Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktige meldingar om Koronaviruset:

Vi samlar all informasjon om situasjonen i Seljord kommmune, status, meldingar og lenkar til offentleg informasjon på ei eiga faktaside. Klikk her

Noko informasjon vert i tillegg lagt ut som nyheiter, sjå under "Aktuelt" på framsida. Du finn oversikt over alle nyheitene her - OBS! Sjekk dato for publisering, ting endrar seg fort.
Vi brukar og Facebooksida vår til å dele nyheiter, så gå inn og fylgj sida, så får du opp mykje nyttig informasjon der. 

Les mer

Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du kan søkje om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaka av klimatiske forhold.
  Ved klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon kan det gjevast erstatning ved

  • avlingssvikt
  • svikt i honningproduksjonen

  Erstatningsordningane har som føremål å redusere økonomisk tap som det ikkje er mogleg å sikre seg mot.

  Klimatiske forhold kan vere

  • tørke
  • store nedbørsmengder
  • flaum
  • frost
  • dårleg blomstring for honningproduksjon.

  Målgruppe

  Landbruksføretak som

  • er registrerte i Einingsregisteret
  • driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire landbrukseigedomar.

  Kriterium/vilkår

  Ordninga gjeld dersom:
  • skadane er grunna klimatiske forhold (vêret) som det ikkje er mogeleg å teikne privat forsikring mot.
  • føretaket driv sin fagleg forsvarleg, og hindrar og avgrensar skadane. 
  • du kan dokumentere årsakssamanheng mellom skaden og klimatiske forhold. 
  • du gir umiddelbar melding til kommunen om skaden.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du søkjer om erstatning ved å fylle ut eit skjema frå Landbruksdirektoratet. Skjemaet sender du til kommunen.

  Skjema

  Avlingssvikt - klimabetingede tap
  Erstatningsordningane i landbruket
  Søknad om erstatning for svikt i honningproduksjon

  Søknadsfrist

  Erstatning ved skadar i plante- og honningproduksjon:
  • ved avlingssvikt, 31. oktober det året skaden har oppstått
  • ved svikt i honningproduksjon må du melde frå før slynging og seinast innan 15. september.
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal uttale seg om søknaden før saka blir sendt til Fylkesmannen, som avgjer saka.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom Fylkesmannen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Landbruksdirektoratet, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

  Merknader

  Du kan av økonomiske grunnar og etter særskild søknad få eit forskott på inntil 50 % av den pårekna erstatninga for avlingssvikt.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 18:15