Seljord kommune har vedtatt å busette minst 40 nye flyktningar i 2023. Dei aller fleste av desse vil vere frå Ukraina. Vi nådde ikkje målet om busetting av 70 flyktningar i 2022, men legg til grunn at vi skal klare å busette alle 40 i 2023. 

Så langt i 2023 er det busett tre nye ukrainske flyktningar. Det blir også busett fleire flyktningar i Flatdal i løpet av våren. Elles vil busettinga skje der vi har tilgang til ledige bustader. 

Vi arbeider med å finne nye bustader som vi kan leige ut til flyktningane som kjem. Vi har fleire bustader som blir klargjort i løpet av våren, men vi har fortsatt behov for mange fleire. 

Har du ledig bustad som vi kan leige av deg? Ta kontakt! 

Vi har mange deltakarar som har behov for arbeids- og språkpraksis. Ta kontakt om du kan bidra. 

Har du spørsmål eller innspel til busettingsarbeidet? Ta kontakt! 

Ronde Ingeberg Schade, avdelingsleiar Avdeling for integrering og vaksenopplæring.
e-post ronde.schade@seljord.kommune.no , mobil 41 32 89 29.