Det er to ulike moderasjonsordningar, båe avhengig av foreldra si samla brutto inntekt:

  • Moderasjonsordning der foreldrebetaling for ein barnehageplass maksimalt skal utgjere 6 % av familien sin samla person- og kapitalinntekt. Dette blir rekna ut individuelt. Inntektsgrensa er pr. 1.januar 2020 kr 574.759,-. Inntektsgrensa blir endra til kr 583 650,- frå 1.8.21.
  • Ordning med gratis kjernetid på 20 timar/veka for 2-3-4-5-åringar. Inntektsgrensa er pr. 1.8.2020 kr 566.100,-. Inntektsgrensa blir endra til kr 583 650,- frå 1.8.21.
  • For å få reduksjonen i betaling og gratis kjernetid må du søke kvart år.
  • Søknadsfristen er sett til 1.august eller i samband med ny søknad seinare i året. Du kan søke undervegs i barnehageåret.
  • Ei eventuell endring i barnehagebetaling vil då gjelde frå 1. i neste månad.
  • Du må leggje ved dokumentasjon av familiens inntekt. Familien betaler makspris inntil søknad er sendt og godkjend. Søknadsskjema finn du på heimesida til kommunen, under Skjema.
  • Vi har no laga eit samleskjema for redusert betaling i barnehage og SFO. Aktuelt viss du har barn i båe ordningane.