Val av meddommarar for perioden 2025 – 2028

I 2024 skal kommunane velje nye meddommarar for perioden 2025 – 2028. Perioden for dagens utval av meddommarar i tingrettane, lagmannsrettane og jordskifterettane går ut 31.12.2024.

Kommunen skal velje meddommarar i 3 ulike utval:

  • Lagmannsretten
  • Tingretten
  • Jordskifteretten

 

Meddommarar i Seljord kommune 

Meddommarar blir valde av kommunestyret. Det er ulike utval meddommarar for lagmannsrettane og tingrettane og det er ulike utval for kvinner og menn. Utvala er felles for sivile saker og straffesaker. Meddommarar blir utnemnde for 4 år om gonga. I Seljord skal det veljast 9 kvinner og 9 menn til Telemark Tingrett og 2 kvinner og 2 menn til Agder lagmannsrett.

 

Jordskifteretten

Seljord kommune skal velje meddommarar til Telemark jordskifterett. Dei som blir valde skal vere kunnige i dei sakene som jordskifteretten vanlegvis behandlar i kommunen, og dei må kunne ta seg fram i terrenget då jordskifteretten ofte er ute på synfaringar.

 

Kven kan vere meddommar?

Domstolslova §§ 70-72 gjer grundig greie for kven som kan veljast som meddommarar. Den som blir vald må ha tilstrekkelege norskkunnskapar, og elles vere personleg eigna til oppgåva. I tillegg må vedkomande vere fylt 21 år og vere under 70 år, ha stemmerett og vere valbar til kommunestyret når perioden startar.

 

Ynskjer innspel frå allmenta

Seljord kommune inviterer med dette allmenta til å kome med innspel. Kjenner du nokon du vil foreslå som meddommar? Send innspelet ditt skriftleg til kommunen via e-post; post@seljord.kommune.no, via post; Seljord Kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord eller via e- Dialog på heimesida vår. Sjå www.seljord.kommune.no.

Fristen for innspel er 02.04.2024.

Sjå gjerne www.domstol.no for meir informasjon.

 

Val av meddommarar for perioden 2025 – 2028

Seljord kommune skal velje meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 2024 – 2028 og ynskjer innspel frå allmenta.

Kjenner du nokon du vil føreslå som meddommar så ynskjer vi dine innspel skriftleg innan 02.04.2024.

Innspel sendas på e-post til post@seljord.kommune.no, i post til Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord eller via e-Dialog på heimesida vår www.seljord.kommune.no.