Statens vegvesen Reguleringsplan for E134 Århus -Seljord (Satajuvet) - høyring, frist 07.11.19

Offentleg ettersyn av statens vegvesen sitt planforslag: Reguleringsplan for E134 Århus -Seljord (Satajuvet).

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbetring av ei vegstrekning på E134 mellom Eisand og avkøyringa til Grunningdalsvegen. Utbetringa skal jamne ut standardsprang mot tilstøytande vegstrekningar på E134, for å oppnå effektiv trafikkavvikling og reduksjon i faren for trafikkulykker. Tiltaket er ein del av vedteken nasjonal transportplan.

Reguleringsplanen ligger ute til offentleg ettersyn i perioden 26.09.19 -07.11.19.

Vedtak i Plan, miljø og teknisk utval - 24.09.2019:

Plan, miljø og teknisk utval vedtek at forslag til detaljreguleringsplan for E134 Århus –Seljord leggast ut til offentleg ettersyn jf. plan- og bygningslova §12-10.

Sinnesodden - detaljregulering. Frist for merknader 24.3.2020

Med heimel i plan- og bygningsloven, § 12 – 8, varslar Sweco Norge AS at me på vegne av tiltakshavar Vest Telemark Entreprenør AS startar opp arbeidet med detaljregulering for
Sinnesodden, PLANID 082820180003. Planarbeidet blei tidlegare starta opp av Adaptiv Arkitekter AS (13.09.2018), no er planområdet utvida til å omfatte ein breiare korridor langs
FV3328 og heile Sinnesodden.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan bli stilt til Sweco v/ Alexander Stettin tel. 416 90 212 eller som e-post .
Synspunkt eller opplysningar som kan vere viktige for planarbeidet sendast fortrinnsvis på e-post til Alexander Stettin  eller pr. brev til Sweco Norge AS v/ Alexander Stettin, Vekanvegen 10, 3840 Seljord.
Send kopi til post@seljord.kommune.no eller pr. brev til  Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord
Frist for merknader til planoppstart er 24. mars 2020.

Vedlegg: