Landbruk

Jordbruket i kommunen er svært variert med store samanhengande jordbruksområde i Flatdal og med særs verdfullt kulturlandskap i fleire delar av kommunen. 
Seljord har et totalt skogareal på 581.000 daa,av dette er 211.207 daa er definert som produktiv skog. Viktige kulturlandskapsområde av høg nasjonal verdi, blant anna: Svartdalsområdet, Lisidene i Flatdal, Dyrlandsdalen, Skorigrenda i Åmotsdal, Langlim og Brekkegrenda mot Øvre Bø.

Utvalt kulturlandskap Hjartdal og Svartdal, inkl. retningsliner og rettleiing for tilskot.

Vi har 51 Utvalde kulturlandskap i Noreg. Eitt av desse er Hjartdal og Svartdal i Vestfold og Telemark. Det kom på lista i 2017. 

Frå 2020 vart ordninga og ansvaret med utvalde kulturlandskap overført til kommunane. 
Regelverket er utarbeidd på grunnlag av Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, FOR-2019-12-18-2024

Retningsliner og rettleiing for tilskot i utvalt kulturlandskap for Hjartdal og Svartdal - 2022 - oppdatert oktober 2022.
Informasjon om korleis du kan søke om tilskot innanfor ordninga

Føremålet:
Føremålet med tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap er å bidra til å sikre verdiar knytt til landskap, biologisk mangfald, kulturminne og kulturmiljø, og med dette sikre langsiktig skjøtsel og drift, jf. § 1 i forskrifta.

Kva for område gjeld ordninga for:
Forskrifta gjeld det utvalde kulturlandskapet Hjartdal og Svartdal slik det er merka av i forvaltingsplanen for området og i www.naturbase.no, jf. § 2 i forskrifta.  

Kven kan søkje:
Alle som har eigedom og interesser innanfor avgrensinga t.d. grunneigarar, drivarar, hytteeigarar, lag og organisasjonar som medverkar til å nå måla i forvaltingsplanen og eventuelle skjøtselsplanar, kan søkje. Dersom søkjar ikkje er grunneigar, må det ligge føre løyve frå grunneigar eller andre rettshavarar.

Kriterium for tildeling av tilskot, jf. § 3 i forskrifta:
Nedanfor er oversikt over dei ulike kulturlandskapstema ein kan søkje om tilskot innanfor:

 1. Landskapsskjøtsel: Mål: Ta vare på og utvikle eit mangfald av det verdifulle kulturlandskapet i jordbruket.
 2. Biologisk mangfald: Mål: Ta vare på og skjøtte biologiske verdifulle areal i jordbrukets kulturlandskap slik at dei oppnår god tilstand og leverer økosystemtenester. Betre statusen for trua artar og naturtypar i jordbrukets kulturlandskap.
 3. Kulturminne og kulturmiljø: Mål: Ta vare på kulturminne og kulturmiljø i jordbrukslandskapet som ressurs for kunnskap, oppleving og bruk.
 4. Ferdsel og friluftsliv: Mål: Gjere ålmenta sin tilgang til jordbrukslandskapet betre gjennom å leggje til rette for tilgjenge og opplevingar knytt til natur, kulturarv og jordbruk. Ta vare på kvalitetar knytt til opplevingar i området og leggje til rette for gode naturopplevingar. Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrringar på plante- og dyrelivet og øydeleggingar av kulturminne og kulturmiljø.
 5. Planlegging, kartlegging og dokumentasjon: Mål: Sikre heilskapleg forvalting av dei utvalde landskapa basert på tverrfagleg kunnskap og gjennom gode prosessar, brei involvering og forankring i områda. Sikre kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdiar. Sikre kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur og kulturminneverdiar.
 6. Andre næringsretta tiltak: Mål: Leggje til rette for auka verdiskaping. Auka bruk av natur- og kulturarvverdiane som ressursar for lokal verdiskaping, næringsutvikling og sysselsetting i området.
 7. Formidling: Mål: Skape interesse, entusiasme og forståing av kva Utvalde kulturlandskap er og kva verdiar som finst i området.

Kommunen kan ved å løyve tilskot til det enkelte tiltaket, setje vilkår i vedtaksbrevet. Kommunen skal skaffe nødvendig kunnskap om landbruk, natur og kulturminne før ein gjer vedtak om tildeling av tilskot. Tiltak som er starta eller ferdig, vil normalt ikkje få tilskot.

Tilskotsramme for UKL Hjartdal og Svartdal 2022:
UKL Hjartdal og Svartdal har ei totalramme på 1.200.000 kr for 2022.

Det er sett av pengar til fellestiltak slik i 2022:

 • 200.000 kr til møte, samlingar, turar , formidling, revidering av forvaltningsplan o.l.
 • Dei resterande 1.000.000 kr er sett av til tiltak du kan søkje på. 

Styret for UKL Hjartdal og Svartdal har for 2022 prioritert først og fremst restaurering av eldre bygningar,  tiltak som fremjar biologisk mangfald og til næringsutvikling.

Tiltaka må vere i tråd med forvaltingsplanen for UKL Hjartdal og Svartdal. Kommunane gjer vedtak. Styret vil prioritere tilskot til restaurering av bygningar nokre år framover.  

Du er velkomen til å søkje på alle tema som måtte høve for deg, men merk deg kva som er prioritert.

Korleis søkjer du og kva vilkår gjeld:

 • Du sender inn søknaden digitalt med innlogging via ID-porten/www.altinn.no
 • Tiltaket du søkjer på skal merkast av på kart som skal ligge ved søknaden. Bruk gjerne gardskart (https://gardskart.nibio.no/search).
 • Mangelfulle søknader kan kommunen avvise. Spør dersom du er i tvil om kva du bør søkje på.
 • Det er viktig at tiltaket vert dokumentert med foto før og etter. Ved delutbetaling skal det også leggast ved foto som viser framdrifta av tiltaket.
 • Arbeidsfrist er normalt hausten 2023.
 • Søknadsfrist er 1.mai 2022. Ny frist 4.novembver 2022 for resterande midlar

Rettleiande satsar for eigeninnsats:

 • Maks. tilskot pr. bygning er 40 % av godkjent (detaljert) kostnadsoverslag, eller avgrensa til maks. 75.000,- pr. bygning.
 • Manuelt arbeid: kr 300 pr. time
 • Ryddesag, motorsag, tohjulsmaskinar o.l :.kr 400 pr. time
 • Traktor m/førar: kr 500 pr. time
 • Sats for bordgjerde, inkl. arbeid og materialar: kr 150 pr. løpemeter 

Utlegg som ikkje kan dokumenterast med kvittering/bilag og/eller timelister kan ikkje takast med i oversikten.

Kontaktpersonar:

Kjersti Gram Andersen, e-post: kjersti.gram.andersen@hjartdal.kommune.no - mob.nr. 475 12 204
Ole Jonny Flatland e-post: ole.jonny.flatland@seljord.kommune.no – mob.nr. 977 48 619

Velkomen som søkjar!