Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Legemiddelassistert rehabilitering skal hjelpe pasientar som er avhengige av morfin, heroin og liknande (såkalte opiat), til å betre livskvaliteten. Målet er å styrkje evna til å meistre livet og å hindre overdosedødsfall. Sterkt vanedannande legemiddel i ein bestemt dose går inn som eitt av fleire tiltak i rehabiliteringa. Ulike kontrolltiltak skal sikre forsvarleg oppfølging av pasienten og at uvedkommande ikkje får tilgang til legemiddelet.

  Spesialisthelsetenesta skal ta initiativ til å utarbeide ein individuell plan for å koordinere dei ulike tiltaka. Dette skal skje i samarbeid med pasienten, den kommunale helse- og omsorgstenesta, allmennlege i primærhelsetenesta, barnevernstenesta og andre aktuelle instansar.

  Kriterium/vilkår

  Det skal gjerast ein samla vurdering av helsetilstanden til pasienten. Legemiddelassistert rehabilitering skal som hovudregel ikkje vere det første behandlingsalternativet ein vel. Andre tiltak skal konkret vurderast først. Pasienten sin alder og kor lenge vedkommande har vore rusavhengig er viktige moment i vurderinga.
   

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  • Spesialisthelsetenesta
  • Den kommunale helse- og omsorgstenesta
  • Nav
  • Allmennlege i primærhelsetenesta
  • Barnevernstenesta
  • Andre aktuelle instansar
  aaa
 • Lover og forskrifter
  Dette er ei lovpålagd teneste som spesialisthelsetenesta gir i samarbeid med kommunen.
  Sjå:
  helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 
  pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og kapittel 7 klage

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

  LAR-forskriften

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Det er lege i spesialisthelsetenesten som avgjer inn- og utskriving av legemiddelassistert rehabilitering etter tilvising frå allmennlege eller sosialtenesta/Nav. Gjennomføring av behandlinga og rekvirering av legemiddel kan overlatast til allmennlege i primærhelsetenesta.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom du meiner at du ikkje har fått oppfylt din rett til helsehjelp, kan du etter pasient- og brukarrettlova vende deg til tenesteytaren/institusjonen. Neste trinn er Helsetilsynet i fylket.
   

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 18:34
  Gyldig fra
  2011-04-19