Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktige meldingar om Koronaviruset:

Vi samlar all informasjon om situasjonen i Seljord kommmune, status, meldingar og lenkar til offentleg informasjon på ei eiga faktaside. Faktasida er delt inn i ulike tema. Klikk her
Du finn informasjon om utvida opningstilbod i barnehage og SFO på faktasidene, sjå Barnehage og skule.

Noko informasjon vert i tillegg lagt ut som nyheiter, sjå under "Aktuelt" på framsida. Du finn oversikt over alle nyheitene her - OBS! Sjekk dato for publisering, ting endrar seg fort.
Vi brukar og Facebooksida vår til å dele nyheiter, så gå inn og fylgj sida, så får du opp mykje nyttig informasjon der. 

Les mer

Forliksråd

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Forliksrådet nyttast for å løyse tvistar i mange saker. Det kan til dømes dreie seg om kjøpstvistar, erstatningskrav, nabotvistar eller tvistar i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønskjer å gå til sak mot, skriftleg. Deretter må du levere forliksklage til forliksrådet - vanlegvis i den kommunen der klagemotparten bur. Du treng ikkje bruke advokat. Forliksrådet skal alltid prøve mekling mellom partane, og kan også i mange tilfelle seie dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsverknad. Det tyder mellom anna at ei avgjerd i forliksrådet blir ståande dersom ho ikkje blir ført vidare til tingretten, og at ho kan tvangsfullførast via namsmannen.

  Det er eit forliksråd i kvar kommune. Forliksrådet har tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Medlemmene blir valde av kommunen for fire år om gongen.

  Målgruppe

  Personar eller firma som har eit krav mot ein annan person eller eit firma.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Hva er forliksrådet?

  Samarbeidspartnarar

  Fylkesmannen har tilsyn med forliksråda.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.

  Lover

  Domstolloven
  Rettsgebyrloven
  Tvisteloven

  Forskrifter

  Rettsgebyrforskriften

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Det er ein fordel at forliksklagen blir levert skriftleg, men du har også høve til å setje han fram munnleg ved personleg frammøte. I forliksklagen må du kort melde frå om kva du krev og kva som er grunnlaget for det. Du må dessutan gje opp utførleg namn og adresse til den som er innklaga.

  Vedlegg

  Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

  Søknaden sendes til

  Forliksklage skal sendast til forliksrådet i den kommunen den innklaga bur eller har forretningsstad.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dommar i forliksrådet kan innan éin månad bli anka til tingretten. Det er avgrensa høve til anke for rettsforlik.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 20:51