Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2023 - 2026 i kommunestyret den 03.11. Fram til formannskapet den 24.11. arbeider dei politiske partia med budsjettet. Då vil formannskapet vedta si tilråding til kommunestyret. Denne tilrådinga vert lagt ut på høyring før kommunestyret vedtek endeleg budsjett 08.desember

  • Detaljane i rådmannens framlegg kan du sjå her
  • Budsjett og økonomiplan for perioden 2023 - 2026 i oppdatert PDF ligg her
  • Innmelde investeringsbehov ligg her

Budsjettnotat frå Momentum ligg her

Innspel frå interne finn du her

  • Innspel frå einingsleiarar barnehage ligg her
  • Innspel frå UDF, Fagforbundet og vernetenesta ligg her
  • Innspel frå NSF og hovudverneombod ligg her
  • Innspel frå Utdanningsforbundet ligg her
  • Innspel frå verneombod i Seljord barnehage ligg her
  • Innspel frå Elevrådet ved Seljord barne- og ungdomsskule ligg her
  • Innspel frå Eldrerådet og Råd for menneske med nedsett funksjonsevne ligg her

Innspel frå eksterne finn du her