ID277 - Inntil 100% stilling som arkivleiar - Fast - Kommunehuset. Frist 21.11.2019

Seljord kommune søker etter arkivleiar i inntil 100 % fast stilling. Stillinga er knytt til merkantil avdeling og er organisert under organisasjons- og personalsjefen.

Arbeidsoppgåver vil vere

 • Ansvar for dagleg drift og kvalitetssikring av arkivet for Seljord kommune
 • Opplæring av og brukarstøtte for sakshandsamarar internt i sak-/arkivsystemet ePhorte
 • Utvikling og implementering av rutinar for arkiv og saksbehandling
 • Sikre bevaringsverdig dokumentasjon frå ulike fagsystem. Sikre bevaring og tilgjengeleggjering av kommunen sitt eldre arkiv
 • Ansvar for valarbeidet ved kommune-/fylkestings- og stortingsval

Arbeidsoppgåvene kan bli endra.

Vi søker etter ein person som

 • Har relevant utdanning, helst på bachelornivå med arkiv, informasjon eller ikt i fagkretsen.
 • Har erfaring med arkivarbeid og sak-/arkivsystem, kjennskap til ePhorte er ein fordel
 • Har god kjennskap og evne til å setje seg inn i lover og regelverk knytt til arkivforvaltning og til offentleg saksbehandling
 • Har god systemforståing
 • Har erfaring frå offentleg sektor
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er ansvarleg og har evna til å jobbe sjølvstendig
 • Er løysingsorientert, nøyaktig og strukturert
 • Har evna til å setje seg inn i nytt stoff
 • Er omstillingsdyktig og serviceinstilt

Personleg eignaheit vil bli vektlagd.

Stillinga er ledig frå 27.01.2020, eller etter nærare avtale. For meir informasjon om stillinga kan ein ta kontakt med Ingeborg Nenseter Jensen, næraste leiar, på tlf. 350 65130 eller
mobil 47 90 01 19.

Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 21.11.2019

ID276 - 100% fast stilling som rekneskapsrådgjevar – Økonomiavdelinga. Frist 15.11.19

 

Vi søker etter ein rekneskapsrådgjevar til ledig, fast inntil 100 % i stilling. Stillinga tilhøyrer økonomiavdelinga og er leia av økonomisjefen. Vi søkjer etter ein person med økonomifagleg utdanning på minimum bachelornivå. Det er ønskjeleg med god kjennskap og erfaring frå økonomi- og rekneskapsarbeid, helst frå kommunal sektor. Den som blir tilsett må vere sjølvstendig, ryddig, effektiv, fleksibel og løysingsorientert med gode evner til samarbeid. Vedkomande må vere serviceinstilt, analytisk og ha god skriftleg og munnleg framstillingsevne. Dei personlege eigenskapane som nemnt over vil bli vektlagd.

Det er ynskjeelg med tilsetting så raskt som råd, og seinast 01.01.2020.

Hovudarbeidsoppgåver vil vere:

 • Føre rekneskap for Seljord kommune og Seljord kyrkjeleg fellesråd
 • Assistere og rådgje leiarar, tilsette og eksterne samarbeidspartar
 • Anna førefallande merkantile oppgåver

Vi tilbyr:

 • Eit godt fagleg og sosialt miljø
 • Spennande og varierte arbeidsoppgåver
 • Pensjon frå KLP
 • Løn etter avtale

For den rette personen vil dette vere ein variert og spennande jobb ein kan utvikle seg i. Dersom du har spørsmål om stillinga kan du ta kontakt med økonomisjef Halgeir Brekke på tlf.: 35065111. 

Søk via elektronisk søknadsskjema her

Søknadsfrist 15.11.2019

ID275 - 100% stilling som vernepleiar/sjukepleiar - Vikariat 01.01.2020 - 01.08.2020 - Teneste for funskjonshemma. Frist 04.11.19

Inntil 100% stilling vernepleiar/sjukepleiar, vikariat

Vi søker etter ein person med vernepleiar-/sjukepleiarfagleg utdanning til eit vikariat i inntil 100 % stilling. Arbeidsoppgåvene er knytt til arbeid i miljøet i bustaden og på aktivitetssenteret i tilknyting til denne. Vedkomande må kunne ta på seg ansvarsoppgåver knytt til oppfølging av enkeltbrukarar.

Arbeidet er turnusbasert med jobb dag og kveld, samt 12-timers vakter kvar 4.helg. Oppstart 1.januar 2020, med varigheit til 01.08.2020.

Vi søker etter ein person:

 • Med relevant utdanning
 • Erfaring frå arbeid med psykisk utviklingshemma og funksjonshemma brukarar er ein fordel
 • Erfaring frå arbeid innan helse og omsorg
 • Har gode samarbeidsevner og bidrar aktiv til eit positivt arbeidsmiljø
 • Førarkort klasse B, og ein fordel å vere fylt 23 år med tanke på bruk av einskilde bilar

Personlege eigenskapar som nemnt over, vil bli vektlagd.

Den som blir tilsett må framvise godkjend politiattest etter Helse- og omsorgstenestelova § 5-4 før oppstart i stillinga.

Vi kan tilby spennenande oppgåver i en godt organisert bustad og eit veldrive aktivitetssenter, saman med trivelige brukarar og kollegaer.

For meir informasjon om stillinga kan ein ta kontakt med personalsjef Ingeborg Nenseter Jensen på tlf.: 479 00 119, eller kommunalsjef Lillian Opedal på tlf.: 992 24 727.

Søk via elektronisk søknadsskjema her

Søknadsfrist 04.11.2019