På grunn av omlegging av hovudvassleidningane under Vallaråi, så vert det innført vatningsforbod i Seljord sentrum i tidsrommet onsdag 18. august til og med laurdag 21. august 2021. Seljord vassverk vert sett ut av drift desse dagane, og ein må difor redusere forbruket så mykje som mogleg. Vi ber om orsak for ulempa dette vil medføre.