Det blir for fyrtse gong arbeidd med å kvalifisere Vest Telemark til merkeordninga "Berekraftig reisemål". I den samanhengen blir det gjennomført ei gjeste- og fritidsbustadundersøking for å samle informasjon.

Det er Vest-Telemarkrådet som eig prosjektet og Visit Telemark som er prosjektansvarlege. Kommunestrya i dei seks kommunane har fatta vedtak om å delta. Styringsgruppa består av representantar frå kommunane, reiselivsnæringa, næringslivet, frivillige sektor og destinasjonsselskap.

Det er viktig for resielivet, lokalsamfunnet og utviklinga av dette at fritidsinnbyggarane svarar på undersøkinga. Scann QR-koden eller klikk på denne lenka for å svare 

På førehand tusen takk for ditt bidrag!