Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktige meldingar om Koronaviruset:

Vi samlar all informasjon om situasjonen i Seljord kommmune, status, meldingar og lenkar til offentleg informasjon på ei eiga faktaside. Klikk her

Noko informasjon vert i tillegg lagt ut som nyheiter, sjå under "Aktuelt" på framsida. Du finn oversikt over alle nyheitene her - OBS! Sjekk dato for publisering, ting endrar seg fort.
Vi brukar og Facebooksida vår til å dele nyheiter, så gå inn og fylgj sida, så får du opp mykje nyttig informasjon der. 

Les mer

Mellombels botilbod

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Har du eit akutt bustadbehov og ikkje kan skaffe deg bustad på eiga hand, pliktar kommunen å finne eit mellombels butilbod til deg. Kommunen skal tilby forsvarleg husvære til barnefamiliar, born og unge. Det tyder mellom anna at tilbodet i utgangspunktet ikkje gjeld for rusmiddelmisbrukarar (sjå lenkja til Kommunal bustad nedanfor).

  Kriterium/vilkår

  Du treng bustad i eit nødstilfelle.

  Pris for tenesta

  Tenesta er gratis, men dersom du har råd til det, vil du kunne betale delar av husleiga sjølv.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Tenesta er lovpålagd. Sjå Lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

  Lover

  Sosialtjenesteloven

  Retningslinjer

  Kvalitetskrav til midlertidig husvære (veileder)

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til


   

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Nav-kontoret har plikt til å behandle saka så snart som råd. I saker som gjeld akutt, mellombels bustad, vil det ofte vere nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

  Klagemulighet

  Dersom Nav avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Før opp kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til Nav. Lèt Nav vedtaket bli ståande, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 18:41