Statens vegvesen Reguleringsplan for E134 Århus -Seljord (Satajuvet) - høyring, frist 07.11.19


Offentleg ettersyn av statens vegvesen sitt planforslag: Reguleringsplan for E134 Århus -Seljord (Satajuvet).

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbetring av ei vegstrekning på E134 mellom Eisand og avkøyringa til Grunningdalsvegen. Utbetringa skal jamne ut standardsprang mot tilstøytande vegstrekningar på E134, for å oppnå effektiv trafikkavvikling og reduksjon i faren for trafikkulykker. Tiltaket er ein del av vedteken nasjonal transportplan.

Reguleringsplanen ligger ute til offentleg ettersyn i perioden 26.09.19 -07.11.19.

Vedtak i Plan, miljø og teknisk utval - 24.09.2019:

Plan, miljø og teknisk utval vedtek at forslag til detaljreguleringsplan for E134 Århus –Seljord leggast ut til offentleg ettersyn jf. plan- og bygningslova §12-10.