Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skulestart

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Utgangspunktet er at born startar i grunnskulen det kalenderåret dei fyller seks år. Du kan søkje om utsett eller tidlegare skolestart for barnet ditt. Utsett skulestart tyder at barnet startar i skulen det kalenderåret det fyller sju år. Tidlegare skulestart tyder at barnet startar på skulen det kalenderåret barnet fyller fem år.

  Skulen/kommunen vil sende brev til føresette med born som er i skulepliktig alder. I brevet blir det opplyst om kor de skal møte og til kva tidspunkt.

  Målgruppe

  Føresette med born i skulepliktig alder

  Kriterium/vilkår

  Eleven har rett til utsett skulestart dersom det etter sakkunnig vurdering frå pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er tvil om barnet har komme langt nok i utviklinga si til å starte på skulen. For å få tidlegare skulestart må barnet fylle fem år innan 1. april. Det må liggje føre ei sakkunnig vurdering frå PPT og skriftleg samtykke frå foreldra.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt opplæringslova § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  Retningslinjer

  Retten til fritak

  Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

  ___
 • Skjema

  Vedlegg

  Sakkunnig vurdering

 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 20:21