Barnehageplass

Barnehagebetaling frå 1.1.2020
Det er Stortinget som vedtek nasjonale satsar for foreldrebetaling i barnehagar.
Barnehagesatsane er regulert etter forskrift om foreldrebetaling i barnehagar, "FOR 2005-12-16 nr 1478: Forskrift om foreldrebetaling i barnehager". 
Frå 1.1.2020: Maksimalgrensa for foreldrebetaling er kr 3.135,-

Det er to ulike moderasjonsordningar, båe avhengig av foreldra si samla brutto inntekt:

 • Moderasjonsordning der foreldrebetaling for ein barnehageplass maksimalt skal utgjere 6 %  av familien sin samla person- og kapitalinntekt. Dette blir rekna ut individuelt.
  Inntektsgrensa kr 574.759,- pr 1.1.2020.
 • Ordning med gratis kjernetid på 20 timar/veka for 2-3-4-5-åringar.
  Inntektsgrensa kr 566.100,- frå 1.8.2020. 

For å få reduksjonen i betaling og gratis kjernetid må du søke kvart år.
Søknadsfristen er sett til 1.august eller i samband med ny søknad seinare i året. Du kan søke undervegs i barnehageåret. Ei eventuell endring i barnehagebetaling vil då gjelde frå 1. i neste månad.
Du må leggje ved dokumentasjon av familiens inntekt.

Familien betaler makspris inntil søknad er sendt og godkjend. Søknadsskjema finn du på heimesida til kommunen, under Skjema.

Betaling pr. månad for dei med inntekt over 574.759 kroner med verknad frå 1.1.2020:

Inntekt over 574 759,- 5 dagar 4 dagar - tilbod frå 17.8.20 3 dagar
Frå 1.1.20: 3.135,- 2.535,- 1.900,-
30% syskenmoderasjon 2.195,- 1.775,- 1.330,-
50 % syskenmoderasjon 1.570,- 1.268,-   950,-
Kost:     380,- 300,-   225,-

Søskenmoderasjon:

30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 1
50 % søskenmoderasjon for søsken nr 2 og fleire.
Det er ikkje moderasjon på kost.

Timesatsen for kjøp av ekstra timar er kr 60,- per time og kr 30,- per dag for kost. For kjøp av heil dag, er satsen kr 250,-

Merk at så lenge smittevernreglane gjeld og barna må ha med niste, blir det ikkje fakturert for kost, berre for drikke.
Pris for drikke for 5 dagars plass: 60,-, for 4 dagars plass: 48,-, for 3 dagars plass: 35,-

Bustad og eigedom

Gebyrsatsane er endra frå 1.1.2020. Du finn her oversikt over gebyr og avgifter innanfor områda feiing, renovasjon, kloakk, vatnleige av vassmålar, tilkoplingsavgifter, og gebyr for handsaming av saker etter plan og bygningslova, og handsaming av private framlegg til reguleringsplan.

1. Tekniske tenester - Eigedomsavgifter

VARSF-området inkl. mva 2020
Feiing:  
1 pipe, feiing/tilsyn    556
Tillegg for fleire pipeløp, feiing/tilsyn pr. stk.    456
Renovasjon:  
Standard abonnement  2 701
Standard abonnement, heimekomp.  2 026
Miniabonnement  1 890
Hytterenovasjon  2 701
Bustad som fritidsbustad  2 701
Kloakk:  
Fastbeløp  2 580
Hus under 60 m², variabel del  
stip. forbruk 90 m³  2 926
Hus over 60 m², variable del   
stip. forbruk 150 m³  4 876
Målt forbruk pr. m³       32
Reduksjon ved brot i vassforsyning kr pr.døgn         9
Slamtømming:  
Slamtøming bustad, inntil 4 m³ 2 586
Slamtøming hytte, inntil 4 m³ 2 586
Tett tank, inntil 4 m³ 2 586
Pris pr. m³ utover grunnpris   454
Vatn:  
Fastbeløp  3 828
Hus under 60 m², variabel del  
stip. forbruk 90 m³  2 998
Hus over 60 m², variabel del  
stip forbruk 150m³  4 996
Målt forbruk, pr m³       33
Målarleige pr år     166
Reduksjon ved brot i vassforsyning kr pr. døgn         8
Leige av vassmålar pr. år inkl. mva 2020
Inntaksledning inntil  32 mm     166
Inntaksledning inntil  40 mm     300
Inntaksledning inntil  50 mm     600
Inntaksledning inntil  63 mm     750
Inntaksledning inntil  75 mm 1 300
Inntaksledning inntil  110 mm 1 300
Inntaksledning over  110 mm 1 500
Tilkoplingsavgift vatn/kloakk for bustad/fritidsbustad  
Vatn 15 000
Kloakk 15 000
Tilkoplingsavgift vatn/kloakk for næringsbygg:  
Inntaksledn. inntil 32 mm - vatn 15 000
Inntaksledn. inntil 32 mm - avløp 15 000
Inntaksledn. inntil 40 mm - vatn 30 000
Inntaksledn. inntil 40 mm - avløp 30 000
Inntaksledn. inntil 50 mm - vatn 37 250
Inntaksledn. inntil 50 mm - avløp 37 250
Inntaksledn. inntil 63 mm - vatn 45 000
Inntaksledn. inntil 63 mm - avløp 45 000
Inntaksledn. inntil 75 mm - vatn 60 000
Inntaksledn. inntil 75 mm - avløp  60 000
Inntaksledn. inntil 110 mm - vatn 140 000
Inntaksledn. inntil 110 mm - avløp 140 000
Inntaksledn. over 110 mm - vatn 210 000
Inntaksledn. over 110 mm - avløp 210 000
   
Avlesing vassmålar 2 000

 

1.1. Gebyr for handsaming av saker etter plan- og bygningslova

 1. Sakshandsaming/kontroll av søknad etter § 20-1
 
     2020

a Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, bustad.
Ved enkle saker blir gebyret etter 2018 satsen. 

14500  
Andre bygg  14500  
b Vesentleg endring eller reparasjon av tiltak nemnt 
under a.
  6 125  
c Fasadeendring   6 125  
d Bruksendring eller vesentleg utviding eller vesentleg endring av tidl. drift av tiltak under a    6 125  
e Riving av tiltak nemnt under a   6 125  
f Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar   6 125  
g Oppdeling eller samanføying av brukseining i bustad eller tiltak som fører til fråvik av bustad   4 450  
h Oppføring av innhegning mot veg   4 450  
i Plassering av skilt og reklameinnretningar   1 675  
j Plassering av midlertidige bygningar, konstruksjon eller anlegg   6 125  
k Vesentleg terrenginngrep   6 125  
l Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass   6 125  
m Søknad om frådeling - delegert handsaming   4 150  
n Søknad om frådeling - politisk handsaming   7 250  
Ved totrinns handsaming aukar gebyret med 50 %

2  Sakshandsaming/kontroll av søknad etter § 20-4

  2020
1 Mindre tiltak på bebygd bustadeigedom   4 450
2 Mindre tiltak på andre eigedomar 4 450
3 Driftsbygningar i landbruket inntil 1000 m² BYA 4 450
4 Midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg inntil 2 år 4 450
5 Andre mindre tiltak 4 450

3  Søknad om ansvarsrett

    2020

Erklæring om ansvarsrett pr.funksjon for føretak med sentral godkjenning                                                                

         400     
Erklæring om ansvarsrett pr.funksjon for lokal godkjenning/sjølvbyggar 1 500

4  Søknad om dispensasjon etter § 19 Plan                    17 000

5  Søknad om dispensasjon etter § 19 Byggesak             8 300

6  Søknad om utsleppsløyve

Inntil 15 pe.                                                                3 900
Over 15 pe.   7 800

7  Opplysningar etter lov om eigedomsmekling               800

8  Ferdigattest

Tiltak av ny dato - inntil 3 år                                         

                         0            

Tiltak av eldre dato

                   1500

1.2. Gebyr etter eigarseksjonslova

1.2.1
For løyve og oppretting av seksjonering der synfaring ikkje er naudsynt skal det betalast kr 6 500,-

1.2.2
For løyve og oppretting av seksjonering der det må haldast oppmålingsforretning skal det betalast 12.500,- i tillegg til gebyr etter punkt. 1.

Gebyr til tinglysning er ikkje inkludert i dette regulativet, men vert kravd inn saman med gebyr etter eigarseksjonslova. Satsane vert regulert kvart år etter Kartverket sine indekstal for kart- og oppmålingsarbeid. 

1.3 Handsaming av private framlegg til reguleringsplan § 12

1.3.1 Førehandsuttale 

Førehandsuttale/prinsippsøknad som blir lagt fram for det faste planutvalet    kr 7 250

1.3.2 Planforslag
Saksgebyret skal kommunen rekna ut etter følgjande tabell: 

Planens kompleksitet Areal:
0-5da
Areal:
5-10da
Areal:
10-20da
Areal:
over 20da
Enkel plan 25 000 35 000 45 000 55 000
Arbeidskrevjande plan 45 000 55 000 65 000 75 000

Omfanget av planen som enkel eller arbeidskrevjande plan blir vurdert i forhold til:

 • Godt tilrettelagt planforslag - lite utarbeidd planforslag
 • I samsvar med kommuneplan - ikkje i samsvar med kommuneplan
 • Enkle grunneigarforhold - Mange gjeldande partar
 • Interessemotsetnader avklart - behov for mange avklaringar i sakshandsaminga
 • Lite/inga konfliktar - stor kompleksitet

Plassering av planen i kategori blir fastsett av kommunen i kvar enkelt sak.

1.1.3  Planprogram og konsekvensutgreiing (§§ 4-1,4,2, og 12-9)

Handsaming av planprogram                        10 000
Handsaming av konsekvensutgreiing Minstegebyr 
15 000

Dersom kommunen må leige inn sakkunnig hjelp for å kvalitetssikre konsekvensutgreiingar, skal ein rekne gebyr etter medgått tid. Tenester som ein skal betale for etter medgått tid, har ein timesats på kr 800,-

1.3.4  Søknad om planendring (§12-14)

Mindre endringar av godkjent plan, enkel sakshandsaming. Der berre reguleringsføresegnene blir endra, vert beløpet halvert 10 000                         
Mindre endringar av godkjent plan, samansett sakshandsaming 20 000
Kurante justeringar av kart og/eller føresegner til godkjent plan som ikkje krev nabovarsling, handsamast administrativt   3 000
Utbyggingsavtale  10 000

Større endring av eldre planar skal i hovudsak bli handsama som ny plan.
Gebyr for avslegen plan før utlegging er 50 % .
Gebyr for plan som krev utlegging to gonger aukar med 50 %.

Felles forvaltning og administrasjon

Sats er satt til maksimalbeløp for ambulerande løyve, kr. 372 pr. løyvejmf. forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk.
 
Gebyr / avgift 2020
Alkohol  
Løyvegebyr for salsløyve i gruppe 1 jmf. forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk m.v.
Løyvegebyr for skjenkeløyve jmf. forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk m.v.
Løyvegebyr for ambulerande skjenkeløyve jmf. forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk m.v.
   
Prisliste: kopiering og laminering for publikum
Kopiering A4 svart/kvit: Dei fyrste 20 sidene er gratis. så 1 kr pr. ark ut over 20 sider.
Kopiering A4 farge: 2 kr pr. ark for både ein- og to-sidig
Kopiering farga ark: 2 kr pr. ark
Kopiering A3 svart/kvit: 2 kr pr.ark
Kopiering A3 farga: 4 kr pr. ark
Laminering: A4: 1 kr pr. ark, A3: 2 kr pr. ark
Spiralhefte: 10 kr. Med framside, bakside og spiral 
 
 

Gebyrsatsar etter matrikkellova

1.1  Gebyrsatsar for arbeid etter matrikkellova

Gjeldande frå 1.januar 2020. Satsane er justert etter ein dekningsgrad på 80% sjølkost.

1.1.1  Oppretting av matrikkeleining

Oppretting av grunneigedom og festegrunn 2020 
Areal frå 0 - 2000 m²   25 750   
Areal frå 2001 m² – auke pr. på begynt daa    2 100
Der markarbeid ikkje er påkrevd, utløyser det halvt gebyr  
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn:  
Pr. sak uansett areal   6 700
Oppmåling av uteareal på eigarseksjon.
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eigarseksjon
 
Areal fra 0 – 2000 m²  18 000
Areal frå 2001 m² – auke pr. på begynt daa    2 100
Oppretting av anleggseigedom. Gebyr som for oppretting av grunneigedom  
Volum frå 0 – 2000 m³   10 300     
Volum frå 2001 m³ – auke pr. på begynt 1000m³    1 050

Registrering av jordsameige
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige blir fakturert etter medgått tid, basert på 1,2 promille av årslønn.

1.1.2  Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
Viser til 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4 og 5.4.5. I tillegg kan kome tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.

Brot i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt før den er fullført, må avvisast, Viss ikkje saka let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelstilhøve eller av andre grunner ikkje kan fullførast, blir gebyret sett til 1/3 av gebyrsatsane etter 1.1 og 1.2.

1.1.3  Grensejustering

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar bli justert med inntil 5 % av eigedommen sitt areal. (maksimalgrensa er satt til 500 m²). Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedommens areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 

     2020
Areal frå 0 – 500 m²                           12 900

Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volumet bli justert med inntil 5 % av anleggseigedommens volum, men den maksimale grensa blir sett til 1000 m³.

   2020
Volum frå 0 – 250 m³   4 700
Volum frå 251 – 1000 m³    9 300

1.1.4  Arealoverføring

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift.
Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

  2020      
Areal frå 0 – 500 m²   25 750      
Arealoverføring pr. nytt påbyrja 500 m² medfører ei auke av gebyret på                  1 050

Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna, - ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining. Volum kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanføying er til stades. Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengande volum.

  2020
Volum frå 0 – 500 m³                                         9 300     
Volumoverføring pr. nytt påbyrja 500 m³ medfører ei auke av gebyret på     1 050

1.1.5  Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

  2020
For inntil 2 punkt   7 750 
For overstigande grensepunkt, pr. punkt    1 050 

1.1.6  Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettar

  2020
For inntil 2 punkt       14 400
For overstigande grensepunkt, pr. punkt   2 100

Gebyr for klargjering av rettar blir fakturert etter medgått tid.

1.1.7  Privat grenseavtale

  2020
For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde 2 100
For kvart nytt punkt eller påbyrja 100 m grenselengde   275

Billigaste alternativ for rekvirent blir vald.

1.1.8 Urimeleg gebyr
Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gjeve fullmakt, av eige tiltak fastsette eit passande gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngitt søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.1.9  Betalingstidspunkt
Gebyret skal krevjast inn forskotsvis.

1.1.10  Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka
Gjer rekvirenten under sakens gang endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, blir gebyret likevel oppretthalde.

1.1.11  Utsending av matrikkelbrev

  2020
Matrikkelbrev inntil 10 sider    275
Matrikkelbrev over 10 sider   548

Endring i maksimalsatsane blir regulert av Statens kartverk i takt med den årlege kostnadsutviklinga.

1.1.12  Gebyr rekna ut etter medgått tid
Gebyr for oppmålingsarbeid som ikkje kan fastsetjast ut frå reglane over, skal reknast ut etter medgått tid, timepris som svarar til 1.2 promille av brutto årslønn for den som utfører arbeidet i tillegg til kostnader med reise og eventuelt merkemateriell.

1.1.13  Statlege gebyr og avgifter
Tinglysingsgebyr og eventuelle dokumentavgifter kjem i tillegg til alle kommunale gebyr.

Helse og omsorg

1 Helse og omsorg 
Satsane for eigenbetaling for kommunale pleie –og omsorgstenester vert vurdert og justert årleg med verknad frå 1. januar. Tidspunktet for utrekning av konsumprisen er 15. september året før. 

1.1 Maksimal eigenbetaling for heimehjelp/ praktisk bistand og opplæring i Seljord kommune: 

Inntekt        Kostnad
Inntekt mindre enn 2 G kr   210 pr. månad (etter forskrift) 
Inntekt f.o.m. 2 G t.o.m.  2,5 G  kr   925 pr. månad
Inntekt f.o.m. 2,6 G t.o.m. 3,5 G kr 1 850 pr. månad
Inntekt over 3,5 G kr 3 083 pr. månad

Det vert sett ei øvre grense for betalinga etter prinsippet om sjølvkost. Sjølvkost per 01.01.20 er utrekna til kr 307 pr. time. Heimehjelp/praktisk bistand kjem i tillegg for bebuarar på bukollektivet og bu- og servicesenteret.

1.2 Betalingssatsar som eigenbetaling for opphald på Nestunet bukollektiv og dagaktivitetssenter 

I 2020 vert brukarbetalinga auka jf. plan om full brukarbetaling frå 2021. Alle satsar vert vurdert og justert årleg etter konsumprisindeks. 
Satsane for 2020 er: 

 • Opphaldsbetalinga består av: husleige, alle måltider, klesvask og eit aktivitetstilbod ved bukollektivet:  Kr 10 831,-. 
 • Opphald dagsenter pr. dag, inkl. kost:  285 kr. 

1.3 Betalingssatsar som eigenbetaling for opphald ved Steinmoen bu- og servicesenter 

I 2020 vert brukarbetalinga auka jf. plan om full brukarbetaling frå 2021. Alle satsar vert vurdert og justert årleg etter konsumprisindeks. 
Satsane for 2020 er:  

 • Opphaldsbetalinga består av: husleige, alle måltider, klesvask og eit aktivitetstilbod ved servicesenteret: Kr 9 423,-. 
 • Opphald dagsenter pr. dag, inkl. kost:  285 kr.

1.4 Betalingssatsar som eigenbetaling på Heddelitunet: 

 • Praktisk bistand og opplæring vert fakturert etter gjeldande satsar. Husleiga er gjeldande frå 1.1.2020 og vert justert årleg etter konsumprisindeks, praktisk bistand og opplæring vert justert etter gjeldande vedtak om brukarbetaling for tenesta.
 • Husleige kr 6 511 per månad. 

1.5 Betalingssatsar som eigenbetaling på aktivitetssenteret: 

 • Eigenbetaling varierar noko og prisen er berekna ut frå tidlegare satsar. Eigenbetalinga dekker i hovudsak mat og materiell til ulike aktivitetar. Betalinga er gjeldande frå 1.1.2020, og vert justert årleg etter konsumprisindeks.
 • Opphald pr. dag:  Kr. 105,-.

1.6 Betalingssatsar som eigenbetaling for tryggleiksalarmar: 

 • Kommunen sin kostnader til Doro for svarteneste og leige av alarmar vert lagt til grunn for brukarbetalinga. Alle alarmane vert bytta ut til digitale alamar i 2020.  Dette kan påveke prisnivået, mest sannsynleg vert tenesta billigare for brukarane.  Brukarbetaling utover avtala med Doro vert justert årleg etter lønsvekst.
 • Betalingssatsar tryggleiksalarmar: Analog kr. 338,- , mobil kr. 370,-.

1.7 Betalingssatsar som eigenbetaling ved transport utan løyveplikt: 

           Brukarbetaling etter staten sine satsar for km-godtgjering vert nytta ved sporadisk transport.
           Prisen er gjeldande frå 1.1.2020, og vert justert årleg etter konsumprisindeks.

 • Eigenbetaling i samband med dagsturar vert sett til kr 24,- 
 • TRansport ein veg - dagsenter kr. 10,-.

1.8 Betalingssatser for vask av privattøy på vaskeri: 

 • Brukarbetaling er kr 36 pr. kg tøy, prisen gjeld frå 1.1.202020, og vert justert årleg etter lønsvekst.

1.9 Betalingssatsar for mat til heimebuande: 

Brukarbetalinga vert justert årleg (normalt i desember) i samsvar med prisendring jamfør avtaløe med Dyrskun AS.  Ny brukarbetaling gjeld frå 01.01.2020:

 • Middag m/dessert:  kr. 135,- 
 • Middag u/dessert:  kr. 122,-.

1.10 Betalingssatsar for omsorgsbustader

Fyljande satsar gjeld frå 1.1.2020 etter konsumprisindeks og interne justeringar jf. standard:

 • Gamle bustader Heddeli øvre kr 4 195,-
 • Renovera bustad Heddeli øvre kr 5 328,-
 • Nye bustader Heddeli øvre kr 5 328,- 
 • Bustader Heddeli nedre kr 4 893,-
 • Omsorgsbustader Nesbukti kr 5 548,-
 • Omsorgsbustader Kapteinsgata kr 6 136,-

Kultur og næring

Gebyrsatsar for kultur og næring 2020:

1.1 Konsesjons- og delingssaker 

Landbruksdepartementet har i desember 2011, fastsett forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker: § 1. Det skal betales gebyr for behandlingen av følgende saker: a) Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. b) Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 § 12. Gebyret kreves inn av kommunen i alle saker. Kommunen skal ikke betale gebyr til seg selv.

  2020
Søknad om konsesjon:   kr 5 000,-
Søknad om deling etter § 12 i jordlova:  kr 2 000,-

1.2 Viltfellingsgebyr pr. dyr 

         2020 
Vaksen elg:                                                kr    562,-
Elgkalv: kr    331,-
Vaksen hjort: kr    430,-
Hjortekalv: kr    261,-

1.3 Billettprisar - Symjehall: 

Satsar pr. time:                                     2020     
Billettpris vaksen kr     60,-
Billettpris barn kr     40,-
   
Klippekort vaksen - 10 klipp kr   550,-
Klippekort barn - 10 klipp kr   350,-

Kulturskulen

Satsane gjeld frå 1.1.2020

Tilbod:  Varigheit:  Kostnad:
Individuell opplæring Skuleåret kr 3 485,-
Gruppetilbod Skuleåret kr 1 945,-
Gruppetilbod for vaksne (4 på gruppa) Pr. år (37 veker) kr 6 300,- (sjølvkost) 
Årstimar til organisasjonar (45 min) Skuleåret kr 9 975,-
 • Syskenmoderasjon: 50 %
 • Moderasjon for å bruke fleire tilbod: 50 %
 • Moderasjon for utvida time (dobbelttime): 50 %

Skulefritidsordninga - SFO

Pris frå 1.8.2020.

Tilbod: Pris: Kost:
Morgon 5 dagar kr  1 010,-           0
Morgon 3 dagar kr  1 010,-           0
Ettermiddagar 5 dagar kr  2 205,- kr 150,- / 60,-
Ettermiddagar 3 dagar kr 1 325,- kr  90,-/ 35,-
3 morgon/ettermiddag kr 1 700,- kr  90,- / 35,-
Full plass: 5 morgon/ettermiddag kr 2 835,- kr 150,- / 60,-
 • Frå og med skuleåret 2020/2021 innførte regjeringa to ordningar for redusert betaling for SFO-plass, tilsvarande ordninga vi har i barnehage. Les meir om ordninga på SFO-sidene våre. Søknadsfrist for 2020-21 er 1.11.20. 
  Ordninga er todelt:
  - Ei inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for hushaldningar med elevar på 1. og 2. trinn. Har familien samla inntekt lågare
     enn kr 519 750 kan ein søke om redusert foreldrebetaling
  - Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5. til 7. trinn.
  Slik søkjer du:
  Send søknad om redusert foreldrebetaling via elektronisk søknadsskjema, sjå Søk tenester. Søknadsfrist 1.11.20

 • Merk at så lenge koronarestriksjonane varar og barna må ha med niste, vil vi ikkje fakturere for kost, berre drikke. Pris for 5 dagars plass: kr 60,- Pris for 3 dagars plass: 35,-
 • Fast betaling for SFO dekker 10 månader og fylgjer skuleruta. Bruk av SFO i feriane er basert på kjøp av ekstra dagar
 • Minimumsbetaling er 1 010,- 
 • Rein morgonplass betaler ikkje for kost 
 • Det er 30 % syskenmoderasjon for sysken nr 1, og 50 % for sysken nr. 2 eller fleire på både fast tilbod og kjøp av dagar/timar 
 • I feriar blir det teke betaling for heile dagar, kr 250,- per dag 
 • Prisen pr. time ved kjøp av enkelttimar er kr. 60,-. Kost kr 30,- pr. dag. 
 • Viss ein berre ønskjer å bytte dagar, kan ein avtale det med leiar av SFO, ein treng ikkje søke 
 • Det vil bli gitt eit tilbod om eit eige tilsyn etter undervisning for dei elevane som er blitt innvilga skuleskyss/ikkje deltek på SFO. Dette er gratis. 
 • Vi jobbar for å få til tilbod frå Kulturskulen i tidspunkt for Blåtimen/SFO. Det vil i så fall bli fakturert via Kulturskulen, og det vil bli trekt frå SFO-fakturaen slik at ingen skal betale dobbelt for same tidsrom