Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Fysioterapi kan bli gjeve både for å forebyggje og for å behandle sjukdom eller skade. I den kommunale fysioterapitenesta er fysioterapeuten anten tilsett av kommunen eller har ein driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling aleine eller i gruppe. Tenesta er ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod, og blir òg tilbode i sjukeheim.

  Målgruppe

  Eldre, personar med nedsett funksjonsevne og personar som er sjuke eller skadde

  Kriterium/vilkår

  Fysioterapitenesta i kommunen eller legen din vil gjere ei undersøking og ei fagleg vurdering av behovet.

  Pris for tenesta

  Dei fleste må betale ein eigenandel når dei har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.
   
  For 2024 er eigenandelstaket 3165 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk eit frikort som ligg digitalt på helsenorge.no.
   
  Logg inn på helsenorge.no for å sjå eigenandelane som er registrerte på deg.
   
  Nokre grupper betalar ikkje eigenandel for undersøking og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder
  • born under 16 år
  • personar med godkjent yrkesskade (gjeld også soldatar i førstegangsteneste i Forsvaret)

  Du treng ikkje tilvising til fysioterapeut for å få dekt utgifter til fysioterapi.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå forskrift om habilitering og rehabilitering §§ 7 og 8.

  Sjå òg folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

  Lover

  Folketrygdloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift for sykehjem

  Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

  Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

  Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

  Syketransportregisterforskriften

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du kan få tenesta anten du bur heime eller på institusjon. Bur du heime og ikkje er i stand til å oppsøkje eit fysikalsk institutt, kan du få tilbod om at behandlinga skal skje i heimen.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer. 

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-08-29 21:03
  Gyldig fra
  2011-04-19