Barnehageplass

Barnehagebetaling frå 1.8.2019
Det er Stortinget som vedtek nasjonale satsar for foreldrebetaling i barnehagar.
Barnehagesatsane er regulert etter forskrift om foreldrebetaling i barnehagar, "FOR 2005-12-16 nr 1478: Forskrift om foreldrebetaling i barnehager". 
Frå 1.8.2019: Maksimalgrensa for foreldrebetaling er kr 3.040,-

Det er to ulike moderasjonsordningar, båe avhengig av foreldra si samla brutto inntekt:

 • Moderasjonsordning der foreldrebetaling for ein barnehageplass maksimalt skal utgjere 6 %  av familien sin samla person- og kapitalinntekt. Dette blir rekna ut individuelt.
  Inntektsgrensa kr 557.333,- pr 1.8.19.
 • Ordning med gratis kjernetid på 20 timar/veka for 2-3-4-5-åringar.
  Ordninga blir utvida til og å gjelde 2-åringar frå 1.8.19
  Inntektsgrensa kr 548.500,- pr. 1.8.19

For å få reduksjonen i betaling og gratis kjernetid må du søke kvart år.
Søknadsfristen er sett til 1.august eller i samband med ny søknad seinare i året. Du kan søke undervegs i barnehageåret. Ei eventuell endring i barnehagebetaling vil då gjelde frå 1. i neste månad.
Du må leggje ved dokumentasjon av familiens inntekt.

Familien betaler makspris inntil søknad er sendt og godkjend. Søknadsskjema finn du på heimesida til kommunen, under Skjema.

Betaling pr. månad for dei med inntekt over 557.333 kroner med verknad frå 1.8.2019:

Inntekt over 557 333,- 5 dagar 3 dagar
Frå 1.8.19: 3.040,- 1860,-
30% syskenmoderasjon 2.128,- 1.302,-
50 % syskenmoderasjon 1.520,-   930,-
Kost:     360,-   215,-

Søskenmoderasjon:

30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 1
50 % søskenmoderasjon for søsken nr 2 og fleire.
Det er ikkje moderasjon på kost.

Timesatsen for kjøp av ekstra timar er kr. 60,- per time og kr. 25,- per dag for kost.

Bustad og eigedom

Gebyrsatsane er endra frå 1.1.2019. Du finn her oversikt over gebyr og avgifter innanfor områda feiing, renovasjon, kloakk, vatnleige av vassmålar, tilkoplingsavgifter, og gebyr for handsaming av saker etter plan og bygningslova, og handsaming av private framlegg til reguleringsplan.

1. Tekniske tenester - Eigedomsavgifter

VARSF-området inkl. mva 2019
Feiing:  
1 pipe, feiing/tilsyn    428
Tillegg for fleire pipeløp, feiing/tilsyn pr. stk.    428
Renovasjon:  
Standard abonnement  2 455
Standard abonnement, heimekomp.  1 841
Miniabonnement  1 719
Hytterenovasjon  2 455
Bustad som fritidsbustad  2 455
Kloakk:  
Fastbeløp  2 678
Hus under 60 m², variabel del  
stip. forbruk 90 m³  2 960
Hus over 60 m², variable del   
stip. forbruk 150 m³  4 933
Målt forbruk pr. m³       33
Reduksjon ved brot i vassforsyning kr pr.døgn        10
Slamtømming:  
Slamtøming bustad, inntil 4 m³ 2 333
Slamtøming hytte, inntil 4 m³ 2 333
Tett tank, inntil 4 m³ 2 333
Pris pr. m³ utover grunnpris   443
Vatn:  
Fastbeløp  4 025
Hus under 60 m², variabel del  
stip. forbruk 90 m³  2 695
Hus over 60 m², variabel del  
stip forbruk 150m³  4 491
Målt forbruk, pr m³       30
Målarleige pr år     161
Reduksjon ved brot i vassforsyning kr pr. døgn         8
Leige av vassmålar pr. år inkl. mva 2019
Inntaksledning inntil  32 mm     150
Inntaksledning inntil  40 mm     300
Inntaksledning inntil  50 mm     600
Inntaksledning inntil  63 mm     750
Inntaksledning inntil  75 mm 1 300
Inntaksledning inntil  110 mm 1 300
Inntaksledning over  110 mm 1 500
Tilkoplingsavgift vatn/kloakk for bustad/fritidsbustad  
Vatn 15 000
Kloakk 15 000
Tilkoplingsavgift vatn/kloakk for næringsbygg:  
Inntaksledn. inntil 32 mm - vatn 15 000
Inntaksledn. inntil 32 mm - avløp 15 000
Inntaksledn. inntil 40 mm - vatn 30 000
Inntaksledn. inntil 40 mm - avløp 30 000
Inntaksledn. inntil 50 mm - vatn 37 250
Inntaksledn. inntil 50 mm - avløp 37 250
Inntaksledn. inntil 63 mm - vatn 45 000
Inntaksledn. inntil 63 mm - avløp 45 000
Inntaksledn. inntil 75 mm - vatn 60 000
Inntaksledn. inntil 75 mm - avløp  60 000
Inntaksledn. inntil 110 mm - vatn 140 000
Inntaksledn. inntil 110 mm - avløp 140 000
Inntaksledn. over 110 mm - vatn 210 000
Inntaksledn. over 110 mm - avløp 210 000
Avlesing vassmålar      2 000

1.1. Gebyr for handsaming av saker etter plan- og bygningslova

 1. Sakshandsaming/kontroll av søknad etter § 20-1
a Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, bustad. 
Ved enkle saker blir gebyret etter 2018 satsen. 
                13 000
Andre bygg  13 000
b Vesentleg endring eller reparasjon av tiltak nemnt 
under a.
  5 500
c Fasadeendring   5 500
d Bruksendring eller vesentleg utviding eller vesentleg endring av tidl. drift av tiltak under a    5 500
e Riving av tiltak nemnt under a   5 500
f Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar   5 500
g Oppdeling eller samanføying av brukseining i bustad eller tiltak som fører til fråvik av bustad   3 987
h Oppføring av innhegning mot veg   3 987
i Plassering av skilt og reklameinnretningar   1 500
j Plassering av midlertidige bygningar, konstruksjon eller anlegg   5 500
k Vesentleg terrenginngrep   5 500
l Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass   5 500
m Søknad om frådeling - delegert handsaming   3 715
n Søknad om frådeling - politisk handsaming   6 500
Ved totrinns handsaming aukar gebyret med 50 %

2  Sakshandsaming/kontroll av søknad etter § 20-4

1 Mindre tiltak på bebygd bustadeigedom   3 987 
2 Mindre tiltak på andre eigedomar 3 987
3 Driftsbygningar i landbruket inntil 1000 m² BYA 3 987
4 Midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg inntil 2 år 3 987
5 Andre mindre tiltak 3 987

3  Søknad om ansvarsrett

Ansvarsrett pr. funksjon                                                                                              797

4  Søknad om dispensasjon etter § 19 Plan                    15 000

5  Søknad om dispensasjon etter § 19 Byggesak             7 500

6  Søknad om utsleppsløyve

Inntil 15 pe.                                                                3 500
Over 15 pe.   7 000

7  Opplysningar etter lov om eigedomsmekling               800

1.2. Gebyr etter eigarseksjonslova

1.2.1
For løyve og oppretting av seksjonering der synfaring ikkje er naudsynt skal det betalast kr 6 500,-

1.2.2
For løyve og oppretting av seksjonering der det må haldast oppmålingsforretning skal det betalast 12.500,- i tillegg til gebyr etter punkt. 1.
Gebyr til tinglysning er ikkje inkludert i dette regulativet, men vert kravd inn saman med gebyr etter eigarseksjonslova. Satsane vert regulert kvart år etter Kartverket sine indekstal for kart- og oppmålingsarbeid. 

1.3 Handsaming av private framlegg til reguleringsplan § 12

1.3.1 Førehandsuttale 

Førehandsuttale/prinsippsøknad som blir lagt fram for det faste planutvalet                                                                            Kr 6 500

1.3.2 Planforslag
Saksgebyret skal kommunen rekna ut etter følgjande tabell: 

Planens kompleksitet Areal:
0-5da
Areal:
5-10da
Areal:
10-20da
Areal:
over 20da
Enkel plan 25 000 35 000 45 000 55 000
Arbeidskrevjande plan 45 000 55 000 65 000 75 000

Omfanget av planen som enkel eller arbeidskrevjande plan blir vurdert i forhold til:

 • Godt tilrettelagt planforslag - lite utarbeidd planforslag
 • I samsvar med kommuneplan - ikkje i samsvar med kommuneplan
 • Enkle grunneigarforhold - Mange gjeldande partar
 • Interessemotsetnader avklart - behov for mange avklaringar i sakshandsaminga
 • Lite/inga konfliktar - stor kompleksitet

Plassering av planen i kategori blir fastsett av kommunen i kvar enkelt sak.

1.1.3  Planprogram og konsekvensutgreiing (§§ 4-1,4,2, og 12-9)

Handsaming av planprogramHandsaming av planprogram 10 000
Handsaming av konsekvensutgreiing Minstegebyr 
15 000

Dersom kommunen må leige inn sakkunnig hjelp for å kvalitetssikre konsekvensutgreiingar, skal ein rekne gebyr etter medgått tid. Tenester som ein skal betale for etter medgått tid, har ein timesats på kr 800,-

1.3.4  Søknad om planendring (§12-14)

Mindre endringar av godkjent plan, enkel sakshandsaming.
Der berre reguleringsføresegnene blir endra, vert beløpet halvert
10 000                                  
Mindre endringar av godkjent plan, samansett sakshandsaming  20 000
Kurante justeringar av kart og/eller føresegner til godkjent plan som ikkje krev nabovarsling, handsamast administrativt   3 000
Utbyggingsavtale  10 000

Større endring av eldre planar skal i hovudsak bli handsama som ny plan.
Gebyr for avslegen plan før utlegging er 50 % .
Gebyr for plan som krev utlegging to gonger aukar med 50 %.

Felles forvaltning

Gebyr / avgift Sist endra 2016 - inkl. mva
Alkohol  
Løyvegebyr for salsløyve i gruppe 1 jmf. forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk m.v.
Løyvegebyr for skjenkeløyve jmf. forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk m.v.
Løyvegebyr for ambulerande skjenkeløyve kr   280,-

Gebyrsatsar etter matrikkellova

1.1  Gebyrsatsar for arbeid etter matrikkellova

Gjeldande frå 1.januar 2019. Saatsane er justert etter ein dekningsgrad på 80% sjølkost.

1.1.1  Oppretting av matrikkeleining

Oppretting av grunneigedom og festegrunn 2019  
Areal frå 0 - 2000 m²   25 000   
Areal frå 2001 m² – auke pr. på begynt daa    2 000
Der markarbeid ikkje er påkrevd, utløyser det halvt gebyr  
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn:  
Pr. sak uansett areal   6 500
Oppmåling av uteareal på eigarseksjon.
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eigarseksjonm
 
Areal fra 0 – 2000 m²  17 500
Areal frå 2001 m² – auke pr. på begynt daa    2 000
Oppretting av anleggseigedom. Gebyr som for oppretting av grunneigedom  
Volum frå 0 – 2000 m³  10 000     
Volum frå 2001 m³ – auke pr. på begynt 1000m³    1 000

Registrering av jordsameige
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige blir fakturert etter medgått tid, basert på 1,2 promille av årslønn.

1.1.2  Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
Viser til 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4 og 5.4.5. I tillegg kan kome tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.

Brot i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt før den er fullført, må avvisast, Viss ikkje saka let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelstilhøve eller av andre grunner ikkje kan fullførast, blir gebyret sett til 1/3 av gebyrsatsane etter 1.1 og 1.2.

1.1.3  Grensejustering

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar bli justert med inntil 5 % av eigedommen sitt areal. (maksimalgrensa er satt til 500 m²). Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedommens areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 

     2019
Areal frå 0 – 500 m²                           12 500

Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volumet bli justert med inntil 5 % av anleggseigedommens volum, men den maksimale grensa blir sett til 1000 m³.

   2019
Volum frå 0 – 250 m³   4 500
Volum frå 251 – 1000 m³    9 000

1.1.4  Arealoverføring

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift.
Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

  2019      
Areal frå 0 – 500 m²   25 000      
Arealoverføring pr. nytt påbyrja 500 m² medfører ei auke av gebyret på                  1 000

Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna, - ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining. Volum kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanføying er til stades. Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengande volum.

  2019
Volum frå 0 – 500 m³                                        9 000     
Volumoverføring pr. nytt påbyrja 500 m³ medfører ei auke av gebyret på  1 000

1.1.5  Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

  2019
For inntil 2 punkt   7 500 
For overstigande grensepunkt, pr. punkt    1 000 

1.1.6  Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettar

  2019 
For inntil 2 punkt       14 000
For overstigande grensepunkt, pr. punkt   2 000

Gebyr for klargjering av rettar blir fakturert etter medgått tid.

1.1.7  Privat grenseavtale

  2019
For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde 2 000
For kvart nytt punkt eller påbyrja 100 m grenselengde   250

Billigaste alternativ for rekvirent blir vald.

1.1.8 Urimeleg gebyr
Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gjeve fullmakt, av eige tiltak fastsette eit passande gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngitt søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.1.9  Betalingstidspunkt
Gebyret skal krevjast inn forskotsvis.

1.1.10  Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka
Gjer rekvirenten under sakens gang endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, blir gebyret likevel oppretthalde.

1.1.11  Utsending av matrikkelbrev

  2019
Matrikkelbrev inntil 10 sider    275
Matrikkelbrev over 10 sider   548

Endring i maksimalsatsane blir regulert av Statens kartverk i takt med den årlege kostnadsutviklinga.

1.1.12  Gebyr rekna ut etter medgått tid
Gebyr for oppmålingsarbeid som ikkje kan fastsetjast ut frå reglane over, skal reknast ut etter medgått tid, timepris som svarar til 1.2 promille av brutto årslønn for den som utfører arbeidet i tillegg til kostnader med reise og eventuelt merkemateriell.

Helse og omsorg

1 Helse og omsorg 
Satsane for eigenbetaling for kommunale pleie –og omsorgstenester vert vurdert og justert årleg med verknad frå 1. januar. Tidspunktet for utrekning av konsumprisen er 15. september året før. 

1.1 Maksimal eigenbetaling for heimehjelp/ praktisk bistand og opplæring i Seljord kommune: 

Inntekt        Kostnad
Inntekt mindre enn 2 G kr   210 pr. månad (etter forskrift) 
Inntekt f.o.m. 2 G t.o.m.  2,5 G  kr   896 pr. månad
Inntekt f.o.m. 2,6 G t.o.m. 3,5 G kr 1 793 pr. månad
Inntekt over 3,5 G kr 2 987 pr. månad

Det vert sett ei øvre grense for betalinga etter prinsippet om sjølvkost. Sjølvkost per 01.01.19 er utrekna til kr 297 pr. time.

1.2 Betalingssatsar som eigenbetaling for opphald på Nestunet bukollektiv og dagaktivitetssenter 

Nestunet bukollektiv var nytt i 2018, og kommunen har sett nye satsar for brukarbetalinga. Ny betalingssats skal harmonisere brukarbetalinga ved alle kommunens bu- og servicesenter. Auka i husleige og opphaldsbetaling vert innført over 3 år slik at det blir auke i brukarbetalinga både i 2019, 2020 og 2021. Alle satsar vert vurdert og justert årleg etter konsumprisindeks. 
Satsane for 2019 er: 

 • Opphaldsbetalinga består av: husleige, alle måltider, praktisk bistand/heimehjelp, klesvask og eit aktivitetstilbod ved bukollektivet kr 9 583 kr. 
 • Pris for opphald på dagsenteret vert sett til kr 281 per dag. Det er inkl. kost og transport. 

1.3 Betalingssatsar som eigenbetaling for opphald ved Steinmoen bu- og servicesenter 

For å harmonisere brukarbetalinga ved alle kommunens butilbod, har kommunen satt nye satsar for brukarbetalinga ved Steinmoen bu- og servicesener. Ved Steinmoen vil alle nye bebuarar måtte forholda seg til nye satsar frå 1. januar 2019. Auka i brukarbetaling vil bli innført over to år slik at det vil vera ei auke i 2019 og 2020. Alle satsar vert vurdert og justert årleg etter konsumprisindeks. 
Satsane for 2019: 

 • Nye bebuarar: husleige, straum og opphaldsbetaling (inkl. praktisk bistand/heimehjelp, alle måltider, klesvask, og eit aktivitetstilbod ved bu- og servicesenteret) kr 9 525. 
 • For dei som allereie har fast opphald: husleige, straum og opphaldsbetaling (inkl. praktisk bistand/heimehjelp, alle måltider, klesvask og eit aktivitetstilbod ved bu- og servicesenteret) kr 8 476 pr. mnd. 
 • Pris på dagopphald inkl. transport og kost vert sett til kr 281 per dag

1.4 Betalingssatsar som eigenbetaling på Heddelitunet: 

 • Husleige kr 6 415 per månad. 
 • Praktisk bistand og opplæring vert fakturert etter gjeldande satsar. Husleiga er gjeldande frå 1.1.2019, og vert justert årleg etter konsumprisindeks, praktisk bistand og opplæring vert justert etter gjeldande vedtak om brukarbetaling for tenesta

1.5 Betalingssatsar som eigenbetaling på aktivitetssenteret: 

 • Eigenbetaling er varierande opp til om lag kr 103 pr. dag, hovudsakleg til dekking av kostnader ved innkjøp av mat og materiell til ulike aktivitetar. Betalinga er gjeldande frå 1.1.19, og vert justert årleg etter konsumprisindeks

1.6 Betalingssatsar som eigenbetaling for tryggleiksalarmar: 

 • Kommunen sin kostnader til Doro for svarteneste og leige av alarmar vert lagt til grunn for brukarbetalinga. I tillegg er det eit påslag på kr 333 pr. månad på analog og kr 365 på alarm/mobil. Brukarbetaling utover avtala med Doro vert justert årleg etter lønsvekst

1.7 Betalingssatsar som eigenbetaling ved transport utan løyveplikt: 

 • Brukarbetaling etter staten sine satsar for km-godtgjering vert nytta ved sporadisk transport
 • Brukarbetaling ved felleskøyring i samband med dagsturar vert sett til kr 46,- Prisen er gjeldande frå 1.1.2019, og vert justert årleg etter konsumprisindeks.

1.8 Betalingssatser for vask av privattøy på vaskeri: 

 • Brukarbetaling er kr 35 pr. kg tøy, prisen er gjeldande frå 1.1.2018, og vert justert årleg etter lønsvekst.

1.9 Betalingssatsar for mat til heimebuande: 

 • Brukarbetaling er kr 133 pr. middagsporsjon (kr 120 utan dessert ), prisene er gjeldande frå 1.1.2019, og vert justert årleg justert (normalt desember) i samsvar med prisendring, jmf. avtale med Dyrskun AS. 

1.10 Betalingssatsar for omsorgsbustader

Fyljande satsar gjeld frå 1.1.2019 etter konsumprisindeks og interne justeringar jf. standard:

 • Gamle bustader Heddeli øvre kr 4 133 
 • Renovera bustad Heddeli øvre kr 5 249 
 • Nye bustader Heddeli øvre kr 5 249 
 • Bustader Heddeli nedre kr 4 821 
 • Omsorgsbustader Nesbukti kr 5 466 
 • Omsorgsbustader Kapteinsgata kr 6 045

Kultur og næring

Gebyrsatsar for kultur og næring 2019:

1.1 Konsesjons- og delingssaker 

Landbruksdepartementet har i desember 2011, fastsett forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker: § 1. Det skal betales gebyr for behandlingen av følgende saker: a) Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. b) Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 § 12. Gebyret kreves inn av kommunen i alle saker. Kommunen skal ikke betale gebyr til seg selv.

  2019
Søknad om konsesjon:   kr 5 000,-
Søknad om deling etter § 12 i jordlova:  kr 2 000,-

1.2 Viltfellingsgebyr pr. dyr 

Seljord kommune ligg frå 2019 på maks satsar for fellingsavgifter. 

         2019  
Vaksen elg:                                                 kr    537,-
Elgkalv: kr    316,-
Vaksen hjort: kr    411,-
Hjortekalv: kr    249,-

1.3 Leigeinntekter Symjehall: 

Satsar pr. time:                                     2019     
Kviteseid kommune kr   500,-
Hjartdal kommune kr   500,-
Vest-Telemark vgs, avd. Seljord kr   500,-
Billettpris vaksen kr     60,-
Billettpris barn kr     40,-
Klippekort vaksen - 10 klipp kr   550,-
 Klippekort barn - 10 klipp kr   350,-
Andre avtaler:  
Flatdal IL leiger bassenget 7 g. pr. år. Pris pr. gong:  kr   500,-

Kulturskulen

Satsane gjeld frå 1.1.2019

Tilbod:  Varigheit:  Kostnad:
Individuell opplæring Skuleåret kr 3 320,-
Gruppetilbod Skuleåret kr 1 850,-
Gruppetilbod for vaksne  Pr. år (37 veker) kr 6 000,- (sjølvkost) 
 • Syskenmoderasjon: 50 %
 • Moderasjon for å bruke fleire tilbod: 50 %
 • Moderasjon for utvida time (dobbelttime): 50 %

Skulefritidsordninga - SFO

Pris frå 19.8.19 etter innføring av 5-dagars skule.

Tilbod: Pris: Kost:
Morgon 5 dagar kr   960,-           0
Morgon 3 dagar kr    960,-           0
Ettermiddagar 5 dagar kr 2 100,-  kr 125,-
Ettermiddagar 3 dagar kr 1 260,- kr    75,-
3 morgon/ettermiddag kr 1 620,- kr    75,-
Full plass: 5 morgon/ettermiddag kr 2 700,- kr    75,-
 • Fast betaling for SFO dekker 10 månader og fylgjer skuleruta. Bruk av SFO i feriane er basert på kjøp av ekstra dagar
 • Fast betaling blir rekna ut frå kr 120,- pr. time. Minimumsbetaling er 960,- 
 • Rein morgonplass betaler ikkje for kost 
 • Det er 30 % syskenmoderasjon for sysken nr 1, og 50 % for sysken nr. 2 eller fleire på både fast tilbod og kjøp av dagar/timar 
 • I feriar blir det teke betaling for heile dagar, kr 250,- per dag 
 • Prisen pr. time ved kjøp av enkelttimar er kr. 60,-. Kost kr 30,- pr. dag. 
 • Viss ein berre ønskjer å bytte dagar, kan ein avtale det med leiar av SFO, ein treng ikkje søke 
 • Det vil bli gitt eit tilbod om eit eige tilsyn etter undervisning for dei elevane som er blitt innvilga skuleskyss/ikkje deltek på SFO. Dette er gratis. 
 • Vi jobbar for å få til tilbod frå Kulturskulen i tidspunkt for Blåtimen/SFO. Det vil i så fall bli fakturert via Kulturskulen, og det vil bli trekt frå SFO-fakturaen slik at ingen skal betale dobbelt for same tidsrom