Utvalet av medommarar skal ha ein allsidig samansetning slik at dei best mogleg representerer alle deler av befolkninga. Kommunen skal oppmoda publikum om å foreslå kandidatar til valet. 

Vervet som meddommar er ein borgarplikt. Meddommarar handsamar alle type sakar som blir fremma i tingretten. Gitt av dei sakane tingretten skal handsama, må ein rekna med at vervet er tidskrevjande. Tingretten opplyser om at fritak frå vervet og/eller fri, ikkje blir praktisert liberalt.

Du kan lese heile sakusutgreiinga til kommunestyret her