Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ulykkesforsikring for elevar

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kommunen og fylkeskommunen pliktar å sørgje for ulykkesforsikring for elevane. Forsikringa skal gje dekning for nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen ved varig medisinsk invaliditet er fem gonger grunnbeløpet i folketrygda (G) og ved død 1 G.

  Målgruppe

  • Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule
  • Lærlingar og lærekandidatar

  Forsikringa gjeld ikkje elevar under opplæring spesielt organisert for vaksne eller born i skulefritidsordninga.

  Kriterium/vilkår

  Forsikringa gjev eleven dekning for ulykkesskade som har hendt 

  • på skulen i skuletida
  • på veg mellom heim og skule
  • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet og på veg mellom heim og arbeidsplass 
  • under transport, skuleturar, idrettsdagar, leirskular og liknande som skulen er ansvarleg for 
  • under Operasjon dagsverk og andre liknande elevaktivitetar, og mellom heim og den staden der aktiviteten skjer
    

  For elevar ved internatskular gjeld forsikringa heile døgnet i den tid elevane held seg på skulen, men ikkje i feriar og liknande fråvær.

  Forsikringa kan gjere unnatak frå dekninga når årsaka til skaden er

  • forgifting ved mat, drikke eller nytingsmiddel
  • infeksjon eller stikk/bit av insekt 
  • smitte gjennom bakteriar, virus eller anna smittekjelde
  • psykiske skadar

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen og fylkeskommunen pliktar å sørgje for ulykkesforsikring for elevane. Eleven har dei same rettane ved eit forsikringsoppgjer som andre forsikringstakarar. Sjå forsikringsavtaleloven fjerde del om personforsikring og forskrift til opplæringslova kap. 8 Ulykkesforsikring for elevar.

  Lover

  Forsikringsavtaleloven

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  Retningslinjer

  Ulykkesforsikring for elever, lærlinger og lærekandidater

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

   

   

 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 20:38