Personalet 2020-21

 • Katrine Volhovd
 • Anne Barstad
 • Anita Skogheim
 • Andrea Battaglia
 • Unn Kristin Jønnardalen
 • Kristin Kusslid
 • Ane Flatland
 • Christina Rue
 • Audny Barstad
 • Gunnhild Flatland
 • Sigbrit Valhovd
 • Jorun Hegni
 • Jan Wiggo Rudskjær
 • Pia Groven- Robertsen

Råd og utval 2019-20

Foreldreråd: 
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og bidra til å skape eit godt barnehagemiljø i samarbeid med barnehagen. Alle foreldra er med i foreldrerådet. 

Samarbeidsutval: 
Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Dei skal få inn saker som er viktige for innhaldet og verksemnda til barnehagen og for forholdet til foreldra.
SU er sett saman av like mange representantar for foreldre og personalet. Det er ein representant for eigar, dvs. ein politikar frå Seljord kommune. Einingsleiar leiar møta, styrar i barnehagen er skrivar.

 • Foreldrerepresentant, avd. skule: Beate Våge Lia, leiar av SU
 • Foreldrerepresentant, avd. barnehage Åmotsdal: Maria Fremmerlid, nestleiar SU
 • Foreldrerepresentant, avd. barnehage Flatdal: Gunhild Flatland
 • Personalrepresentant, avd. barnehage Flatdal: Svanhild Dyrland
 • Personalrepresentant, avd. barnehage Åmotsdal: Tove L. Aase
 • Personalrepresentant, avd. skule: Jorunn Andrea Hegni
 • Eigarrepresentant Seljord kommune, vald av kommunestyret november 2019: 
  Medlem: Terje Haugland (SP)
  1. vara: Sondre Aasan (SP)
  2.vara: Carina Thorvaldsen (FRP)
 • Einingsleiar kallar inn og leier møta: Pia Groven-Robertsen. Assisterande einingsleiar er referent: Nina Merete H. Bakkåker