Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

PP-tenesta

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) skal gjere ei fagleg vurdering - ei såkalla sakkunnig vurdering. Vurderinga skal vise om barnet treng spesialpedagogisk hjelp og vil foreslå eit tilbod for barnet, foreldra eller barnehagen.
   
  Det er opplæringsloven som krev at PPT gjer denne vurderinga, då PPT er både fagleg kompetent og ein nøytral part.
   
  PPT skal gjere ei sakkyndig vurdering i desse tilfella:
  • Søknad om tidleg eller utsett skulestart
  • Spesialpedagogisk hjelp
  • Spesialundervisning
  • Fritak frå opplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Teiknspråkopplæring
  • Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)
  • Inntak til særskilt utdanningsprogram i vidaregåande
  • Utvida opplæringstid i vidaregåande skule

  Målgruppe

  Born, ungdom og elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

  Kriterium/vilkår

  Du har ikkje eller kan ikkje få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Hva gjør PP-tjenesten? (informasjon fra Udir)
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste.

  Sjå:
  barnehageloven § 33 Pedagogisk-psykologisk teneste
  opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

  Lover

  Barnehageloven
  Opplæringslova

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Born/elevar under 15 år blir tilvist av føresette sjølve eller i samråd med barnehage/skule/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til tilvising sjølv, eventuelt i samarbeid med skulen.

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med tilvisinga.


   

  Søknadsfrist

  Tilvisingar blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

  Søknaden sendes til


   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Uttalen frå PPT er eit ledd i saksførebuinga før det blir gjort vedtak om spesialundervisning o.a.

  Saksbehandlingstid

  Førespurnader om tilvising blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

  Merknader

  Når born får spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning utanfor bustadkommunen etter avtale, og når born blir plasserte av barnevernstenesta utanfor bustadkommunen, vil PPT i vertskommunen ha ansvaret for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering. Sjå forskrift til opplæringslova § 18-1.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Undervisningssektoren
  Telefon:35065105
  Epost:even.f.svendsen@seljord.kommune.no
  Postadresse:3840 SELJORD
  Besøksadresse:3840 SELJORD

  Kontaktpersoner

  Navn:Heidi Færstaul Haugerud
  Tittel:Styrar
  Telefon:350 51 352
  Epost:heidi.haugerud@seljord.kommune.no
  Navn:Ingunn Haugland
  Tittel:Einingsleiar
  Telefon:35051321
  Epost:ingunn.haugland@seljord.kommune.no
  Navn:Pia Groven-Robertsen
  Tittel:Einingsleiar
  Telefon:35051360
  Epost:pia.robertsen@seljord.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-07-01 13:43