Borna i Seljord barnehage vil bli testa i morgon.
Manglar de testar kan desse hentast på Seljord helsesenter mellom kl. 08.00-23.00 alle dagar. 

Beredskapsleiinga vurderer at det ikkje er behov for ytterlegare tiltak i samband med koronapandemien i Seljord på noverande tidspunkt. 
Me oppmodar alle om å hugse på grunnleggande smittevern. Ha låg terskel for å teste deg, og hald deg heime om du er sjuk.

 

Med helsing
Beredskapsleiinga

Nyttige lenker frå FHI: