Skulen har dei siste åra hatt skulemiljø som satsingsområdet, i samarbeid med Paul Viktor Viker i "God skole". Samarbeidet har ført til at det er innført timeplanfesta elevsamtaler med kontaktlærar kvar veke. I tillegg har kvar klasse utarbeida rutinar som eit verktøy for å førebygge uheldige hendingar. 

Framover vil skulen arbeide med tverrfagleg læring, i tråd med læreplanen Kunnskapsløftet 2020. Målet er periodar i løpet av skuleåret kor vanleg timeplan blir lagt til side, og elevane får høve til å fordjupe seg og jobbe meir samanhengande. På denne måten blir det lagt til rette for dei tverrfaglege tema, djubdelæring og ferdigheitar slik som samarbeid og kommunikasjon. 

 

Dersom du har barn ved skulen på 1.-7. trinn, er det mogleg å låne samlingsrommet til arrangement som støttar opp under eit inkluderande skule- og klassemiljø. Her finn du retningslinjer for lånet. 

Trygt og godt skulemiljø

Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjer helse, trivsel og læring. Det er eleven si eigen oppleving av korleis det er på skulen som er avgjerande. 

Skulen skal syte for at elevane har det trygt og godt på skulen. Alle som jobbar på skulen skal følgje med om elevane har det bra. Alle som jobbar på skulen har plikt til å følgje med, om naudsynt gripe inn, og varsle rektor dersom ein elev blir mobba/plaga eller på andre måtar ikkje har det bra. 
Rektor har ansvar for å lage ein plan og sette inn tiltak til eleven igjen har det trygt og godt på skulen. Rektor skal informere eleven og foreldre om kva som blir gjort, og eleven har rett til å bli høyrt. Dette kallast aktivitetsplikta. 
Dersom ein elev blir krenka av ein tilsett på skulen, skal rektor varsle skuleeigar. 

Foreldre har høve til å melde saka til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, dersom ein meiner at skulen ikkje har gjort nok for å stoppe krenkingar. Før saka blir meldt til Statsforvaltaren, må saka bli tatt opp med rektor og det må gå minst ei veke. Saka må gjelde skulemiljøet som eleven går på nå. 

Dersom du ynskjer å lese meir om trygt og godt skulemiljø, finn du det her. 

Dagsrytme

1.- 4. trinn

  • måndag - onsdag - fredag: kl. 08.10- 12.00
  • tysdag - torsdag: kl. 08.10- 13.50

5.- 10. trinn:

  • Alle dagar: kl. 08.10 - 13.50

Miljørettleiar/LOS på ungdomstrinnet

Frå skuleåret 2022/23 er Tommy Sandsdalen tilsett i prosjektstilling som miljørettleiar/LOS ved skulen. Tommy har kontor på ungdomstrinnet. Overordna målsetting er å gjera overgangen frå grunnskulen til vidaregåande skule trygg for elevane, slik at det blir lettare å gjennomføre vidaregåande utdanning. Dette kan handle om yrkesrettleiing, bidra til auka meistring og motivasjon hos elevane, vera ein samtalepartnar og rettleie i sosialt samspel og kompetanse. I kvardagen er Tommy med i ulike aktivitetar med elevane, både i klasse eller med enkeltelevar. Han samarbeider tett med kontaktlærarar og rådgjevar. 
Tommy er utdanna barnevernspedagog og har sin yrkesbakgrunn frå ulike barnevernsinstitusjonar og som rettleiar/motivator i IDEA kompetanse. 
Du kan kontakte Tommy på e-post. 

Basket u-trinnet

Bekymringsfullt skulefråvær

Vi veit at fleire og fleire elevar strevar i kortare eller lengre periodar med å gå på skulen.
Vi veit at årsakane til dette som oftast er samansette.
Vi veit at dersom vi kjem tidleg inn med tiltak, kan vi hindre at skulefråværet utviklar seg.

Vi har utarbeida rutinar for å styrke skulenærværet. Framover vil de få ei automatisk melding i Visma når barnet/ungdommen din har nådd 10 dagar fråvær i løpet av eit halvt skuleår. I tillegg vil kontaktlærar ringe deg for å drøfte om det er eit fråvær som gjev grunn til bekymring og vidare oppfølging eller ikkje. 

Her finn du Seljord barne- og ungdomsskule sin rettleiar for arbeid med skulenærvær. 

Høyr Trude Havik fortelje kva bekymringsfullt skulefråvær er: 

BppGzceBjSFvAAAAAElFTkSuQmCC
Kjelde: Rådet for psykisk helse

Les meir om tema her.

Råd og utval 2023 - 2024

Representantar til FAU og elevråd 2023 - 2024 

FAU 

Leiar: Heidi Strånd 
Nestleiar: Ida Wang 
Sekretær: Sara Fjågesund Aase

Referat 20.09.2023

Presentasjon frå FUG

Innkalling 09.11.2023

Referat 09.11.2023

Referat 17.01.2024

Referat 13.03.2024

Revidert referat 13.03. 2024

Samarbeidsutvalet (SU) og skulemiljøutvalet (SMU) 

Innkalling 16.11.2023 

Referat 16.11.2023

Innkalling 08.02.2024

Referat 08.02.2024

Innkalling 16.04.2024

Referat 16.04.2024

Elevråd

Leiar 5.- 7. trinn: Håkon Kyrkjerud Vaa
Nestleiar 5.- 7. trinn: Omar Ghiat Kanaan 

Leiar 8.- 10. trinn: Tyrill Kleiva 
Nestleiar 8.- 10. trinn: Frida Hagen Reutz 

Barn

SFO

SFO er eit tilbod for barn på 1.- 4. trinn og barn på 5.- 7. trinn med særskilt behov. Det er tilbod om SFO før skulen om morgonen og etter skulen på ettermiddagen fram til kl. 16:30 kvar dag. Det er ulikt kor mange barn som er på SFO til dei ulike tidspunkta, men tilsaman er det ca. 50 barn på SFO. SFO har ei rammeplan, som du finn her. På SFO ved Seljord barne- og ungdomsskule legg ein vekt på matlaging, ulike formingsaktivitetar og å vera mykje ute. Leik er ein viktig del av SFO. 

Årsplan for SFO 2023 - 2024

MOT_Logo_Main_RGB

MOT og Super!!

Hausten 2023 starta vi opp med MOT sitt program “Robust ungdom” for ungdomstrinnet og “Super!!” for småtrinnet. MOT er forankra i positiv psykologi. Framfor å fokusere på negativ åtferd, vil MOT forsterke dei positive handlingane vi ynskjer meir av. MOT ynskjer å gje barn og unge verdiar og verktøy til å meistre liva sine. Programma bidrar til å skape inkluderande klassemiljø og robuste barn og ungdom. Her kan du lese meir om MOT mot.no

MOT Super