Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arealoverføring

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Skal du overføre areal mellom tilstøytande matrikkeleiningar (eigedommar), kan arealoverføring vere ein aktuell prosedyre. Arealoverføring opnar for å overføre større areal mellom to eigedommar enn kva som er mogleg ved ei grensejustering. Ei arealoverføring krev at ein har halde ei oppmålingsforretning der grensene for dei aktuelle eigedommane er klarlagde og beskrivne. Derimot slepp du å opprette ein eigen grunneigedom, tinglyse skøyte og slå saman eigedommane. Arealoverføring skal registrerast i matrikkelen (det offisielle registeret over fast eigedom), og kommunen skal sørgje for tinglysing.

  Målgruppe

  Registrert eigar av grunneigedom, anleggseigedom eller registrert jordsameie

  Kriterium/vilkår

  Det må som hovudregel liggje føre eit løyve frå kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningslova. Nødvendige erklæringar om overdraging av eigedomsrett, pantefråfall og konsesjonar for det aktuelle arealet må òg liggje føre. Festegrunn kan likevel ikkje endrast med arealoverføring.
   

  Pris for tenesta

  Kommunestyret fastset storleiken på gebyret. Gebyret kan ikkje setjast høgare enn det som kjem fram av sjølvkostprinsippet.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Sjå
  matrikkellova §§ 9 og 15
  plan- og bygningsloven § 20-1
  matrikkelforskriften § 33 Arealoverføring

  Lover

  Forvaltningsloven
  Matrikkellova
  Plan- og bygningsloven

  Forskrifter

  Matrikkelforskriften

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Partane er ansvarlege for å skaffe nødvendige erklæringar og sender alle nødvendige dokument samla til kommunen. Selgjaren skal godtgjere at oppgjersform er avtalt og at oppgjeret er sikra. Ta eventuelt kontakt med ein advokat eller eigedomsmeklar for å få bistand.

  Skjema

  Erklæring om arealoverføring
  Rekvisisjon av oppmålingsforretning for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen innhentar nødvendige opplysningar og gjennomfører oppmålingsforretning med arealoverføring etter endeleg vedtak etter plan- og bygningslova. Det blir skrive ut eit matrikkelbrev som sendast til rekvirenten.

  Saksbehandlingstid

  Når det ligg føre eit endeleg vedtak etter plan- og bygningslova, skal kommunen ferdigbehandle saka (medrekna å fullføre matrikkelføringa) som hovudregel innan 16 veker dersom ikkje annan frist er avtalt.

  Klagemulighet

  Klagefristen er tre veker og går frå det tidspunktet du har teke imot matrikkelbrevet eller melding om føringa i matrikkelen. Både heimelshavarar, eigarar og festarar som avgjerda har noko å seie for, kan klage på arealoverføringa. Du sender klagen til kommunen, som òg kan gje rettleiing. Dersom kommunen lèt avgjerda bli ståande, blir saka sendt vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-08-29 20:18