Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Landbruksføretak kan søkje om tilskott knytt til Regionalt miljøprogram. Dette programmet blir utarbeidd for å møte prioriterte miljøutfordringar i fylket, både når det gjeld kulturlandskap og forureining. Målet er betre effekt av miljøinnsatsen. Regionalt miljøprogram godkjennast normalt for fire år, men mindre justeringar kan skje årleg. Statsforvaltaren disponerer ei årleg tilskottsramme som blir fastsett i jordbruksoppgjeret.

  Målgruppe

  Landbruksføretak

  Kriterium/vilkår

  Landbruksføretak som mottek produksjonstilskott og som oppfyller vilkåra for kvart einskilt tilskott. 

  Pris for tenesta


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  Statsforvaltaren utarbeider Regionalt miljøprogram for fylket i samråd med næringsorganisasjonane, fylkespolitikarar og annan miljøfagleg kompetanse. Kommunane får miljøprogrammet til høyring før det blir fastsett. Landbruksdirektoratet godkjenner dei regionale miljøprogramma etter samråd med avtalepartane i jordbruksoppgjeret.

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du kan kontakte kommunen for å få meir informasjon om dei ulike tilskottsordningane.

  Vedlegg

  For mange av ordningane blir det kravt kart som viser tiltaksgjennomføring.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen er normalt den instansen som gjer vedtak om tilskott.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje. Dersom det er Statsforvaltaren og ikkje kommunen som har gjort vedtaket, er Landbruksdirektoratet klageinstans.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 19:58