Høyring - Planprogram for felles klimaplan for Vest-Telemarkkommunane. Frist for innspel 15.11.20

Planprogram for felles klimaplan for Vest-Telemark- kommunane - Høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune, Seljord kommune, Nissedal kommune, Fyresdal kommune, Kviteseid kommune og Tokke kommune har utarbeidd planprogram for ein felles interkommunal klimaplan.
Det er vedteke at planprogrammet skal ut på høyring og offentleg ettersyn i alle kommunane som er med i prosjektet.

Alle innspel kan de sende til post@seljord.kommune.no innan høyringsfristen 15.11.2020

Planprogram for felles klimaplan for Vest-Telemarkkommunane, pdf

Referansegruppa for felles klimaplan for Vest-Telemark:
I rådsmøtet 15. oktober 2019 vart det semje om at kvar enkelt kommune kom med forslag om ein eller to representantar. Den enkelte kommune vurderte om representanten(ane) vart vald administrativt eller politisk.
Arbeidsgruppa har slik samansetjing:

 • Elin Skålid, landbruksrådgjevar i Fyresdal kommune
 • Tarjei Gjelstad, fagleiar samfunnsutvikling og teknisk drift i Kviteseid kommune
 • Egil Jøsendal, MDG-politikar i Kviteseid kommune
 • Marianne Vrålstad, miljørådgjevar i IATA- renovasjonsselskapet i Nissedal
 • Torunn Raftevold Rue, natur- og miljørådgjevar i Seljord kommune
 • Benedikte Nes, varaordførar (MDG) i Tokke kommune
 • Per Wraa, skog- og utmarksrådgjevar i Tokke kommune
 • Øyvind Myhren Tjøstheim, arealplanleggar i Vinje kommune (sluttar i Vinje 14. september 2020)
   
 • Johannes Rindal, utviklingsleiar i Vest-Telemarkrådet
 • Anne Aasmundtveit, regionrådsleiar i Vest-Telemarkrådet

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering til offentleg turveg og sykkelrute langs Flatsjå. Frist for innspel er 26.10.20

I varslingsbrevet heiter det m.a.: Målet med planen er å leggje tilrette for ei god sykkelrute mellom Flatdal og Seljord. Dette er del av prosjektet «Opplevingsvegen om Nutheim», der målsetjinga er å lage sykkelruter med fokus på landskapsopplevingar i kultur- og sogelandskapet, til glede både for lokale og tilreisande fot og sykkelturistar. 

Planområdet er uregulert i dag. Seljord kommune har nyleg lagt ut revidert arealdel i kommuneplanen (2018-2030) på høyring. Forslag om sykkelrute langs Flatsjå er omtala i denne, så dersom arealplanen blir vedteken slik han ligg nå, er tiltaket i tråd med overordna plan.

Spørsmål eller synspunkt til planarbeidet kan sendast innan 26.10.2020 til:

Feste Sør AS, v/ Therese Hagen, postboks 120, 3901 Porsgrunn, eller e-post: th@feste.no

Med kopi til Seljord kommune på post@seljord.kommune.no eller til Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3849 Seljord.

Varslingsbrev

Varslingskart

Høyring - Håkkedalen - varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspel 10. august 2020.

Varsel om oppstart av igangsett planarbeid for detaljregulering av gang-/sykkelveg i Håkkedalen, Seljord kommune.

Spørsmål eller synspunkt til planarbeidet kan du sende til:

Feste Sør AS, v/ Therese Hagen, postboks 120, 3901 Porsgrunn, eller e-post: th@feste.no

OBS! Kopi til Seljord kommune på post@seljord.kommune.no, eller til Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3849 Seljord.

Frist:  Innan 10.08.2020 

Dokument:

Høyring - Kommunal planstrategi 2020 -2023. Frist for innspel 10. august 2020.

Høyring Seljord kommune - forslag til kommunal planstrategi 2020 -2023

Forslag til kommunal planstrategi for Seljord kommune for kommunestyreperioden 2020-2023 blei handsama i kommunestyret 18.06.2020, i sak 70/20. Det blei vedteken at den leggjast ut til høyring og offentleg ettersyn.

Les alle dokumenta: Forslag til planstrategi, med utfordringsnotat og oversiktsdokument for folkehelse.  

Høyringsfrist er 10. august 2020. 

Send innspel til post@seljord.kommune.no

Høyring - Kommuneplanens arealdel. Frist for innspel 1.mai 2020.

Seljord kommune varslar med dette at arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel har vore til 1. gongs handsaming i kommunestyret.

Vedtak i Kommunestyret sak 10/20 - 06.02.2020: Kommunestyret vedtek å leggje forslag til kommuneplan for Seljord 2020 - 2032 ut til offentleg ettersyn jf. PBL §11-14.

Alle endringsforslag eller kommetarar til planforslaget må vere levert innan høyringsfristen som er satt til 1. mai 2020. Innspel sendast elektronisk til post@seljord.kommune.no og merkast høyring kommuneplan.

Høyringsdokument:

Høyring - Sinnesodden - detaljregulering. Frist for innspel 24.3.2020.

Med heimel i plan- og bygningsloven, § 12 – 8, varslar Sweco Norge AS at me på vegne av tiltakshavar Vest Telemark Entreprenør AS startar opp arbeidet med detaljregulering for
Sinnesodden, PLANID 082820180003. Planarbeidet blei tidlegare starta opp av Adaptiv Arkitekter AS (13.09.2018), no er planområdet utvida til å omfatte ein breiare korridor langs
FV3328 og heile Sinnesodden.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan bli stilt til Sweco v/ Alexander Stettin tel. 416 90 212 eller som e-post .
Synspunkt eller opplysningar som kan vere viktige for planarbeidet sendast fortrinnsvis på e-post til Alexander Stettin  eller pr. brev til Sweco Norge AS v/ Alexander Stettin, Vekanvegen 10, 3840 Seljord.
Send kopi til post@seljord.kommune.no eller pr. brev til  Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord
Frist for merknader til planoppstart er 24. mars 2020.

Vedlegg:

Høyring - Statens vegvesen Reguleringsplan for E134 Århus -Seljord (Satajuvet). Frist for innspel 07.11.19.

Offentleg ettersyn av statens vegvesen sitt planforslag: Reguleringsplan for E134 Århus -Seljord (Satajuvet).

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbetring av ei vegstrekning på E134 mellom Eisand og avkøyringa til Grunningdalsvegen. Utbetringa skal jamne ut standardsprang mot tilstøytande vegstrekningar på E134, for å oppnå effektiv trafikkavvikling og reduksjon i faren for trafikkulykker. Tiltaket er ein del av vedteken nasjonal transportplan.

Reguleringsplanen ligger ute til offentleg ettersyn i perioden 26.09.19 -07.11.19.

Vedtak i Plan, miljø og teknisk utval - 24.09.2019:

Plan, miljø og teknisk utval vedtek at forslag til detaljreguleringsplan for E134 Århus –Seljord leggast ut til offentleg ettersyn jf. plan- og bygningslova §12-10.