Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tannhelseteneste

Tannlegevakt Grenland tilbyr akutt tannlegetime for m.a. Seljord. "Tannlegevakt brukes ved akutt behov for tannlege utenom ordinære åpningstider, som i helger, under høytider og på helligdager".

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. I tillegg får 19- og 20-åringar tilbod om behandling til 25 % av offentlege takstar.

  Målgruppe

  Den offentlege tannhelsetenesta skal gje eit regelmessig og oppsøkjande tilbod til desse prioriterte gruppene:

  • Born og ungdom frå fødselen til og med det året dei fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon
  • Eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleie
  • Flyktningar og asylsøkarar på statlege mottak
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 
  • Andre grupper som fylkeskommunen har vedteke å prioritere

  I tillegg har rusmiddelavhengige/-misbrukarar under kommunal rusomsorg rett til gratis tannbehandling.

  Pris for tenesta

  For dei tre første gruppene er tenesta gratis. Kommunen kan gje stønad til tannbehandling (etter pasient- og brukarrettslova) for dei som ikkje kan sørgje for livsopphaldet sitt. Nav Trygd har eigne reglar om stønad til tannbehandling ved sjukdom.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Relevant paragraf i folketrygdloven er § 5-6 Tannlegehjelp og § 1-3 i pasient- og brukerrettighetsloven.

  Lover

  Folketrygdloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Tannhelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

  Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Fell du inn under ei av dei prioriterte gruppene, treng du ikkje søkje om tenesta. Fylkeskommunen skal vere oppsøkjande. Gje melding dersom du eller borna dine ikkje blir følgde opp.

  Ta kontakt med kommunen for støtte til tannbehandling etter pasient- og brukarrettslova. Ta kontakt med Nav Trygd for stønad til tannbehandling i samband med sjukdom.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Om du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med korleis tenesta er utført, kan du sende ein klage til det organet som fylkeskommunen avgjer. Går avgjerda deg imot eller klagen avvist, kan du klage til Fylkesmannen.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 20:30
  Gyldig fra
  2011-10-12