhild Skrede på telefon 41254272 eller e-postadresse ragnhild.skrede@seljord.kommune.no

Vi oppmodar spesielt søkarar som er i undertal i kjøn, kultur, religion om å søke.

Seljord kommune tek berre imot elektroniske søknader. Søkaren må registrere relevant erfaring og utdanning inn i søknadsskjemaet. 

Søk via elektronisk søknadsskjema  ID 333. 

Søknadsfrist 24.11.2020

 

ID 328 - Flatdal Skule - 2. gangs utlysing: 100 % stilling som prosjektleiar. Frist 18.11.20

2. gangs utlysing: Prosjektleiar - inntil 100 % stilling, 6 mnd. engasjement.

Seljord kommune søkjer etter prosjektleiar for å gjennomføre forprosjekt for realisering av skulebygg i Flatdal skulekrins. Den som blir tilsett skal utarbeide ein rapport og ei tilråding som skal leggjast fram for kommunestyret seinast sommaren 2021.

Prosjektleiar må undersøke ulike finansieringsordningar og tilgang til kompetanse gjennom ordningar som Bygg i tre, Klimasats, grøne lån i KLP osb. Det er eit mål at forprosjektet vil resultere i forslag til investering i nytt skulebygg.

Forprosjektet føreset god og grundig involvering og dialog med brukarane av både skulebygg, samfunnshuset og barnehagen, inkludert lag og foreiningar.

Det er ynskjeleg at prosjektleiar kan starte opp så raskt som mogleg.

Kvalifikasjonar:

 • Vi søkjer etter ein person som er bygningskyndig og/eller ein person med erfaring frå prosjektleiing av tilsvarande karakter.
 • Den som blir tilsette må ha evne til å gjennomføre prosesser saman med fleire involverte og innanfor eit definert tidsrom.

Løn: Etter avtale.

Tilsetting: Så raskt som mogleg.

Det kan bli stilt kontor til disposisjon ved behov. Spørsmål om stillinga kan rettast til Rådmann Frid Berge eller kommunalsjef Ronde I. Schade.

E-post: frid.berge@seljord.kommune.no  eller ronde.schade@seljord.kommune.no

Vi oppmodar spesielt søkarar som er i undertal i kjøn, kultur, religion om å søke.

Seljord kommune tek berre imot elektroniske søknader.
Søkaren må registrere relevant erfaring og utdanning inn i søknadsskjemaet.

 Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema  ID 328

Søknadsfrist onsdag 18.11.2020.

ID 331 – Barnehagane i Seljord – Ringevikar – mellombels stilling - open frist

Ringevikar i barnehagane i Seljord.
Seljord kommune har 2 barnehagar; Seljord barnehage med avdeling Heddeli og avdeling Tussejuv og Flatdal oppvekstsenter barnehage. Vi treng ringevikarar i alle avdelingane.          

Kvalifikasjonar:
Det vil bli lagt vekt på barnehagefaglege kvalifikasjonar, personlege eigenskapar, fleksibilitet og gode samarbeidsevner. Erfaring frå arbeid i barnehage er ynskjeleg.
Dei som får tilbod om å vere ringevikar må vise gyldig politiattest før tilsetting.

Spørsmål om stillingane skal rettast til:

 Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema  ID 331

Open søknadsfrist

Ledige stillingar ved Vest-Telemark PPT. Frist 1.12.2020

Vest-Telemark PPT IKS er ei interkommunal teneste for kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Vestfold-Telemark fylkeskommune. Kontorstaden ligg i Kviteseid sentrum.

Kontoret har 6 fagstillingar i tillegg til dagleg leiar og merkantil.

Ledige stillingar ved Vest-Telemark PPT:

1. 100 % fast stilling som PP-rådgjevar  f.o.m. 1.1.2021                                           
2.  Inntil 80 % vikariat som PP-rådgjevar f.o.m. 1.1.2021 t.o.m. 30.6.20

Vest-Telemark PPT arbeider med organisasjonsutvikling og individretta arbeid i barnehage samt i grunn- og vidaregåande skule. Jf. kap. 5 i opplæringslova og kap. 5 i barnehagelova.

Stillingane er fortrinnsvis knytt opp til arbeid i grunn- og vidaregåande skule.

Ønska kompetanse:

 • Utdanning på Masternivå innafor spesialpedagogikk eller anna relevant utdanning
 • Erfaring frå skule og/eller som PP-rådgjevar vil bli vektlagt, samt rettleiingskompetanse og god skriftleg framstillingsevne.
 • I Vest-Telemark PPT nyttar ein ny-norsk som skriftsspråk
 • For søkjarar utan norsk som morsmål, er kravet C1 nivå i norsk i tillegg til kravet til å kunne nytte ny-norsk som skriftsspråk..

Personlege eigenskapar:

 • Gode analytiske evner, samt evne til refleksjon
 • Initiativrik, ansvarsfull og påliteleg
 • Evne til sjølvstendig, strukturert og målretta arbeid
 • Gode kommunikasjons –og samarbeidsevner

Krav til stillingane:

 • Søkjaren er personleg eigna
 • Søkjaren har førarkort kl. B, og nyttar eigen bil i tenesta
 • Søkjarar med relevant testkompetanse vil bli vektlagt
 • Søkjaren bidreg til å oppretthalde vårt gode arbeidsmiljø

For stillingane kan vi tilby:

 • Utfordrande og varierte oppgåver innan organisasjonsutvikling og individretta arbeid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte og dedikerte medarbeidarar
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling gjennom intern/ekstern skolering/kurs
 • Fleksitid
 • Moglegheit for heimekontor
 • Kommunale vilkår, pensjon i KLP
 • Køyregodtgjering etter regulativ
 • Løn etter gjeldande tariff i kommunal sektor

Om oss:
For tida har vi fokus på fagutvikling innan nevroaffektiv utviklingspsykologi. Utviklingsprogrammet starta  haust 2019 med psykolog Susan Hart og Marie K Olsen, båe frå Danmark. Programmet avsluttast i april 2021.
Det er etablert nettverk for barnehagar og skular saman med PPT på området «Regulering gjennom leik». Kontoret har og etablert nettverksgrupper for skular og barnehagar på ei rekkje andre område.
Internt har kontoret fokus på organisasjonsutvikling med særleg fokus på implementering av ny kunnskap både internt og eksternt. Overordna leiaransvar ved kontoret har dagleg leiar. I tillegg arbeidar vi med å utvikle medarbeidarstyrte møte på definerte område. For å få til dette treng me dedikerte, ansvarsfulle og engasjerte medarbeidarar.

Har du kompetansen vi ser etter og synest det hørast spanande ut å arbeide hos oss; er du velkomen som søkjar!
Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju.
Dei som blir kalla inn til intervju må leggje fram rettkjende kopiar av vitnemål, attestar og referansar.
Politiattest ikkje eldre enn 3 månader må leggjast fram før tilsetting.
Tilsetting skjer etter gjeldande lovar, reglar og tariffavtaler

Spørsmål om stillingane kan rettast til dagleg leiar Sissel Bronken på telefon 35 06 83 00/ 409 20 833.

Send søknad med CV til Vest-Telemark PPT, Boks 43, 3836 Kviteseid eller på e-post til ppt@vest-telemark.no

Søknadsfrist: 1.12.2020
Søkjarlista kan bli offentleggjort

 

Ledig stilling som feiar i Vest-Telemark Brannvern. Frist 7.12.20

Vest Telemark brannvern søkjer etter ny feiar.

Vest Telemark brannvern er eit samarbeid for kommunane Fyresdal, Tokke, Seljord, Vinje, Kviteseid og Nissedal. Selskapets føremål er å samarbeide om brannvern og utføre lovpålagde brannførebyggande oppgåver i vertskommunane. Brannsamarbeidet har kontorstad i Høydalsmo. Vi har i dag 8 feiarar tilsette.

Då ein av våre feiarar går over til andre oppgåver søker vi ein ny feiar.

Feiaren har utgangspunkt i Høydalsmo, men for søkjarar som bur andre stadar vil ein prøve å legge til rette for fleksible løysningar.

Søknad med CV kan sendast til:
Vest Telemark Brannvern IKS v/ Ole John Almenning, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo.

Søknadsfrist 7.12.2020.

Les meir om stillinga på nettsida til Vest-Telemark Brannvern sine nettsider