Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kompetansekartlegging
  Anten rett før eller rett etter at du har blitt busett vil kommunen kartleggje kva du har av språkkunnskapar, utdanning, arbeidserfaring eller annan kompetanse som kan vere relevant.
   
  Karrierevegleidning
  Etter kartlegging av kompetanse, vil fylkeskommunen gi deg karrierevegleidning og sørgje for at introduksjonsprogrammet blir tilpassa deg og behova dine.
   
  Integreringsplan og kontrakt
  I samarbeid med deg vil kommunen lage ein plan som blant anna inneheld måla, lengda og yrkesplanane dine.
   
  Samtidig skriv du ein kontrakt med kommunen. Kontrakten forpliktar deg til å følgje måla og programmet.
   
  Introduksjonsprogrammet
  Når du startar programmet, vil kommunen saman med deg setje eit mål for kva du skal ha oppnått når programmet er slutt.
   
  Dersom du har vidaregåande utdanning, vil sluttmålet vere å kvalifisere til høgare utdanning. 
   
  Dersom du er under 25 år og ikkje har vidaregåande skule frå før, vil sluttmålet vere å fullføre vidaregåande skule. 
   
  Du kjem til å lære:
  • Norsk
  • Samfunnskunnskap
  • Livsmeistring i eit nytt land
  • Anna som er relevant for arbeid eller utdanning
  • Foreldreveiledning dersom du har barn.
   


   

  Målgruppe

  • Du er innvandrar og er mellom 18 og 55 år
  • Du har fått opphaldsløyve
  • Du er anten busett i ein kommune eller ventar på å bli busett.

  Kriterium/vilkår

  Det finst forskjellige typar opphaldsløyve. Introduksjonsprogrammet er for deg som:
  • Har opphaldsløyve som flyktning eller overføringsflyktning
  • Har ein søknad om vern og dermed eit fornybart opphaldsløyve
  • Har avgrensa opphaldsløyve grunna for eksempel ein familiesituasjon
  • Har opphaldsløyve på grunn av vernebehov for ei heil gruppe
  • Har opphaldsløyve fordi du er i familie med ein som har vore busett i mindre enn fem år
  • Har fått fornybar opphaldsløyve på grunn av samlivsbrot og samlivet var prega av mishandling.
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd oppgåve for kommunen. Sjå spesielt integreringslova kapittel 4 og 5 og § 47 om klage.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Integreringsloven

  Forskrifter

  Integreringsforskriften

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

   

   

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtak om
  • løyving eller avslag på deltaking
  • introduksjonsstønaden
  • vesentlege endringar i integreringsplanen
  • at programmet blir stansa
  • at programmet blir forlengt
  • godkjenning av permisjon
  • søknad om fritak.
  Dette må skje innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Forklar kva du er misfornøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Opprettheld kommunen si avgjerd, blir saka send vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klaga skal takast til følgje.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Avdeling for integrering og vaksenopplæring
  Epost:ronde.schade@seljord.kommune.no
  Postadresse:Brøløsvegen 13 a, 3840 Seljord
  Besøksadresse:Brøløsvegen 57, 3840 Seljord

  Kontaktpersoner

  Navn:Per Atle Einan
  Tittel:Flyktningkonsulent
  Telefon:350 65 140
  Epost:per.atle.einan@seljord.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-07-01 10:45