Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vaksine

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Helse- og omsorgstenesta tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sjukdommar. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneheld

  • barnevaksinasjonar til alle barn i førskule- og grunnskulealder
  • årleg sesonginfluensavaksinasjon til personar som er særleg utsette
  • vaksinasjon mot pandemisk influensa
  • vaksinasjon mot covid-19
  • andre vaksinar til visse risikogrupper (t.d. pneumokokkvaksine, hepatittvaksine, BCG)

  Målgruppe

  Personar som bur eller har mellombels tilhald i kommunen

  Kriterium/vilkår

  Nasjonalt folkehelseinstitutt fastset kva for personar som er i risikogruppene og som skal få tilbod om sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningsliner frå Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  Pris for tenesta

  Barnevaksinasjon og vaksinasjon mot covid-19 er gratis. Elles betaler du ein eigendel.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå
  helse- og omsorgstenestelova § 1-1 og § 3-1
  smittevernlova kapittel 3 

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Smittevernloven

  Forskrifter

  Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med korleis tenesta er utført, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 20:40
  Gyldig fra
  2011-10-18