Kunngjering: Samfunnsdelens handlingsprogram 2020 – 2023
Kommunestyret fatta fylgjande vedtak 11.11.17, sak 77/19:
"Kommuneplanen sin handlingsdel vert vedteke som den ligg føre og leggast ut til offentleg ettersyn i 30 dagar. Endeleg handsaming og godkjenning skjer i samband med vedtak av budsjett og økonomiplan (Gul Bok) i kommunestyret 12.12.2019.
Frist for innspel og merknader er 5.12.2019

Les dokumentet her

Rådmannen