Varsel om utviding av plangrense – endring av reguleringsplan for Århusmoen. Høyringsfrist 20.12.2021.

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 varslast det at Norconsult AS på vegne av Vest-Telemark teknologipark AS mfl. startar eit arbeid med endring av reguleringsplan på Århusmoen, Seljord, gnr/bnr 56/9, 60/8, 60/9, 60/11, 60/12, 60/14, 60/22 og 60/30.

Planen har fått planID 20210001.

Planområdet ligg på Århusmoen i Seljord, og er vist på vedlagt oversiktskart og varslingskart, som angir planområdet si plassering og avgrensing.

Føremålet med endringa for området innanfor plangrensa er å endre arealføremålet for å leggje til rette for industri kombinert med plasskrevjande varer, verkstad og lager inkludert eventuelle tilhøyrande kontor, samt auke byggehøgda til 10 meter. Utnyttingsgraden i gjeldande plan vil bli oppdatert.

Frist for innspel er 20. desember 2021.

Nye innspel eller synspunkt som følge av utvida plangrense sendast til stine.nyheim.folseraas@norconsult.com, eller til Norconsult AS, Brøløsvegen 57, 3840 Seljord.
Kopi sendast på e-post til kommunen post@seljord.kommune.no, eller til Seljord kommune, Samfunnsutvikling og drift, Brøløsvegen 13A, 3840 Seljord.

Varslingsbrev

Endring av reguleringsplan for Nordbygdi. Klagefrist 28.11.-21

I medhald av pbl § 12-14 har samfunnsutvalet vedtatt endringar i føresegnene til reguleringsplan for Nordbygdi industriområde. I I/F områda er utnyttingsgraden auka til 50 % pluss parkering, og maks gesimshøgde er auka til 8 meter. Vedtaket kan påklagast innan 28.11.2021. Klage sender du til Seljord kommune.

Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord eller post@seljord.kommune.no

Varsel om planvedtak for fjellbru og turvegbru på vestsida av Flatsjå. Klagefrist 1.12.21.

Kommunestyret vedtok i møte 7.10.2021 detaljregulering for fjellbru og turvegbru på vestsida av Flatsjå.

Vedtak i kommunestyret:
I medhald av pbl § 12-12 vedtar Seljord kommunestyre detaljreguleringsplan for fjellbru og turveg på vestsida av Flatsjå.

De blir med dette varsla om planvedtaket i samsvar med plan- og bygningslova (pbl.) § 12-12. Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Vi takkar for bidrag i planprosessen. Les meir om endringar av plankart, føresegner og planbeskriving etter høyring og offentleg ettersyn i saksframlegga og saksprotokollen.

Eventuelle klagar
I samsvar med pbl. § 12-12 er grunneigarar og andre varsla ved dette brevet, og planvedtaket blir kunngjort Vest-Telemark blad.
Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltingslova § 29 sett til 1.12.2021.

  • Vi opplyser om tilgangen til å be om utsett iverksetjing av vedtak inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjord, jf. forvaltingslova § 42.
  • Etter at klagefristen er ute, vil vi orientere forslagsstillaren, partar som saka får direkte konsekvensar for, og regionale myndigheiter om eventuelle innkomne klagar på vedtaket.

Erstatning/innløysing
Krav om erstatning etter plan- og bygningslova § 15-2 og krav om innløysing etter den same lova § 15-3 må setjast fram seinast tre år etter at reguleringsplanen er kunngjord.

Dokument frå planprosessen:

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Nordbygdivegen. Høyringsfrist 15.12. 2021

I medhald av pbl § 12-8 melder Seljord kommune oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Nordbygdivegen. Arealet som skal regulerast er frå avkøyringa til Nordbygdivegen 193 til krysset mellom Nordbygdivegen og E134 Bygdaråvegen.

Planarbeidet er ei oppfølging av vedtak i kommunestyret i desember 2020 der det blei vedteke å legge til rette for samanhengande gang - og sykkelveg frå Nordbygdi til sentrum. Ulike alternativ til breidde, trasé og val av side skal vurderast i prosessen.

I gjeldande kommuneplan og kommunedelplan for sentrum er området sett av til spreidd busetnad, LNF-føremål og næring i reguleringsplan for Nordbygdi industriområde.

Seljord kommune har vurdert at tiltaket ikkje er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing. 

Vedlagt liggkartutsnitt som syner planområdet. 

Ev. innspel til planarbeidet sender du til Seljord kommune innan 15. desember 2021.

e-post: post@seljord.kommune.no, eller Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Århusmoen felt c. Høyringsfristen er ute

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla det at Norconsult AS på vegne av Vest-Telemark teknologipark AS startar eti arbeid med endring av reguleringsplan for felt C på Århusmoen, Seljord, gnr/bnr 56/9, 60/8 og 60/30.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Norconsult AS v/Stine Nyheim Folseraas, på epost til Stine Nyheim Folseraas, stine.nyheim.folseraas@norconsult.com, telefon 90 92 54 12.

Send synspunkt eller opplysningar som du meiner kan ha betydning for planarbeidet til:
stine.nyheim.folseraas@norconsult.com, eller til Norconsult AS, Brøløsvegen 57, 3840 Seljord.
Send kopi på e-post til post@seljord.kommune.no, eller til Seljord kommune, Samfunnsutvikling og drift, Brøløsvegen 13A, 3840 Seljord.

Frist for tilbakemelding: 15. august 2021.

Dokument:

Høyring - detaljregulering for fjellbru og turvegbru vestsida av Flatsjå. Høyringsfristen er ute.

Seljord kommune varslar med dette om at detaljregulering for fjellbru og turvegbru langs vestsida av Flatsjå blir lagt ut til offentleg ettersyn, i tråd med plan- og bygningslova § 12-10. Samfunnsutvalet godkjente planen i sitt møte den 07.04.21 sak 29/21. 

Innspel/merknader til planforslaget må sendast elektronisk innan 31.05.2021 til post@seljord.kommune.no»

Reguleringsplankart, planomtale og føresegner og andre vedlegg tilknytt planen finn finn du her:

 

 

 

Høyring - Detaljregulering Håkkedalen. - Høyringsfristen er ute.

Seljord kommune varslar med dette om at detaljregulering for Håkkedalen blir lagt ut til offentleg ettersyn, i tråd med plan- og bygningslova § 12-10. Samfunnsutvalet godkjente planen i sitt møte den 11.03.21 sak 10/21. Innspel/merknader til planforslaget må sendast elektronisk innan 06.05.2021 til post@seljord.kommune.no

Reguleringsplankart, planomtale og føresegner og andre vedlegg tilknytt planen finn du her:

 

 

Høyring - Felles kommunalt ordensreglement for grunnskulane i Seljord. Høyringsfrist er ute.

Seljord kommune sender med dette forslag til felles kommunalt ordensreglement for skulane ut til høyring i perioden 10.12.20 til 1.2.2021. 
Kommunestyret fattar endeleg vedtak om ordensreglementet våren 2021.

Alle elevar har rett til eit godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Eit ordensreglement med klare og gode reglar for åtferd kan vere eit viktig verkemiddel for å skape eit godt miljø for elevane.

Send høyringsinnspel til post@seljord.kommune
Merk med «Høyringsinnspel ordensreglement grunnskulen».

Elevråd, foreldreutval, samarbeidsutval, skulemiljøutval og skulane skal få informasjon frå skulen. Ungdomsrådet blir informert i møte 7.12.2020.

Frist for innspel er 1.2.2021

Lenker:

Helsing kommunalsjef for oppvekst
Ronde Ingeberg Schade

Høyring - Detaljregulering Sinnesodden plan. Høyringsfrist er ute.

Seljord kommune varslar med dette om at detaljregulering for Sinnesodden blir lagt ut til offentleg ettersyn, i tråd med plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11.
Samfunnsutvalet godkjente planen i møtet 26.8.20 - sak 33/20.

Reguleringsplankart, planomtale og føresegner og andre vedlegg tilknytt planen finn ein her, samt i kommunens kartwebløysning frå og med 6.11.20.

Innspel/merknader til planforslaget må sendast elektronisk innan 24. janauar 2021 til post@seljord.kommune.no

Vedlegg:

Høyring - Kommunedelplan Helse og omsorg. Høyringsfrist er ute.

Seljord kommune starter no arbeidet med ny kommunedelplan for helse og omsorg 2021-2033 for Seljord kommune. Kommunestyret vedtok den 15. oktober å legge forslag til planprogram til ny kommunedelplan for helse og omsorg ut til offentleg ettersyn i, i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 11-13.
Planprogrammet skisserer aktuelle tema, framdrift, organisering, medverknad og behov for utgreiingar.  Forslag til planprogram fylgjer som vedlegg.                 

Frist for merknader til planprogrammet er sett til 13. januar 2021.

Send merknader til Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord eller til post@seljord.kommune.no

Hovudplan for vatn og avløp 2020-2030. Høyringsfrist er ute.

Plandokument på høyring

Papirutgåve er lagt ut på kommunehuset.

Send innspel til post@seljord.kommune.no
Frist 4.12.2020.

Trafikktrygleiksplan 2020-2024. Høyringsfrist er ute.

Plandokument på høyring

Papirutgåve er lagt ut på kommunehuset.

Send innspel til post@seljord.kommune.no
Frist 4.12.2020.

Samfunnsdelens handlingsprogram 2021 – 2024 - Kunngjering. Høyringsfrist er ute.

Kommunestyret fatta fylgjande vedtak 15.10.20, sak 114/20: 
«Kommuneplanen sin handlingsdel vert vedteken, med dei endringar som vart vedtekne i møtet, og leggast ut til offentleg ettersyn i 30 dagar. Endeleg handsaming og godkjenning skjer i samband med vedtak av budsjett og økonomiplan (Gul Bok) i kommunestyret 10.12.2020.»

Handlingsprogrammet finn du her. 

Frist for innspel og merknader er 24.11.2020, send til post@seljord.kommune.no

Rådmannen

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering til offentleg turveg og sykkelrute langs Flatsjå. Høyringsfrist er ute.

I varslingsbrevet heiter det m.a.: Målet med planen er å leggje tilrette for ei god sykkelrute mellom Flatdal og Seljord. Dette er del av prosjektet «Opplevingsvegen om Nutheim», der målsetjinga er å lage sykkelruter med fokus på landskapsopplevingar i kultur- og sogelandskapet, til glede både for lokale og tilreisande fot og sykkelturistar. 

Planområdet er uregulert i dag. Seljord kommune har nyleg lagt ut revidert arealdel i kommuneplanen (2018-2030) på høyring. Forslag om sykkelrute langs Flatsjå er omtala i denne, så dersom arealplanen blir vedteken slik han ligg nå, er tiltaket i tråd med overordna plan.

Spørsmål eller synspunkt til planarbeidet kan sendast innan 26.10.2020 til:

Feste Sør AS, v/ Therese Hagen, postboks 120, 3901 Porsgrunn, eller e-post: th@feste.no

Med kopi til Seljord kommune på post@seljord.kommune.no eller til Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3849 Seljord.

Varslingsbrev

Varslingskart

Høyring - Håkkedalen - varsel om oppstart av planarbeid. Høyringsfrist er ute.

Varsel om oppstart av igangsett planarbeid for detaljregulering av gang-/sykkelveg i Håkkedalen, Seljord kommune.

Spørsmål eller synspunkt til planarbeidet kan du sende til:

Feste Sør AS, v/ Therese Hagen, postboks 120, 3901 Porsgrunn, eller e-post: th@feste.no

OBS! Kopi til Seljord kommune på post@seljord.kommune.no, eller til Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3849 Seljord.

Frist:  Innan 10.08.2020 

Dokument: