Kva gjer barnevernet?

Barneverntenesta har ansvaret for alle barnevernstiltak som blir sett inn i høve til det enkelte barn/ungdom, samt delansvar i alt førebyggjande arbeid. 
Det er eit grunnleggjande prinsipp i dagens samfunn at foreldra sjølve skal syte for borna sine.

Barneverntenesta har som oppgåve å ta vare på dei mest utsette barna i kommunen når foreldra av ulike årsaker ikkje kan ivareta ansvaret sitt. 
Barneverntenesta skal verne barn mot omsorgssvikt og motvirke at barna lir fysisk og psykisk overlast.

Dersom barneverntenesta blir kjent med slike forhold har barneverntenesta ei lovbestemt plikt til straks å undersøke korleis barnet har det, og om nødvendig setje i verk tiltak.

Barneverntenesta sitt arbeid er ei blanding av støtte og kontroll. Barnevernet skal gje hjelp og støtte for at heimen skal kunne makte oppdragaransvaret sitt, men barneverntenesta har og plikt til å gripe inn dersom det ikkje nyttar.

Melde frå til Barnevernet

Mange barnevernsaker startar ved at foreldra sjølve tar kontakt. 
Offentlege tenestemenn, naboar, familie og andre kan melde til barneverntenesta dersom dei er bekymra for eit barn. 
Privatpersonar kan be om anonymitet når dei melder, men kan ikkje fritakast for vitneplikt dersom saka skal behandlast i Fylkesnemnda eller i Domstolane. 
Alle meldingar blir vurdert innan ei veke, og dersom det er grunn til det, blir dei undersøkt nærare for så å bli vurdert i høve til eventuelle hjelpetiltak.

For sikker innsending av bekymringsmelding til barnevernstenesta, kan du nytte eDialog. Dersom du lastar opp vedlegg må desse vere i PDF.

Hjelpetiltak

Barneverntenesta vurderer først om det er mogleg å gje hjelp til barnet og familien slik at dei kan fungere betre i heimesituasjonen. Som førebyggjande hjelpetiltak tilbyr barnevernet råd/veiledning, tilsynsførar, miljøarbeidar, heimekonsulent, avlastning/besøksheim, plass i barnehage/SFO, støttekontakt, økonomisk stønad til barnet slik at det kan delta i fritidsaktivitetar e.l. 
Plassering utanfor heimen blir fyrst vurdert dersom frivillige hjelpetiltak ikkje fører fram eller vurderast som nyttelause.

Barneverntenesta samarbeider med Bufetat (den statlege barneverntenesta) om å finne eigna fosterheimar og institusjonsplassar. 
Når det gjeld avlastning/besøksheimar og støttekontaktar ynskjer barneverntenesta å koma i kontakt med familiar som er interessert i å hjelpe barn som har behov for det.

Lover og reglar

Heimel: 
Meir om kva som er barneverntenesta sitt ansvar og arbeidsoppgåver finn de i Barnevernloven. 
Lova seier noko om vilkåra for når det offentlege kan gripe inn med tiltak for barn og familie,  kva for tiltak ein kan nytte, og lova gjev reglar for sakshandsaminga.

Teieplikt: 
Alle som arbeider i barneverntenesta har teieplikt. Teieplikta omfattar og fødestad, fødselsdato, personnummer, adresse, statsborgarskap, sivil status og arbeidsstad.

Klage: 
Dei som er partar i saka, har klagerett og søksmålsrett. 
Alle vedtak som blir fatta av barneverntenesta i kommunen, kan påklagast til fylkesmannen. 
Fristen for klage er 3 veker. 
Vedtak fatta av fylkesnemnda kan bringast inn for tingretten til rettsleg overprøving. 
Fristen for å bringe saka inn for retten er 2 månader.