Sanitært avløpsvatn

Ved etablering av nye utslepp eller vesentleg auking av eksisterande utslepp er det krav til søknad og innhenting av utsleppsløyve. Søknad om deling av eigedom, oppføring av bygning med innlagt vatn eller innlegging av vatn i eksisterande bygning utløyser krav om utsleppsløyve. Med innlagt vatn meiner ein vatn frå vassverk, brønn, cisterneanlegg eller liknande som gjennom rør eller leidning er ført innandørs.

Søknadsplikta gjeld utan omsyn til avløpsløysing. Det skal søkjast om løyve også når avløpet går til tett tank. Dersom avløpet skal gå til offentleg avløpsnett, må det søkast om ”Tilknytting til kommunalt ledningsnett ”. Installering av vassklosett, dusj, bad, våtrom og liknande vil normalt innebere ei vesentleg auke av eksisterande utslepp og dermed søknadsplikt. Bruksendring frå fritidsbustad til bustad vil også kunne utløyse søknadsplikt.

Oljehaldig avløpsvatn

Ved etablering av nye utslepp eller ved auke av eksisterande utslepp på over 25% er det krav til søknad og innhenting av utsleppsløyve. Ingen kan setje i verk nye utslepp eller auke utslepp vesentleg utan at løyve er gjeve i medhald av Forureiningsforskrifta kap 15. Utslepp etablert før 1.1.07, som ikkje aukast vesentleg, er tillete i den grad dette fylgjer av § 15-10.

Det er krav om prøvetaking av utsleppsvatn frå alle eksisterande oljeutskiljerar. Utsleppskravet er 50 mg/l (olje i vatn). Det blir krav om at alle oljeutskiljerar skal ha prøvekum etter oljeutskiljar for uttak av vassprøve. Veiledar for oljeutskilleranlegg kan fås ved å ta kontakt med kommunen eller Norsk Vann.