Om varsling, status og prioriteringar for vaksinasjon i Seljord

Status 23.6.22:

 • Personar 80 år og eldre kan få tilbod om ei 2. oppfriskniingsdose (dose 4) dersom dei sjølv ønskjer det og ikkje har gjennomgått koronasjukdom etter dose 3. Intervall mellom dose 3 og 4 bør vere minst 4 månader. 
 • Personar med alvorleg svekka immunforsvar kan få tilbod om dose 4 som oppfriskningsdose etter anbefaling frå spesialist. Denne gruppa har 3 doser i sin grunnvaksinasjon. 
 • Det kjem meir informasjon til hausten  om eventuelle nye anbefalingar til øvrige grupper. 
 • Ein oppfordrar til å bruke remin.no for å bestille time til vaksinasjon. Dersom det er ingen tilgjengelege timar i remin, kan ein ringe helsesenteret. 
   
 • Sjå informasjon om vaksinasjon etter gjennomgått covid19 - FHI
 • Om du tidlegare har takka nei til vaksine, men no likevel ynskjer å ta vaksine, kan du bestille time via Remin eller kontakte helsesenter på tlf. 35 06 52 50.
 • Dersom du må avbestille timen du har fått til vaksinering, kan du avbestille timen i Remin eller du kan ringe legekontoret og gi beskjed. 
 • Dersom du ikkje er heilt frisk når du får time til vaksine, rår vi deg til at du utsett timen din. Gå inn i Remin og avbestill timen, og sett deg opp på ein ny time, eventuelt ring Helsesenteret, 35 06 52 50
 • I Seljord får alle vaksine frå Pfizer
 • Seljord kommune fylgjer retningslinjene i det nasjonale vaksineprogrammet, sjå FHI 

 

Vaksinasjon av barn og unge

Barn og unge får svært sjeldan alvorleg koronasjukdom, men enkelte kan ha behov for sjukehusinnlegging. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen.
Dei under 30 år som ønsker vaksine får tilbod om koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty). Barn 5–11 år får eigne barnedoser av denne. Immunitet gjennom infeksjon, med eller utan ein dose vaksine, også kan gi breid og varig beskyttelse hos barn og unge.

Følgjande tilrådingar og tilbod om koronavaksine gjeld for barn og unge. Tabellen er henta frå FHI sine nettsider:

Hvem Hvordan
Ungdom født 2003, 2004 og 2005

Alle bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine.
8–12 ukers mellomrom mellom dosene
De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine
De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose hvis de ønsker og det har gått minst 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen.

Ungdom 12-15 år med alvorlig grunnsykdom

Bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine
8 -12 ukers mellomrom mellom dosene
Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering.

Barn og ungdom født 2006 - 2009

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker
Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.
Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose.
Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).
Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Barn født 2010 - 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år.

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.
Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Barn under 5 år
 • Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år