ID299 - 73% stilling som sjukepleiar - Vikariat – Heimetenesta. Frist 31.3.20.

Det er ledig ein vikariat som sjukepleiar i 73 % stilling i heimetenesta, ledig frå 01.04.2020. Stillinga inngår i turnus med arbeid kvar tredje helg.

Vi ynskjer ein person som:

 • har godkjend sjukepleiarutdanning
 • erfaring frå liknande arbeid
 • er sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • bidrar til eit godt arbeidsmiljø 

Den som blir tilsett må ha sertifikat klasse B. Godkjend politiattest må vere på plass før tiltreding i stillinga.
For meir informasjon kan ein ta kontakt med einingsleiar, Sigrid Kleivi Berge, tlf.: 35058409/40913561. 

Elektronisk søknadsskjema     Søknadsfrist 31.03.2020

ID298 80% fast stilling som miljøterapeut - Avdeling psykiatri og rus. Frist 25.3.20

Har du lyst på ein jobb som gjev deg utfordringar, spenning og mykje glede?

Då er ein jobb i Seljord kommune som miljøterapeut i avdeling psykiatri og rus noko for deg. Me jobbar tverrfagleg med høg kvalitet, god takhøgd og med humor som sit laust. Nå vil me gjerne ha deg med på laget i 80% stilling fast, med håp om auke til 100%.

Du

 • likar å jobbe
 • er målbevisst, engasjert og kreativ
 • yter service
 • bidreg aktivt i eit sosialt miljø
 • inspirerer og er eit godt førebilete
 • er høgskuleutdanna med vidareutdanning innan psykiatri/rus
 • har erfaring innan feltet
 • må pårekne kveldsarbeid

Arbeidsoppgåver

 • samtaler
 • miljøterapeutisk arbeid i heim, ved senter og i det frivillige
 • koordinator

Spørsmål om stillinga kan rettast til einingsleiar Aud Jonskås på 350 65 267 / 90 85 68 53.

Søk via elektronisk søknadsskjema. Hugs ID 298

Søknadsfrist 25.03.2020

ID296 og ID297 - Stillingar som lærar + assisterande rektor - Fast og vikar frå 01.08.2020 - Seljord barne - og ungdomsskule. Frist 24.03.2020.

Seljord barne- og ungdomsskule har ledige faste stillingar og vikarstillingar frå 1.8.2020.

På ungdomssteget er det  fagbehova kunst og handverk, norsk, samfunnsfag, tysk,  spesialpedagogikk og norsk som andrespråk.
På barnetrinnet er det behov for undervisningskompetanse i alle fag på 1.-7.trinn, spesialpedagogikk og norsk som andrespråk.

I tillegg er det ønskjeleg at søkjar har høg kompetanse i klasseleiing, relasjonskompetanse, tilpassa opplæring og IKT som grunnleggjande ferdigheit.

Søkjarar må ha godkjent lærarutdanning eller tilsvarande.

For stillingane gjeld: Det vil bli lagt vekt på faglege kvalifikasjonar, personlege eigenskapar og gode samarbeidsevner. Den som får tilbod om stilling må vise gyldig politiattest før tilsetting.

Det vil også bli ledig 100% fast stilling som assisterande rektor.

For stillinga som assisterande rektor gjeld:

 • godkjent lærarutdanning eller tilsvarande
 • erfaring frå undervisning i skule
 • ønskeleg med relevant leiarutdanning innan skule, eventuelt leiarerfaring frå skule

Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle søkjarar.

Ta kontakt med  einingsleiar/rektor Kjersti Bollerud, tlf. 909 54 019 eller assisterande rektor Anette Reitan, tlf. 9760 31 29, for spørsmål ang. stillingane.

Elektronisk søknadsskjema  Den som søkjer må spesifisere fagkompetanse og om ein søkjar stilling på barnesteget eller ungdomssteget.

Søknadsfrist: 24.3.2020