På vegner av Torkjell Flatland og Ole Gunnar Aase blir det i samsvar med plan- og bygningslovas §12-8, varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for Åsdalen i Seljord kommune. 

Planområdet omfattar eigedommane gnr/bnr 89/2 og 92/5. Planområdet er på om lag 480 daa, og ligg øvst i Svartdal.

 

Varsel om oppstart av planarbeid

Varslingskart Åsdalen

Planiniativ Åsdalen - Redigert etter oppstartsmøtet