Sjukdommane /tilstandane som blir vurdert til å ha auka risiko i ulike aldersgrupper - kan få oppfriskingsdose

Aldersgruppa 18-64 år:
Desse sjukdommane/tilstandane blir vurdert til å ha auka risiko og kan få oppfriskningsdose: 

 • organtransplanterte  
 • alvorlig og moderat immunsvikt  
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer  
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år  
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).    
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)   
 • Downs syndrom  
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt  
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon   
 • demens  
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året   
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere   
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)   
 • hjerneslag   
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner

Aldersgruppa 12-17 år:

Desse sjukdommane/tilstandane blir vurdert til å ha auka risiko og kan få oppfriskningsdose: 

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).    
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)    
 •  Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år      
 •  Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift     
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon      
 •  Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)  
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)   • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.  

 

Om varsling, status og prioriteringar for vaksinasjon i Seljord

Status 16.9.22:

Etter anbefaling frå FHI kan kommunen nå tilby oppfriskningsdose mot covid-19

 • Vaksinedatoar 26.9.22 og 5.10.22 - Granvin kulturhus på ettermiddagen. Bruk Remin til å tinge vaksine
 • Ein oppfordrar til å bruke remin.no for å bestille time til vaksinasjon. Dersom det er ingen tilgjengelege timar i remin, kan ein ringe helsesenteret. 
   
 • Målgrupper i denne omgang:
 • alle over 65 år og sjukeheimsbebuarar
 • aldersgruppa 18-64 år som tilhøyrer ei risikogruppe
 • aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom
 • gravide i 2. og 3. trimester.  FHI anbefalar at gravide i 2. og 3. trimester får tilbod om oppfriskningsdose, ettersom risikoen for alvorleg sjukdom aukar utover i svangerskapet og er høgare enn hos ikkje-gravide.  Dette er uavhengig av om dei kun er grunnvaksinerte frå før eller allereie har mottatt ei oppfriskingsdose. 
 • Det bør ha gått minst 4 månader sidan  forrige dose.

Bakgrunnen for å tilby oppfriskningsdose er at vaksinasjon beskyttar godt mot alvorleg covid-19,  men beskyttelsen fell noko i løpet av nokon månader.  Derfor anbefalar FHI oppfriskningsdose til grupper som kan vere spesielt utsatt for alvorleg sjukdom som følge av covid-19.

Doseintervall, anbefalingar frå FHI:
FHI anbefalar at ein ventar 3-4 månadeer etter påvist koronainfeksjon før ein tek oppfriskningsdose. Dersom ein ønsker dose tidlegare kan ein få tilbod, men det er eit krav om at det har gått minimum 3 veker etter at ein har blitt frisk.  Det bør gå 4 månader mellom forrige dose med koronavaksine og oppfriskningsdosa.