Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tekniske hjelpemiddel - utlån

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Er du funksjonshemma eller har du vore operert eller utsett for skade eller sjukdom, kan du få låne tekniske hjelpemiddel. Hjelpemiddel gjev dei som treng det, ein lettare kvardag, og ein kan låne dei for ein kortare eller lengre periode.

  Kriterium/vilkår

  Du har nedsett funksjonsevne for ein kortare eller lengre periode.

  Pris for tenesta

  Hjelpemiddel ved varig behov (over to år) blir dekte av folketrygda. Kommunen dekkjer utlån ved kortare behov.

  Samarbeidspartnarar

  Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå

  Folketrygdloven kap. 10 
  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
  Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

  Lover

  Folketrygdloven
  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

  Forskrift om hjelpemiddelsentralene

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemiddel. Opplæring i bruk av hjelpemidla, montering og eventuell reparasjon blir vanlegvis utført av kommunen. Når det gjeld hjelpemiddel til varig bruk, sørgjer kommunen for at søknad blir sendt til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen kartlegg hjelpebehova dine. Normalt vil vi kome på heimebesøk. For tildeling av hjelpemiddel til varig bruk blir det gjort eit vedtak etter folketrygdlova. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikkje. Dersom du får avslag, skal du samtidig ha ei grunngjeving for avslaget.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det. Du skal samstundes få opplyst om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

  Klagemulighet

  Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemiddel til varig bruk innan ein frist på seks veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du føre opp kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom Hjelpemiddelsentralen lèt avgjerda stå, blir saka send vidare til Nav Klageeining, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 20:31
  Gyldig fra
  2011-10-12