Landbruk

Jordbruket i kommunen er svært variert med store samanhengande jordbruksområde i Flatdal og med særs verdfullt kulturlandskap i fleire delar av kommunen. 
Seljord har et totalt skogareal på 581.000 daa,av dette er 211.207 daa er definert som produktiv skog. Viktige kulturlandskapsområde av høg nasjonal verdi, blant anna: Svartdalsområdet, Lisidene i Flatdal, Dyrlandsdalen, Skorigrenda i Åmotsdal, Langlim og Brekkegrenda mot Øvre Bø.

Utvalt kulturlandskap Hjartdal og Svartdal, inkl. retningsliner og rettleiing for tilskot.

Vi har 51 Utvalde kulturlandskap i Noreg. Eitt av desse er Hjartdal og Svartdal i Vestfold og Telemark. Det kom på lista i 2017. 

Frå 2020 vart ordninga og ansvaret med utvalde kulturlandskap overført til kommunane. 
Regelverket er utarbeidd på grunnlag av Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, FOR-2019-12-18-2024

Retningsliner og rettleiing for tilskot i utvalt kulturlandskap for Hjartdal og Svartdal - 2022 - oppdatert oktober 2022.
Informasjon om korleis du kan søke om tilskot innanfor ordninga

Bygningsrapport for gardsbruka i Svartdal

   

Retningsliner og rettleiing for tilskot til Utvalt kulturlandskap – Hjartdal og Svartdal 2023

Vi har 51 Utvalde kulturlandskap i Noreg. Eitt av desse er Hjartdal og Svartdal i Vestfold og Telemark. Det kom på lista i 2017. 

Regelverket er utarbeidd på grunnlag av Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Føremålet: 

Føremålet med tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap er å bidra til å sikre verdiar knytt til landskap, biologisk mangfald, kulturminne og kulturmiljø, og med dette sikre langsiktig skjøtsel og drift, jf. § 1 i forskrifta.
 

Kva for område gjeld ordninga for:

Forskrifta gjeld det utvalde kulturlandskapet Hjartdal og Svartdal slik det er merka av i forvaltingsplanen for området og i www.naturbase.no, jf. § 2 i forskrifta.  
 

Kven kan søkje: 

Alle som har eigedom og interesser innanfor avgrensinga t.d. grunneigarar, drivarar, hytteeigarar, lag og organisasjonar som medverkar til å nå måla i forvaltingsplanen og eventuelle skjøtselsplanar, kan søkje. 
Dersom søkjar ikkje er grunneigar, må det ligge føre løyve frå grunneigar eller andre rettshavarar.
 

Det kan søkjast om tilskot til:

1. Landskapsskjøtsel
Mål: Ta vare på og utvikle eit mangfald av det verdifulle kulturlandskapet i jordbruket. 
2. Biologisk mangfald
Mål: Ta vare på og skjøtte biologiske verdifulle areal i jordbrukets kulturlandskap slik at dei oppnår god tilstand og leverer økosystemtenester.  Betre statusen for trua artar og naturtypar i jordbrukets kulturlandskap. 
3. Kulturminne og kulturmiljø
Mål: Ta vare på kulturminne og kulturmiljø i jordbrukslandskapet som ressurs for kunnskap, oppleving og bruk. 
4. Ferdsel og friluftsliv
Mål: Gjere ålmenta sin tilgang til jordbrukslandskapet betre gjennom å leggje til rette for tilgjenge og opplevingar knytt til natur, kulturarv og jordbruk.  Ta vare på kvalitetar knytt til opplevingar i området og leggje til rette for gode naturopplevingar.  Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrringar på plante- og dyrelivet og øydeleggingar av kulturminne og kulturmiljø. 
5. Planlegging, kartlegging og dokumentasjon
Mål: Sikre heilskapleg forvalting av dei utvalde landskapa basert på tverrfagleg kunnskap og gjennom gode prosessar, brei involvering og forankring i områda.  Sikre kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdiar. Sikre kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur og kulturminneverdiar. 
6. Andre næringsretta tiltak
Mål: Leggje til rette for auka verdiskaping. Auka bruk av natur- og kulturarvverdiane som ressursar for lokal verdiskaping, næringsutvikling og sysselsetting i området. 
7. Formidling
Mål: Skape interesse, entusiasme og forståing av kva Utvalde kulturlandskap er og kva verdiar som finst i området. 
 
Tiltak som er starta eller ferdig, vil normalt ikkje få tilskot.
Tilskotsramme for UKL Hjartdal og Svartdal 2023:
UKL Hjartdal og Svartdal har ei totalramme på kr 1.000.000 for 2023. 
 
Det er sett av pengar til fellestiltak slik i 2023: 
 • 100.000 kr til møte, samlingar, administrasjon, formidling, styrearbeid. 
 • Dei resterande 900.000 kr er sett av til tiltak du kan søkje på.  
 • Av dette er omlag 50.000 kr sett av til no-fence for dyr som beiter heile sesongen i UKL-området.
 • Andre tiltak som er prioritert i 2023 er restaurering av eldre bygningar,  tiltak som fremjar biologisk mangfald, informasjonsopplegg for born og unge og tiltak til næringsutvikling. 
Du er velkomen til å søkje på alle tema og tiltak som måtte høve for deg, men merk deg kva som er prioritert. 
 

Korleis søkjer du og kva vilkår gjeld: 

Landbruksdirektoratet lanserte i 2022 nye søknads- og saksbehandlerskjema for Utvalde kulturlandskap. Du logger som vanleg inn via altinn.no. Pass på å velje rett rolle i altinn. 
 
Merk deg desse endringane:
 • Søkjar må, ved registrering av ny søknad, velja kva type søknad som skal sendast. Det kan søkjast på eingongs-/ investeringstiltak eller drift/årleg tiltak. 
 • Skjema har blitt delt opp i fleire faner/seksjonar for å gjera skjema meir brukarvennleg og enklare for søkjar å fylla ut. Data blir automatisk lagra når søkjar byt fane.
 • All naudsynt informasjon frå søkjar skal no fyllast inn i det digitale skjemaet.
 • Landbruksdirektoratets malar med obligatoriske vedlegg til digital søknad er ikkje lenger eit krav, og er ikkje tilgjengeleg i søknadskjemaet. 
 • Ny tabell: kostnads- og finansieringsplan for eingongs-/ investeringstiltak for søkjar.
Søknadsfrist er 1. mai 2023
 

Rettleiande satsar for eigeninnsats:

 • Maks. tilskot pr bygning er 40 % av godkjent (detaljert) kostnadsoverslag, eller avgrensa til maks. 100.000,- pr bygning. 
 • Manuelt arbeid kr 300 pr. time 
 • Ryddesag, motorsag, tohjulsmaskinar ol kr 400 pr. time
 • Traktor m/førar kr 500 pr. time
 • Sats for bordgjerde, inkl. arbeid og materialar kr 175 pr. meter  
 • Utlegg som ikkje kan dokumenterast med kvittering/bilag og/eller timelister kan ikkje takast med i oversikten.

Kontaktpersonar:

Maria Fremmerlid, e-post: maria.fremmerlid@seljord.kommune.no – mobil 90 57 65 41

Helle Solberg, e-post: helle.solberg@hjartdal.kommune.no - mobil 95 14 23 31

Velkomen som søkjar!