Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vald - godkjenning

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Retten til å jakte tilhøyrer i utgangspunktet grunneigaren. For å få løyve til å felle hjortevilt må valdet (det geografiske området der jakta skal vere) godkjennast. Valdet skal vere samanhengande og ha ei avgrensing og ei form som gjer det eigna til jakt. Eit vald kan ha ein eller fleire eigedommar.

  Etter jakta skal det betalast inn ei fellingsavgift til kommunen. Kommunen set avgifta inn i det kommunale viltfondet og er med på å fremje viltforvaltinga i kommunen.

  Målgruppe

  Grunneigarar/jaktrettshavarar

  Kriterium/vilkår

  Viltartar har ulike krav til areal. Det teljande arealet er lik talet på dekar av dei arealslaga som kvar art bruker regelmessig over fleire år. Kommunen avgjer kva som er minstearealet for at eit vald skal godkjennast.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Storviltjakt (Miljødirektoratet)
  aaa
 • Lover og forskrifter
  Kommunen er styresmakt for godkjenning av jaktvald og for fellingsavgift.
  Sjå forskrift om forvalting av hjortevilt om godkjenning av jaktvald.
  Sjå forskrift om kommunale viltfond om fellingsavgifta.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Viltloven

  Forskrifter

  Forskrift om forvaltning av hjortevilt

  Forskrift om kommunale viltfond m.m.

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du må sende skriftleg søknad med

  • opplysningar om kva for art eller artar søknaden gjeld for
  • kart som viser grensene for valdet 
  • oversikt over eigedommane som valdet omfattar (med gards- og bruksnummer) og storleiken på kvar eigedom 
  • oppgåve over teljande areal for den eller dei aktuelle artane 
  • skriftleg samtykke frå alle jaktrettshavarane i valdet 
  • namn og adresse på den oppnemnde representanten for valdet

  Du kan òg nytte skjemaet under.

  Fellingsavgifta for elg og hjort skal betalast på den måten kommunen fastset.
  Miljødirektoratet sender faktura til den valdansvarlege etter enda villreinjakt.

  Søknadsfrist

  1. mai for elg, hjort og rådyr og 15. mai for villrein

  Søknaden sendes til

  Kommunen godkjenner vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Søknader om godkjenning av vald som omfattar fleire kommunar, skal sendast til den kommunen der det største teljande arealet ligg. Villreinnemnda godkjenner vald for jakt på villrein.  

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen/villreinnemnda skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen/villreinnemnda før klagefristen for vedtaket ender.

  Saksbehandlingstid

  Godkjenning av vald skal skje innan 15. juni.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen/villreinnemnda vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak som er gjort av kommunen, og Miljødirektoratet for vedtak som er gjort av villreinnemnda. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, vil saka gå vidare til klageinstansen.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 20:41