Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Elevar med anna morsmål enn norsk og samisk kan søkje om særskilt norskopplæring til dei har gode nok kunnskapar i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skulen. Dersom det er nødvendig, kan elevane også ha rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Dette kan gjelde nytilflytta og andre minoritetselevar med svært avgrensa norskkunnskapar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til ein annan skule enn den eleven går på.

  Målgruppe

  Elevar frå språklege minoritetar i grunnskule og vidaregåande skule

  Kriterium/vilkår

  • Eleven må ha anna morsmål enn norsk og samisk
  • Eleven har ikkje gode nok kunnskapar i norsk til å følgje den vanlege undervisninga
  • Det må vere eigna undervisningspersonale i kommunen (dette gjeld morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring)
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta.

  Sjå

  privatskolelova § 3-5 
  opplæringslova § 2-8 og § 3-12 
  forskrift til opplæringslova kapittel 5 

  Lover

  Opplæringslova
  Privatskolelova

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du kan kontakte kommunen (grunnskulen) eller fylkeskommunen (vidaregåande skule) for å få hjelp til å søkje om språkopplæringa.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen/fylkeskommunen skal kartleggje kva dugleik du har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal òg utførast undervegs i opplæringa, som grunnlag for å vurdere om du har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa.
   

  Saksbehandlingstid

  Kommunen (for grunnskulen) og fylkeskommunen (for vidaregåande skule) har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen/fylkeskommunen. Blir avgjerda ståande, blir saka send vidare til statsforvaltaren (for elevar i grunnskulen) og klagenemnda i fylkeskommunen (for elevar i vidaregåande skule), som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Undervisningssektoren
  Telefon:35065105
  Epost:even.f.svendsen@seljord.kommune.no
  Postadresse:3840 SELJORD
  Besøksadresse:3840 SELJORD

  Kontaktpersoner

  Navn:Ingunn Haugland
  Tittel:Einingsleiar
  Telefon:35051321
  Epost:ingunn.haugland@seljord.kommune.no
  Navn:Pia Groven-Robertsen
  Tittel:Einingsleiar
  Telefon:35051360
  Epost:pia.robertsen@seljord.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-07-01 13:54