Seljord SFO

Seljord SFO har eiga Facebookside, sjå her 

Flatdal SFO

Flatdal SFO ligg under rektors ansvarsområde. 

Søke SFO

Søknadsfrist for å søke om plass eller endre plass for nytt skuleår er 1.april. 
Det er ein månads oppseiingsfrist. Vi ber og om at søknader om plass eller endring av plass kjem inn minst 14 dagar før dato for ynskja plass eller endring.

NB! Barnet har plassen sin inntil familien søker om endring eller seier opp plassen.

Barn som går i 4.klasse, har SFO-plassen ut skuleåret. Vi ber om at de seier opp plassen skriftleg viss de ynskjer at barnet skal slutte tidlegare, ein månad før siste dag, slik at vi får ført barnet ut på rett dato. 

Redusert betaling for SFO-plass

Frå og med skuleåret 2020/2021 innførte regjeringa to ordningar for redusert betaling for SFO-plass, tilsvarande ordninga vi har i barnehage. 
Les meir om ordninga på Udir sine nettsider

 • Ei inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for hushaldningar med elevar på 1. og 2. trinn.
  Har familien samla inntekt lågare enn kr 472 500 kan ein søke om redusert foreldrebetaling
 • Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5. til 7. trinn.. 

Slik søkjer du:
Send søknad om redusert foreldrebetaling via elektronisk søknadsskjema, sjå Søk tenester
Vi har eit eige skjema for å søke redusert betaling i SFO, men vi har og eit skjema for både SFO og barnehage viss du har barn i båe ordningane. 

Du må betale full pris for SFO-plassen fram til søknaden er godkjent. Dersom du søker seinare i året vil eit eventuelt vedtak gjelde frå den månaden kommunen har motteke søknaden.
Søkjer må dokumentere husstandens samla bruttoinntekt ved å sende inn siste års skattemelding eller næringsoppgåve. Dersom skattemeldinga ikkje viser den reelle årsløna kan de sende inn annan informasjon ut  frå aktuell situasjon:

 • kopi av siste månads lønsslipp, eventuelt dei 4 siste månadene ved variert inntekt
 • ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der løn kjem fram
 • ved permisjon utan løn, må ein dokumentere dette

Merk:

 • Eventuelt vedtak for redusert foreldrebetaling gjeld for 1 år av gongen. Søknadsfrist vil seinare vere 1.august
 • Dersom inntekten i familien blir endra i løpet av året, må kommunen få tilsendt oppdatert dokumentasjon på den nye inntekta.
 • Viss du alt har redusert betaling for søsken i barnehage, treng du ikkje sende med ny dokumentasjon av inntekt. Då kan du vise til at det alt er sendt inn. 
 • Neste skule- og barnehageår blir det felles søknadsskjema for redusert betaling i barnehage og SFO. Søknadsfristen blir 1.august for båe ordningane.

Anna informasjon