Melding om vedtak: detaljreguleringsplan for utviding av Garvikstrondi camping

Kommunestyret vedtok i møte 04.05.2023 i sak 52/23 detaljreguleringsplan for utviding av Garvikstrondi camping

Det blir med dette varsla om planvedtaket i samsvar med plan- og bygningslova (pbl.) § 12-12. Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Vi takkar for bidrag i planprosessen. Les meir om endringar av plankart, føresegner og planbeskriving etter høyring og offentleg ettersyn i saksframlegga og saksprotokollen.

Saksdokument

Plankart, reguleringsføresegner og planbeskriving slik dei blei vedtekne, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokument ligg vedlagt og er tilgjengelege på Internett-sida vår: www.seljord.kommune.no 

Eventuelle klagar

I samsvar med pbl. § 12-12 er grunneigarar og andre varsla ved dette brevet, og planvedtaket blir kunngjort i Vest-Telemark blad 16.05.2023 Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltingslova § 29 sett til tre veker frå du har mottatt dette brevet eller planen er annonsert i avisa.

Vi opplyser om tilgangen til å be om utsett iverksetjing av vedtak inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjord, jf. forvaltingslova § 42. 

Etter at klagefristen er ute, vil vi orientere forslagsstillaren, partar som saka får direkte konsekvensar for, og regionale myndigheiter om eventuelle innkomne klagar på vedtaket.

Ev. klage sender du til post@seljord.kommune.no eller Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord.

Erstatning/innløysing

Krav om erstatning etter plan- og bygningslova § 15-2 og krav om innløysing etter den same lova § 15-3 må setjast fram seinast tre år etter at reguleringsplanen er kunngjord.

Dokument i saka