Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Permisjon frå grunnskuleopplæring

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Elevar kan få permisjon frå grunnskuleopplæringa i inntil to veker. Skulen vil vurdere om det er forsvarleg å gje permisjon. Det er ikkje tillate å gje permisjon ut over to veker om gongen. 

  Elevar som høyrer til eit trudomssamfunn utanfor Den norske kyrkja, har rett til permisjon på trudomssamfunnet sine helgedagar.

  Foreldra må sørgje for nødvendig undervisning i permisjonstida slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå opplæringslova § 2-11 første og andre leddet

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysning om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Blir avgjerda ståande, blir saka send vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Grunnskular
  Telefon:35065100
  Postadresse:Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD
  Besøksadresse:Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD

  Kontaktpersoner

  Navn:Ingunn Haugland
  Tittel:Einingsleiar
  Telefon:35051321
  Epost:ingunn.haugland@seljord.kommune.no
  Navn:Pia Groven-Robertsen
  Tittel:Einingsleiar
  Telefon:35051360
  Epost:pia.robertsen@seljord.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-07-01 13:33