Basert på vedlagde forprosjektrapport og norma for læringsareal som er skissert med planteikningar og i romprogram, og med ei maksimumsramme på 90 elevar, ynskjer vi dialog om løysingar som bidreg til eit best mogleg skulebygg og moglege andre/kostnadsreduserande løysingar. Vi ynskjer også innspel på dei økonomiske kalkylane som ligg i prosjektrapporten.

Aktuelle tilbydarar må gje oss skriftleg tilbakemelding innan 9. september 2021.

Send desse til post@seljord.kommune.no  

I etterkant av dette kjem vi til å kalle inn til dialogmøte. Desse vil vere unntatt offentlegheit. Alle dialogmøta skal gjennomførast etter ein fast intervjumal, og alt blir referatført.

For spørsmål, ta kontakt med Egil Birkrem på egil.birkrem@seljord.kommune.no / 916 89 618

Vedlegg:

Les meir på sidene til Flatdal oppvekstsenter - skule