ID309 - Merkantil avdeling - servicemedarbeidar 40% mellombels stilling. Frist 17.7.20.

Seljord kommune lyser ut etter ein servicemedarbeidar i 40 % mellombels stilling. Stillinga er knytt til sentralbordet på kommunehuset og tilhøyrer merkantil avdeling. Arbeidstida er frå kl. 9 til 14 tre dagar i veka. Tilsetting er ynskjeleg frå 03.08.2020 og varer til 18.11.2020, med moglegheit for forlenging.

 Arbeidsoppgåver vil vere:

 • Yte service overfor kundar på telefon og i skranke
 • Daglege arkivoppgåver
 • Kopiere, makulere
 • Sal av lokale bøker og kart
 • Anna forefallande arbeid knytt til sentralbord, service og arkiv

Vi søker etter ein person som:

 • Er serviceinstilt og samarbeidsvillig
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Har evna til å setje seg inn i nye ting
 • Taklar stress på ein god måte

Personlege eigenskapar som nemnt over, vil bli vektlagd. Gode språkkunnskapar er ein fordel.

For meir informasjon om stillinga kan ein ta kontakt med Ingeborg Nenseter Jensen, næraste leiar, på tlf. 47900119.

Søk via elektronisk søknadsskjema    Søknadsfrist 17.07.2020

ID312- Psykisk helse og rus - miljøterapeut - 100 % fast stilling. Frist 27.7.20

Ledig stilling ved avdeling for psykisk helse og rus

Seljord kommune er ein naturskjønn aktivitetskommune i hjartet av Telemark. Seljord kommune ligg sentralt i hjartet av Telemark med storslått natur og gode friluftstilbod. Kommunen er eit handelssenter og trafikknutepunkt, og har mange store arrangement i løpet av året. Det er eit godt utbygde helsetenester, barnehagetilbod, 3 grunnskular, vidaregåande skule, folkehøgskule, kulturskule, symjehall, bibliotek og kulturhus med bibliotek, idrettshall og treningssenter. Seljord kommune har i underkant av 3000 innbyggarar. Kommunen er den største arbeidsgjevaren i bygda, med om lag 390 tilsette totalt.

Helseavdelinga i Seljord er ein stor og tverrfagleg kompetansebedrift. Eininga består av avdelingane legekontor, legevakt, fysioterapi, helsestasjon og psykisk helse og rus. Vi har om lag 35 tilsette. Helseavdelinga samarbeider tett med resten av det kommunale tenestetilbodet. Vi har eit solid og godt arbeidsmiljø, og jobbar for å ha eit sterkt fagleg fokus. Vi er stolte av tenestene vi leverer. Vi er og stolte av å kunne sei at vi på trass av å vera ein liten kommune i distrikt, ikkje har hatt problem vid å rekruttere dyktige og kvalifisera personell til stillingane vi har hatt ledige.

Vi har no ledig 100% stilling som miljøterapeut frå 1. september, og ynskjer at nettopp DU skal søke. Stillinga er direkte retta mot barn og unge, og ca. 30% av stillinga vil inneha funksjonen som SLT-koordinator, samordning av lokale rus- og kriminalitetsførebyggande tiltak.

DU

 • Har relevant høgskuleutdanning, minimum bachelorgrad
 • Er målbevisst, kreativ og engasjera
 • Bidreg aktivt i eit sosialt miljø
 • Inspirerer og er eit godt førebilete
 • Har gjerne ei vidareutdanning/god erfaring innan psykososialt arbeid med barn og unge
 • Må vera fleksibel når det gjeld arbeidstid
 • Likar å arbeide tverrfagleg
 • Løysingsorientert
 • Er god på skriftleg framstilling

Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar/fagleiar Gunn Marit Sandsdalen 35065133/40913560 eller einingsleiar Aud Jonskås 35065267/90856853

Søknad sendast elektronisk via elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 27.7.20

ID313 - 100% stilling vernepleiar/sjukepleiar ved teneste for funksjonshemma, vikariat. Frist 27.7.20

Seljord kommune er ein naturskjønn aktivitetskommune i hjartet av Telemark. Seljord kommune ligg sentralt i hjartet av Telemark med storslått natur og gode friluftstilbod. Kommunen er eit handelssenter og trafikknutepunkt, og har mange store arrangement i løpet av året. Det er eit godt utbygde helsetenester, barnehagetilbod, 3 grunnskular, vidaregåande skule, folkehøgskule, kulturskule, symjehall, bibliotek og kulturhus med bibliotek, idrettshall og treningssenter. Seljord kommune har i underkant av 3000 innbyggarar. Kommunen er den største arbeidsgjevaren i bygda, med om lag 390 tilsette totalt.

Teneste for funksjonshemma har ledig vikariat som vernepleiar-/sjukepleiarfagleg utdanning til eit vikariat i 100 % stilling. Arbeidsoppgåvene er knytt til arbeid i miljøet i bustaden og på aktivitetssenteret i tilknyting til denne. Vedkomande må kunne ta på seg ansvarsoppgåver knytt til oppfølging av enkeltbrukarar.

Arbeidet er turnusbasert med jobb dag og kveld, samt 12-timers vakter kvar 4.helg. Oppstart 1. september 2020, med foreløpig varigheit ut august 2021.

Vi søker etter ein person:

 • Med utdanning som vernepleiar/sjukepleiar
 • Erfaring frå arbeid med psykisk utviklingshemma og funksjonshemma brukarar er ein fordel
 • Erfaring frå arbeid innan helse og omsorg
 • Har gode samarbeidsevner og bidrar aktiv til eit positivt arbeidsmiljø
 • Førarkort klasse B, og ein fordel å vere fylt 23 år med tanke på bruk av einskilde bilar

Personlege eigenskapar som nemnt over, vil bli vektlagd.

Den som blir tilsett må framvise godkjend politiattest etter Helse- og omsorgstenestelova § 5-4 før oppstart i stillinga.

Vi kan tilby spennande oppgåver i en godt organisert bustad og eit veldrive aktivitetssenter, saman med trivelege brukarar og kollegaer.

For meir informasjon om stillinga kan ein ta kontakt med Ingeborg Nenseter.: 479 00 119 (veke 27) kommunalsjef Lillian Opedal på tlf.: 992 24 727 (veke 27), einingsleiar Janne Larsen tlf.: 482 97 433 (frå veke 30)  

Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 27.7.2020

ID 314 - Open omsorg-sjukepleiar natt - fast 60 % stilling. Frist 27.07.20.

Seljord kommune er ein naturskjønn aktivitetskommune i hjartet av Telemark. Seljord kommune ligg sentralt i hjartet av Telemark med storslått natur og gode friluftstilbod. Kommunen er eit handelssenter og trafikknutepunkt, og har mange store arrangement i løpet av året. Det er eit godt utbygde helsetenester, barnehagetilbod, 3 grunnskular, vidaregåande skule, folkehøgskule, kulturskule, symjehall, bibliotek og kulturhus med bibliotek, idrettshall og treningssenter. Seljord kommune har i underkant av 3000 innbyggarar. Kommunen er den største arbeidsgjevaren i bygda, med om lag 390 tilsette totalt.

Skildring av eininga: Open omsorg ei ei eining som består av heimeteneste, heimehjelp, bu- og servicesenter og dagsenter. 
Om stillinga: Tilsettinga er fast. Stillinga inngår i turnus med arbeid kvar tredje helg. Oppstart i stillinga er frå 01.09.2020.

Kvalifikasjonskrav: Offentleg godkjend sjukepleiarutdanning 

Vi søker etter ein person med:

 • Erfaring frå liknande arbeid
 • Er sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø

 Vi tilbyr:

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Pensjon via KLP/SPK
 • IA-bedrift
 • Godt og triveleg arbeidsmiljø

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med einingsleiar Sigrid Kleivi Berge på tlf. 97604902 eller assisterande einingsleiar Torunn Reinstaul på tlf.  90261409.

Søknad sendast elektronisk via elektronisk søknadsskjema     Søknadsfrist 27.7.20

ID 315 - Samfunnsutvikling og drift - driftsoperatør/fagteknikar vatn - fast 100 %. Frist 19.08.20.

Ved samfunnsutvikling og drift i Seljord kommune er det ledig fast stilling som Driftsoperatør på vatnområdet. Seljord vassverk har serviceavtale med nederlandsk firma og kommunikasjon skjer på engelsk. 
Driftsoperatøren vil inngå i eit driftsteam og vil derfor også kunne få andre arbeidsoppgåver ved behov.
Driftsoperatøren kan om ynskeleg inngå i den kommunale vaktordninga.

Arbeidsoppgåver:

 • Dagleg drift og tilsyn av kommunens vassverk og distribusjonsnett.
 • Ansvarleg for internkontrollen, rutinar og sikkerheit ved anlegga.
 • Andre relevante arbeidsoppgåver innafor fagområde kommunal teknikk/vatn og avløp.

Ynskte kvalifikasjonar:

 • Erfaring frå drift av vassverk, eller annan relevant erfaring/kompetanse (formell- eller realkompetanse)
 • Fagbrev som rørleggar/fagteknikar, eller annan relevant kompetanse/utdanning.
 • Gode evner til å jobbe effektivt og sjølvstendig.
 • Gode evner til samarbeid og bygge team
 • Fleksibilitet og evne til å tileigne seg ny kunnskap raskt.
 • God digital kompetanse, vassverket er styret gjennom digitale verkty.
 • God evne til skriftleg og munnleg kommunikasjon på norsk og engelsk
 • Personleg eigenskapar vil bli vektlagt

Krav:

 • Førarkort minimum klasse B.

Me tilbyr:

 • Løn etter Hovudtariffavtala.
 • Pensjon via KLP
 • IA- bedrift
 • Gode kollegar og spanande arbeidskvardag.   

Spørsmål om stillinga kan rettast til: Tor Aage Dale 913 92 068 tor.aage.dale@seljord.kommune.no

Søknad sendast elektronisk via elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 19. august 2020.

ID311 - Helse- og omsorg - einingsleiar institusjon - 100 % fast stilling. Frist 28.8.20

Ledig stilling som einingsleiar innan helse og omsorg i Seljord kommune

Seljord kommune er ein naturskjønn aktivitetskommune i hjartet av Telemark. Seljord kommune ligg sentralt i hjartet av Telemark med storslått natur og gode friluftstilbod. Kommunen er eit handelssenter og trafikknutepunkt, og har mange store arrangement i løpet av året. Det er eit godt utbygde helsetenester, barnehagetilbod, 3 grunnskular, vidaregåande skule, folkehøgskule, kulturskule, symjehall, bibliotek og kulturhus med bibliotek, idrettshall og treningssenter. Seljord kommune har i underkant av 3000 innbyggarar. Kommunen er den største arbeidsgjevaren i bygda, med om lag 390 tilsette totalt.

Nesbukti pleie- og omsorgssenter er ein sjukeheim med 32 plasser. Det er knytt ca. 35 årsverk til eininga og er det er Seljord kommune sin største arbeidsplass. Sjukeheimen ligg vakkert til ved vatnet i nærleiken av kommunens omsorgsbustadar. Heimesjukepleia har også base på sjukeheimen, noko som gjev gode rammer for internt samarbeid.

Seljord kommune har ledig stilling som einingsleiar for eininga Institusjon i Seljord kommune. Eininga Institusjon omfattar Nesbukti pleie- og omsorgssenter og kommunens produksjonskjøkken. Produksjonskjøkkenet er plassert på Dyrskuplassen.

Det er i tillegg til einingsleiar tilsett ein assisterande einingsleiar som delar på oppgåvene knytt til administrasjon. Einingsleiar deltek i kommunalsjefens leiargruppe.

Seljord kommune har fokus på faglege kvaliteten, korttidsplassar og rehabilitering i institusjon. Vi deltek i store prosjekt som Akuttkjedeprosjektet og Primærhelseteam, noko som påverkar heile helse og omsorg i positiv retning.

Stillinga inneber følgande ansvarsområde:

 • Resultat og økonomiansvar
 • Fagleg ansvar for verksemda
 • Personalansvar

Vi ønsker ein person som:

 • Er utdanna offentleg godkjent sjukepleiar
 • Har utdanning innan leiing og har erfaring frå liknande arbeid
 • Er løysingsorientert
 • Har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Er sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Har evne til å tenke nytt og framtidsretta
 • Har god kjennskap til kvalitetsarbeid og krav til internkontroll
 • Har kjennskap til velferdsteknologi og nye arbeidsmetodar.

Personleg eigenskapar vil bli vektlagd. For tilsetting i stillinga blir det stilt krav til godkjend politiattest.

Stillinga er ledig frå 1.9.2020.

For meir informasjon om stillinga kan ein ta kontakt med:

Søk elektronisk via elektronisk skjema

Søknadsfrist: 28. august 2020.