Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skuleskyss

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Bur du over ein viss avstand frå skulen eller har du ein særleg farleg eller vanskeleg skuleveg, har du rett til skuleskyss. Har du nedsett funksjonsevne eller er mellombels skadd eller sjuk, har du òg rett til skyss til og frå skulefritidsordninga (SFO).

  Målgruppe

  • Elevar i grunnskule, vidaregåande skule og privatskule
  • Elevar med funksjonshemming 
  • Elevar som er mellombels skadde eller sjuke

  Kriterium/vilkår

  Avstanden mellom skule og heim må overstige

  • 2 km for 1. årstrinn i grunnskulen
  • 4 km for 2. til 10. årstrinn i grunnskulen
  • 6 km for vidaregåande skule

  Avstanden blir målt frå dør til dør og langs kortaste farbare vegen eller gang- og sykkelstig. Er du elev i grunnskulen og har ein spesielt farleg eller vanskeleg skuleveg, har du rett til fri skuleskyss uavhengig av kor stor avstanden er. Dette gjeld også om du er funksjonshemma eller mellombels skadd eller sjuk.

  Går du på privatskule, har du rett til skuleskyss berre innanfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bur.

  Pris for tenesta

  Skuleskyss er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Fylkeskommunen/kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Sjå òg privatskolelova § 3-7  og kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

  Lover

  Opplæringslova
  Privatskolelova

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Det er fylkeskommunen som har ansvaret og som avgjer om du har rett til skuleskyss. Dette gjeld likevel ikkje om du er elev i grunnskulen og har ein spesielt farleg eller vanskeleg veg. Da er det kommunen som har ansvaret og som avgjer om du har rett til skyss.

   

   

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Fylkeskommunen/kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen/fylkeskommunen. Blir avgjerda ståande, blir saka send vidare til statsforvaltaren (for elevar i grunnskulen) og klagenemnda i fylkeskommunen (for elevar i vidaregåande skule), som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Grunnskular
  Telefon:35065100
  Postadresse:Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD
  Besøksadresse:Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD

  Kontaktpersoner

  Navn:Ingunn Haugland
  Tittel:Einingsleiar
  Telefon:35051321
  Epost:ingunn.haugland@seljord.kommune.no
  Navn:Pia Groven-Robertsen
  Tittel:Einingsleiar
  Telefon:35051360
  Epost:pia.robertsen@seljord.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-07-01 13:39