Avtala inneber at Bystrøm sluttar som rådmann i Seljord kommune. Avtala og innhaldet i denne er offentleg. Avtala finn du her:

Kommunalsjef Frid Berge er frå 29.07.20 konstituert som rådmann til neste ordinære kommunestyremøte. Administrasjonsutvalet, som er sett saman av både folkevalte og tillitsvalte, vil bli samla raskt etter ferien for å få forankra arbeidet og prosessen med å rekruttere ny rådmann. Eventuelle spørsmål kan rettast til ordførar Beate Marie Dahl Eide.