ID321 - Lærerstilling 100 % mellombels Seljord barne- og ungdomsskule. Frist 27.9.20

Skildring av eininga:
Seljord barne- og ungdomsskule er ein 1.-10.skule med felles skuleleiing. Skulen har 292 elevar, der av 181 elevar på barnesteget og 111 elevar på ungdomssteget. Det arbeidar 46 pedagogar, 16 assistentar og to vernepleiarar ved skulen. Skulen følgjer nasjonal bemanningsnorm for pedagogtettleik. Skulen har SFO-tilbod for 1.-4.trinn.
 Alle elevar har  kvar sin ipad til bruk i undervisning. Skulen arbeidar blant anna med å implementere Fagfornyinga.

Om stillinga:

På ungdomssteget vil det bli ledig inntil 100% mellombels lærarstilling frå 13.11.2020 til 31.07.2021. Stillinga kan bli ledig før 13.11.2020.

Kvalifikasjonskrav:

 • Søkjar må ha godkjent allmennlærarutdanning eller tilsvarande, samt relevant kompetanse for arbeid i grunnskulen.
 • Det er spesielt ynskeleg med fagkompetanse i spesialpedagogikk, men alle fag kan vere relevante
 • I tillegg er det ynskeleg at søkjar har høg kompetanse i klasseleiing, relasjonskompetanse, tilpassa opplæring og IKT som grunnleggjande ferdigheit
 • For stillinga blir det lagt vekt på faglege kvalifikasjonar, personlege eigenskapar og gode samarbeidsevner.
 • Den som får tilbod om stilling må vise gyldig politiattest før tilsetting.

Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidatar.

Vi tilbyr

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Pensjon via KLP/SPK
 • IA-bedrift

For meir informasjon om stillinga - ta kontakt med rektor/einingsleiar Kjersti Bollerud  på telefon 909 54 019 eller e-postadresse kjersti.bollerudeljord.kommune.no.

Vi oppmodar spesielt søkarar som er i undertal i kjøn, kultur, religion om å søke.

Seljord kommune tek berre imot elektroniske søknader. Søkaren må registrere relevant erfaring og utdanning inn i søknadsskjemaet.
Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema. ID 321

Søknadsfrist 27.9.2020

ID322 Assistentstilling - 116 % mellombelse stillingar Seljord barne- og ungdomsskule. Frist 27.9.20

Skildring av eininga:
Seljord barne- og ungdomsskule er ein 1.-10.skule med felles skuleleiing. Skulen har 292 elevar, der av 181 elevar på barnesteget og 111 elevar på ungdomssteget. Det arbeidar 46 pedagogar, 16 assistentar og to vernepleiarar ved skulen. Skulen følgjer nasjonal bemanningsnorm for pedagogtettleik. Skulen har SFO-tilbod for elevar frå 1.-4.trinn.
Alle elevar har  kvar sin ipad til bruk i undervisning. Skulen arbeidar blant anna med å implementere Fagfornyinga.

Om stillinga:
På barneskulen blir det ledig inntil 116% assistentstilling. Arbeidsoppgåver er knytt til enkeltelevar i skule- og SFO. Stillingane er mellombels og ledige frå 1.10.2020 til 1.6.2021.

Kvalifikasjonskrav:

 • Det er ikkje krav om formell kompetanse, men skulen ynskjer søkjarar som har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar, relevant arbeidserfaring, høg relasjonskompetanse og som likar å arbeide med barn og unge
 • For stillingane blir det lagt vekt på faglege kvalifikasjonar, personlege eigenskapar og gode samarbeidsevner.
 • Dei som får tilbod om stilling må vise gyldig politiattest før tilsetting.

Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidatar.

Vi tilbyr:

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Pensjon via KLP/SPK
 • IA-bedrift

For meir informasjon om stillinga - ta kontakt med rektor/einingsleiar Kjersti Bollerud  på telefon 909 54 019 eller e-postadresse kjersti.bollerudeljord.kommune.no.

Vi oppmodar spesielt søkarar som er i undertal i kjøn, kultur, religion om å søke.

Seljord kommune tek berre imot elektroniske søknader. Søkaren må registrere relevant erfaring og utdanning inn i søknadsskjemaet.

Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema. ID 322

Søknadsfrist 27.9.2020

ID323 Tilkallingsvikar Seljord barne- og ungdomsskule. Frist 27.9.20

Skildring av eininga
Seljord barne- og ungdomsskule er ein 1.-10.skule med felles skuleleiing. Skulen har 292 elevar, der av 181 elevar på barnesteget og 111 elevar på ungdomssteget. Det arbeidar 46 pedagogar, 16 assistentar og to vernepleiarar ved skulen. Skulen følgjer nasjonal bemanningsnorm for pedagogtettleik. Skulen har SFO tilbod for elevar frå 1.-4.trinn.
 Alle elevar har  kvar sin ipad til bruk i undervisning. Skulen arbeidar blant anna med å implementere Fagfornyinga.

Om stillinga:
Skulen treng tilkallingsvikarar for lærarar og assistentar på barne- og ungdomstrinnet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Tilkallingsvikar for lærarar må ha godkjent allmennlærarutdanning eller tilsvarande, samt relevant kompetanse for arbeid i grunnskulen.
 • Det er ingen krav til formell kompetanse for tilkallingsvikar til assistent.
 • For stillinga blir det lagt vekt på faglege kvalifikasjonar, personlege eigenskapar og gode samarbeidsevner. Den som får tilbod om stilling må vise gyldig politiattest før tilsetting.

Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidatar.

Vi tilbyr:

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Pensjon via KLP/SPK
 • IA-bedrift

For meir informasjon om stillinga - ta kontakt med rektor/einingsleiar Kjersti Bollerud på telefon 909 54 019 eller e-postadresse kjersti.bollerud@seljord.kommune.no.

Vi oppmodar spesielt søkarar som er i undertal i kjøn, kultur, religion om å søke.

Seljord kommune tek berre imot elektroniske søknader. Søkaren må registrere relevant erfaring og utdanning inn i søknadsskjemaet.

Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema. ID323

Søknadsfrist 27.9.2020

ID311 - Helse- og omsorg - einingsleiar institusjon - 100 % fast stilling. 2.gongs utlysing. Frist 23.9.20

Seljord kommune er ein naturskjønn aktivitetskommune i hjartet av Telemark. Seljord kommune ligg sentralt i hjartet av Telemark med storslått natur og gode friluftstilbod. Kommunen er eit handelssenter og trafikknutepunkt, og har mange store arrangement i løpet av året.
Det er eit godt utbygde helsetenester, barnehagetilbod, 3 grunnskular, vidaregåande skule, folkehøgskule, kulturskule, symjehall, bibliotek og kulturhus med bibliotek, idrettshall og treningssenter. Seljord kommune har i underkant av 3000 innbyggarar. Kommunen er den største arbeidsgjevaren i bygda, med om lag 390 tilsette totalt. 

Nesbukti pleie- og omsorgssenter er ein sjukeheim med 32 plasser. Det er knytt ca. 35 årsverk til eininga og er det er Seljord kommune sin største arbeidsplass.
Sjukeheimen ligg vakkert til ved vatnet i nærleiken av kommunens omsorgsbustadar. Heimesjukepleia har også base på sjukeheimen, noko som gjev gode rammer for internt samarbeid.

Seljord kommune har ledig stilling som einingsleiar for eininga Institusjon i Seljord kommune.
Eininga Institusjon omfattar Nesbukti pleie- og omsorgssenter og kommunens produksjonskjøkken. Produksjonskjøkkenet er plassert på Dyrskuplassen. Det er i tillegg til einingsleiar tilsett ein assisterande einingsleiar som delar på oppgåvene knytt til administrasjon.
Einingsleiar deltek i kommunalsjefens leiargruppe.

Seljord kommune har fokus på faglege kvaliteten, korttidsplassar og rehabilitering i institusjon. Vi deltek i store prosjekt som Akuttkjedeprosjektet og Primærhelseteam, noko som påverkar heile helse og omsorg i positiv retning.

Stillinga inneber følgande ansvarsområde:

 • Resultat og økonomiansvar
 • Fagleg ansvar for verksemda
 • Personalansvar

Vi ønsker ein person som:

 • Er utdanna offentleg godkjent sjukepleiar
 • Har utdanning innan leiing og har erfaring frå liknande arbeid
 • Er løysingsorientert 
 • Har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Er sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Har evne til å tenke nytt og framtidsretta
 • ar god kjennskap til kvalitetsarbeid og krav til internkontroll
 • Har kjennskap til velferdsteknologi og nye arbeidsmetodar.
 • Personleg eigenskapar vil bli vektlagd.

For tilsetting i stillinga blir det stilt krav til godkjend politiattest. Stillinga er ledig så raskt som råd.

For meir informasjon om stillinga kan ein ta kontakt med:

Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema. ID311

Søknadsfrist: 23. september 2020.

ID 324 helsefagarbeidar/assistent 16,7 % - Steinmoen bu- og servicesenter – fast stilling. Frist 22.9.20

Lyser ut fast helgestilling med arbeid kvar 3. helg på Steinmoen bu -og servicesenter, Åmotsdal. Senteret ligg under open omsorg.

Om stillinga:
Vi søker etter ein helsefagarbeidar/assistent i 16,7% stilling ved Steinmoen bu -og servicesenter f.o.m. 1.11.2020, 

Arbeidsoppgåvene er praktisk bistand til bebuarane på senteret. Det er viktig å kunne arbeide sjølvstendig og bidra positivt inn i miljøet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Helsefagarbeidar eller anna aktuell erfaring og kompetanse.

Vi tilbyr

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Pensjon via KLP/SPK
 • IA-bedrift

For meir informasjon om stillinga -  ta kontakt med einingsleiar Sigrid K. Berge på telefon 97604902 eller e-postadresse sigrid.kleivi@seljord.kommune.no.

Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema.  ID 324

Søknadsfrist 22.9.2020

ID325 Helsefagarbeidar/assistent 15,5 % - Nestunet bukollektiv – fast stilling. Frist 22.9.20

Vi lyser ut fast helgestilling med arbeid kvar 3. helg på Nestunet bukollektiv, Seljord sentrum. Senteret ligg under open omsorg.

Om stillinga:
Vi søker etter ein helsefagarbeidar/assistent i 15,5% stilling ved Nestunet bukollektiv f.o.m. 1.10.2020.
Arbeidsoppgåvene er praktisk bistand til bebuarane på sentra. Det er viktig å kunne arbeide sjølvstendig og bidra positivt inn i miljøet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Helsefagarbeidar eller anna aktuell erfaring og kompetanse.

Vi tilbyr:

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Pensjon via KLP/SPK
 • IA-bedrift

For meir informasjon om stillinga - ta kontakt med einingsleiar Sigrid K. Berge på telefon 97604902 eller e-postadresse sigrid.kleivi@seljord.kommune.no.

Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema ID325

Søknadsfrist 22.09.2020

ID326 - Tilkallingsvikar i helse og omsorg. Frist 24.9.20.

Helse og omsorgstenesta
Helse- og omsorgstenesta i Seljord kommune består av tenesteområda institusjon, bu- og servicesentre, heimeteneste, teneste for funksjonshemma, psykisk helse og helsesenter. Tenesteområdet har lokasjonar i Seljord sentrum og i Åmotsdal.

Om stillinga
Vi søker etter tilkallingsvikarar som kan bistå med ekstravakter innanfor eit eller fleire tenesteområde som .  
Tilsettinga er mellombels.
Tilsetting er ynskjeleg så raskt som råd.

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelor i sjukepleie eller vernepleie
 • Helsefagarbeidar
 • Relevant erfaring frå arbeid innanfor helse- og omsorgstenesta er ynskjeleg

Personlige eigenskapar vi vektlegg er

 • Samarbeidsvilje og løysingsorientering
 • Fleksibilitet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Effektivitet og evne til å tileigne seg ny kunnskap og oppgåver

Vi tilbyr

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Pensjon via KLP/SPK
 • IA-bedrift

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med assisterande einingsleiar for institusjon, Kristin Aamot, på tlf. 90618332, einingsleiar for open omsorg, Sigrid Kleivi Berge, på tlf. 97604902, einingsleiar for teneste for funksjonshemma, Janne Larsen, på tlf. 48297433 og einingsleiar for helseavdelinga Aud Jonskås på tlf. 90856853.

Vi oppmodar spesielt søkarar som er i undertal i kjøn, kultur, religion om å søke.

Seljord kommune tek berre imot elektroniske søknader. Søkaren må registrere relevant erfaring og utdanning inn i søknadsskjemaet.

Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema  ID 326.  Søknadsfrist 24.09.2020

 

ID 327 - 100 % stilling som vernepleiar - fast - teneste for funksjonshemma. Frist 4.10.20.

Skildring av eininga
Teneste for Funksjonshemma i Seljord kommune leverer tenester til 13 personar med ulike hjelpebehov. 8 av desse bor i eller i umiddelbar nærleik til basen.  

Tenesta har 21 fast tilsette fordelt på omlag 13 stillingsheimlar. Tenesta er godt organisert og kan skilte med et triveleg arbeidsmiljø.

Om stillinga
Vi søker etter ein vernepleiar til ei fast 100% stilling. Arbeidsoppgåvene er knytt til arbeid i miljøet i bustaden og på aktivitetssenteret knytt til bustaden. Den som blir tilsett må kunne ta på seg ansvarsoppgåver knytt til oppfølging av enkeltbrukarar, og må kunne utføre oppgåver med stell og pleie.

Arbeidet er turnusbasert med jobb dag og kveld, samt 12-timaforrs vakter kvar 4.helg. Oppstart 1.desember 2020. 

Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter ein person med:

 • Vernepleiarutdanning
 • Erfaring frå arbeid med funksjonshemma brukarar er ein fordel
 • Erfaring frå arbeid innanfor helse og omsorg
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å bidra positivt i arbeidsmiljøet
 • Førarkort klasse B.
 • Det er ein fordel å vere fylt 23 år med tanke på bruk av einskilde bilar

Du må kunne by på den du er, le med andre og gjerne av deg sjølv. Du må også evne å gå inn i dialog om mogligheiter og grenser, samtykke og val.
Personlege eigenskapar vil bli vektlagd.

Søkarar med andre relevante kvalifikasjonar vil kunne kome i betraktning.

Vi tilbyr

 • Løn etter Hovudtariffavtala
 • Pensjon via KLP/SPK
 • IA-bedrift
 • Trivelege kollegaer
 • Gode moglegheiter for å lære

For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med einingsleiar Janne Larsen på telefon 482 97 433 eller e-postadresse janne.larsen@seljord.kommune.no

Vi oppmodar søkarar som er i undertal i kjøn, kultur, religion om å søke spesielt. 

Seljord kommune tek berre imot elektroniske søknader. Søkaren må registrere relevant erfaring og utdanning inn i søknadsskjemaet. 

Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema  ID 327.  Søknadsfrist 4.10.2020

Vest-Telemarkrådet: Digitaliseringskoordinator - prosjektstilling med mogleg fast tilsetting. Frist 21.9.20.

Vest-Telemarkrådet er eit regionalt samarbeidsorgan for kommunane. Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord. Tokke og Vinje.

DIGITALISERINGSKOORDINATOR  - PROSJEKTSTILLING MED MOGLEG FAST TILSETTING 

Vi søkjer ein dyktig, målretta og engasjert digitaliseringskoordinator som kan leie våre 6 kommunar inn i framtida og bistå dei i digitaliseringsarbeidet. Stillinga er i fyrste omgang ei prosjektstilling, men kan bli ei fast stilling frå 1. januar 2022 om kommunane gjer vedtak om medfinansiering. Vest-Telemarkrådet jobbar etter ein digitaliseringsstrategi med tilhøyrande handlingsplan.

Vil du vite meir?
For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med regionrådsleiar Anne Aasmundtveit på e-post aa@vt-radet.no eller telefon 402 38 178 
Full utlysingstekst finn du på vår nettside www.vt-radet.no.  Lenke til full utlysing: Digitaliseringskoordinator

Søknad sendast aa@vt-radet.no   Søknadsfrist er måndag 21. september 2020