ID275 - 100% stilling som vernepleiar/sjukepleiar - Vikariat 01.01.2020 - 01.08.2020 - Teneste for funskjonshemma. Frist 04.11.19

Inntil 100% stilling vernepleiar/sjukepleiar, vikariat

Vi søker etter ein person med vernepleiar-/sjukepleiarfagleg utdanning til eit vikariat i inntil 100 % stilling. Arbeidsoppgåvene er knytt til arbeid i miljøet i bustaden og på aktivitetssenteret i tilknyting til denne. Vedkomande må kunne ta på seg ansvarsoppgåver knytt til oppfølging av enkeltbrukarar.

Arbeidet er turnusbasert med jobb dag og kveld, samt 12-timers vakter kvar 4.helg. Oppstart 1.januar 2020, med varigheit til 01.08.2020.

Vi søker etter ein person:

 • Med relevant utdanning
 • Erfaring frå arbeid med psykisk utviklingshemma og funksjonshemma brukarar er ein fordel
 • Erfaring frå arbeid innan helse og omsorg
 • Har gode samarbeidsevner og bidrar aktiv til eit positivt arbeidsmiljø
 • Førarkort klasse B, og ein fordel å vere fylt 23 år med tanke på bruk av einskilde bilar

Personlege eigenskapar som nemnt over, vil bli vektlagd.

Den som blir tilsett må framvise godkjend politiattest etter Helse- og omsorgstenestelova § 5-4 før oppstart i stillinga.

Vi kan tilby spennenande oppgåver i en godt organisert bustad og eit veldrive aktivitetssenter, saman med trivelige brukarar og kollegaer.

For meir informasjon om stillinga kan ein ta kontakt med personalsjef Ingeborg Nenseter Jensen på tlf.: 479 00 119, eller kommunalsjef Lillian Opedal på tlf.: 992 24 727.

Søk via elektronisk søknadsskjema her

Søknadsfrist 04.11.2019

ID274 Morsmållærar i arabisk. Frist 08.10.19

Seljord kommune søkjer etter morsmålslærar i arabisk. 15% mellombels stilling 1. november 2019 til 19. juni 2020. Engasjementet kan bli utvida til skuleåret 2020-21.

Arbeidsoppgåver

 • Morsmålslærar arbeider med elevar som ikkje har tilstrekkelige norskkunnskapar til å følge ordinær norskopplæring. Den som blir tilsett som morsmålslærer vil arbeide på ettermiddags- eller kveldstid etter avtale med rektor/einingsleiar ved Seljord barne- og ungdomsskule.
 • Morsmålslærer skal i nært samarbeid med skulen og heimen hjelpe og støtte elevar til å lære norsk og forstå norsk skule og samfunnsliv.

Kvalifikasjonar

 • For mellombels tilsetting som morsmålslærer er godkjent lærarutdanning ønskjeleg, men ikkje eit krav. Søkjar må dokumentere norskkunnskapar i høve til krav satt av Utdanningsdirektoratet.

Personlege eigenskapar

 • Fleksibel
 • Interesse for andrespråklæring og skulesituasjonen til  fleirspråklege barn
 • God evne til å bygge relasjonar til barn og unge
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Ei spennande stilling der du får jobbe med fleirkulturelle og fleirspråklege problemstillingar
 • Jamlege møter med tilsette som jobbar med særskilt språkopplæring

Anna:

 • Tilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og avtaler
 • Gyldig politiattest jf. § 10-9 i opplæringsloven må vere lagt fram før ein startar i stillinga
 • Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju

Arbeidsstad:
Seljord barne- og ungdomsskule

Kontaktinfo:

Einingsleiar/rektor Kjersti Bollerud tlf: 90954019, kjersti.bollerud@seljord.kommune.no  

Ass. einingsleiar/ass rektor Ingunn Flatland tlf.90540148, ingunn.flatland@seljord.kommune.no

Ass. einingsleiar/ass rektor Anette Reitan tlf 97603129, anette.reitan@seljord.kommune.no
 

Søk via elektronisk søknadsskjema her

Søknadsfrist 8. oktober 2019

ID 273 Turnusstilling ved Steinmoen. Frist 26.9.19

Fast 31,6% stilling ved Steinmoen bu- og servicesenter.
Steinmoen er eit bu- og servicesenter med plass til 13 bebuarar. Steinmoen ligg i Åmotsdal.

Arbeidsplassen høyrer til Eining for open omsorg. 

Vi søker etter ein person i fast 31,6 % turnusstilling i ein kombinasjon av kvilande nattevakter kvar tredje helg, samt dag- og kveldsvakter.

Vi ynskjer ein person som: 

 • erfaring frå liknande arbeid
 • er sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • bidrar til eit godt arbeidsmiljø  
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagd. 

For ytterlegare informasjon om stillinga, kontakt Sigrid Kleivi Berge på tlf. 97 60 49 02. 

Søk via elektronisk søknadsskjema her

Søknadsfrist 26.9.2019

ID 272 Kvilande nattevakt ved Nestunet. Frist 26.9.19

Vi søker etter fast 23,1 % stilling som kvilande nattevakt ved Nestunet.
Nestunet er ein nybygd omsorgsbustad med plass til 9 bebuarar. Arbeidsplassen høyrer til Eining for open omsorg. 

Vi søker etter ein person i fast kvilande nattevaktstilling med arbeid kvar tredje helg. 

Vi ynskjer ein person som: 

 • erfaring frå liknande arbeid
 • er sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • bidrar til eit godt arbeidsmiljø  
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagd. 

For ytterlegare informasjon om stillinga, ta kontakt med Sigrid Kleivi Berge på tlf. 97 60 49 02. 

Søk via elektronisk søknadsskjema her

Søknadsfrist 26.9.2019